July 13, 2024

အခ်စ္သည္ စိတ္ကူးမႈတဲ့လား

က်ေနာ္ နဲ ့ သူ … စေတြ႕တဲ့ ေန ရာက … ေရႊဘုံသာလမ္းက … ခ် စ္တီးထမင္ းဆိုင္ မွာဗ် … တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆို င္ … အဒဲ ီေန႔က … က်ေနာ ္ ခ် စ္တီးထမင္း စားခ် င္ ေနတ ယ္ … ေရႊဘုံသ ာ လ မ္းကို သ ြ ာ းျ ပီး … ခ်စ္တီးထမင္း ဆိုင္ မွာ … က်ေနာ္ သ ြ ာ းစာ း ျ ဖ စ္တ ယ္ … ကုလားအစား အစာကို … သိပ္ၿမ ကိုက္ေပ မ ယ့္ … တခါတေလေတာ့ စားျ ဖ စ္ပါ တ ယ္ … ၾက ိုက္တယ္ … ငွက္ေ ပ် ာ ရြက ္ေပၚ မွ ာ ထမင္းပုံ ေပးတယ္ … ပဲ ဟင္းရည္ ခ်ိဳင့္ဆ ြ ဲ ထ ာ းတ့ ဲ ကုလ ာ းေလ း က … ပဲ ဟင္းရည္ ကို … ထမင္ းေပၚ မွာ ဆမ္းေပးတယ ္ … ဆ ားနဲနဲ တို႔လိုက္ … င႐ု တ္သီးစပ္ စ ပ္ ကို ကိုက ္လိုက္ … ရွ ူးရွဲ ရွ ူးရဲ ွ နဲ႔ … ခ်စ္တီးထမင္း စားရတာ … ၿမိ န္လိုက္တာဗ်ာ … အားလုံးစားၿပီးေတာ့ … မႏု ႆီ အရည ္တခြက္ ေသ ာက္လိုက္ေသးတယ္ … ေကာင္းပါ ့ … ေဘစ င္မွာ လ က္ကို သ ြ ာ း ေဆးတ ့ ဲအခ် ိ န္က ် မွ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို … သတိထားမိတယ္ … ေခ်ာ လိုက္တာဗ်ာ …

က်ေနာ့္စိတ္ ထဲမယ္ … ပ တ္ဝ န္းက ်င္ က အရာ အာ း လုံးကို ေမ့ သ ြ ားတယ္ … ေခ်ာလိုက္တဲ့ မိန္း မလ ွေလ း … ရွ င္းၿပီးသ န႔္ေနတဲ့ … ကုလားမေလးရဲ ့ မ်က ္ႏွာ ေ ပါ က္ေလးက … ေတ ာ္ေတာ္လွတယ္ဗ် … မ်က္လုံးေလးက …
လုံးၿပီး ၀ိုင္း စ က္ေနတာပဲ … သမင္မ်က္ လုံးမ်ိဳ း ပဲ ဆိုပါေတာ ့ … မ် က္ေတာင္ ရွ ည္ေတြ ကလဲ … ေကာ့ၿပီး ညႊတ္ေနတယ္ … ႏွာတံေလးကလဲ စ င္းစင္း ေလ း … ႏႈတ္ခမ္း ေလ းကလဲ ပါး ပါးေလး … က်ေနာ္ အရမ္း စိတ္ဝ င္စာ းသ ြ ားတယ္ … ကုလာ းမဆိုေပ မ ယ့္ … အသားမမဲ ပါဘူး … သိပ္လွတယ္ … အသာ းအရည္က ျဖဴျ ပီး နို႔ႏွ စ္ လိုပဲ … ၀ င္းျ ပီးေတာက္ေပ နတယ္ … ဟုတ္တယ္ … သူ႔ရဲ ့ည ာဖ က္ပါး မွာ … ပါးခ်ဳ ိင့္ ေလးရွိ တယ္ … မဟ ုတ္ဘူး … ဘယ္ဘက္ပါးမွာလ ဲ ရွိတယ္ဗ် … ႏွ စ္ ဖက ္လုံးမွာ … ပါ း ခ် ိုင့္ ေ လ း ေတ ြ ရွိတ ယ္ …

ဂါ ဝန္ ရွည္ေခၚမလား … ေအ ပ ၚ ေ အာ က္ တဆက္တည္း … အမဲ ေ ရာ င္ ဂါ၀ န္ ရွည ္ႀကီးဝတ္ထ ာ းတ ယ္ …
ျမင္လ ိုက္ရတဲ့ ခ ဏမွာ … သ ူ႔ရဲ ့ အမဲ ေ ရာ င္ ဂါ ၀ န္ ရွ ည္ျ ကီးေအာက္က … ရင္ သားဆိုင္ေ တ ြ က … ထြားတယ္ဆိုတ ာပါပဲ … ကုလားမေလးမို႔ … ထ ြ ားတာလာ းမသိ … က ်စ္က်စ္လစ္လစ္ နဲ ့ … တင္းတင္းျ ကီး မို႔ ေနတာက ေတ ာ့ … ထင္းကနဲပဲ … တျခားဝိုင္းက ေက ာင္ေတြ ကလဲ … ရွိုးေ ၿန က တယ္ … သူ႔ပုံ စံက ေ အး ေဆ း ပါ ပဲ … ေယာက္်ားေလးေတြ င မ္းတယ္ဆိုတာ ၾကဳံေၿန က … ၿဖ စ္ ေ ၿန က … ပုံ စံ နဲ ့ တူတယ္ … ဂ ႐ုမ စိုက္ ဘူး … တေယာက္ထဲ … ေအးေအးေဆးေ ဆး … ထမင္းစာ းေ နတယ္ … က် ေနာ ္ … အရမ္းစိတ္ဝ င္သြားတယ္ … သူ ဘယ္သူလဲ … သူ ဘယ္မွာေနလဲ … သူက အပ် ိုလား … က်ေနာ ္ သိခ် င္ တယ္ … က်ေနာ ္ စိတ္ဝ င္ စာ းတ ယ္ … ျဖစ္နို င္ ရ င္ … က်ေနာ္ နဲ ့ သူ … သမီးရီး စာ း ျဖစ္ ခ် ငတ္ယ္ … လူမ်ိဳ းလ ဲ မတူပါဘူး … ဘာသာေတာ့မတူနို င္ပါ ဘူး …
ဒါေပမယ ့္ … က ်ေနာ့္ စိတ္ထဲမွာ … သူ႔ကို … ျ မင္ျ မ င္ ခ်င္း ခ်စ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို ခ်စ္တယ္ … သူ႔က ို ဘယ္လိုစက ားေျပာ ရ မလဲ … က ် ေနာ ္ မိတ္ဆက္ခ် င္တယ ္ … သူ ျဖတ္ကနဲ … ေမာ့ၾကည့္တယ္ … က ် ေနာ ္နဲ႔ အၾကည့္ခ် င္း ဆုံသ ြာ းတယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ ေယာင္ျ ပီး မွိတ္လိုက္မိတ ယ္ … သူ စိတ္တိုသ ြ ာ းတ ာလ ာ းမသိ … ဖ် ပ္က နဲ ဟိုဘက္လွည့္သြားတယ္ … ဟ ာ သြားပါ ၿပီ ဗ်ာ … က်ေနာ ္ ဘာလုပ္လိုက္မိမွ န္း မသိပါဘူး … က်ေနာ ္ ေဘ စင္ ေဘးမွာ မတ္တ ပ္ ရ ပ္ရ င္း … သူ႔ကို ေျငး ကည့္ေနဆဲ … သူ စားလက္စ ထမင္း ကို ရပ္လိုက ္တယ္ … လက္ေဆးဖို႔ သူ ထ လာတယ္ … က်ေနာ ္ ရပ္ၾက ည့္ေနဆဲ … သူ အနာ း ေ ရ ာ က္လာတယ္ … သ ူ လက္လာေဆးတာ … က်ေနာ္ ေငးၾကည့္ေနမိတ ယ္ … သိပ္လွတယ္ဗ်ာ … ခႏၶာကိုယ္အခ် ိုး အစားက … ဖြံ့ဖြ ံ့ျ ဖို းျ ဖိုး နဲ႔ တင္းတင္းရ င္းရင္း ရွိတယ္ … လက္ကေလးေတ ြက လဲ … သိပ္လွတာပဲ … လက္သည္းမရွည္တရွည ္ေလ း … ၾအ ဖ ူ ေ ရာ င္ လက္သ ည္းခြံေလးကို … ဘာေအ ရာ င္ မွ မဆ ုိးထ ားဘူး … သူ႔အနံ့က ေ မႊးတ ယ္ … သင္းသ င္းေလးနဲ ့ … ေမႊး တယ္ … က်ေနာ ္ … သူ႔ကို စိုက္ျ က ည့္ရင္း … မိတ ္ဆက္လိုက္မိတယ္ …

“က်ေနာ့္ နာမ ည ္ ေသာ္ဇ င္ ပါခ င္ဗ် … နာ မည ္ဘယ္လိုေခၚလဲဗ် …”
“ရွ င္ … ဂ် ူ လီယာ ့နာမ ည္လ ာ း …”
“ဟုတ္ကဲ့ …”
“နာ မည္က ဂ် ူလီယာပါရွ င့္ …”
“ေ အာ္ … ဟုတ္ကဲ့ … ေတြ႕ရတာ ဝမ္း သ ာ ပါ တ ယ္ …”
“က်မကေတာ ့ ၀ မ္းနည ္းပါတ ယ္ …”
“အင္ … ဘ ာျဖစ္လို႔လဲဗ် …”
“ေ နာ က္က လိုက္မလာနဲ႔ေ နာ္ … ၿမ ကိုက္ဘူး “

က်ေနာ္ … ကြက္ကနဲ မ် က္ႏွာ ပ်က္သြားတယ္ … သူ လ က္ေၾဆး ပီးေတာ ့ … က်ေနာ့္ ကို လွည့္ေတာင္ ၿမ က ည့္ဘူး … ေကာင္တာ မွာ … ပိုက္ဆံရွ င္းျ ပီး … ၾအ ပ င္ကို ထ ြ က္သြားတယ္ … က ်ေနာ ္ ၀ မ္းနည ္းသ ြားတယ္ … သူ႔ရဲ ့ သိပ္လွတဲ့ … ေနာ က္ပို င္း အလွက ို … ေငးၿပီး က ် န္ေ နခဲ့တယ္ … ဆံပင္ ရွည္ေတြ ေဝ့ကနဲ ဝဲ ကနဲ နဲ ့ … ၾအ ပင္က ို ထြက္သြားတဲ့ ပုံ ေလ းက … ေဒါင္းမေလး … ေလၽွာက္သ ြ ားသလိုပဲ … ေဒါက္ဖိ န ပ္ မ စီးထားတာေတာင္ … သူ႔ရဲ ့ တင္သားဆိုင္ ေလးေတ ြ က … အေပၚကို … ပ င့္ျ ပီ း ေကာက္တတ္ေနတယ္ … က်ေနာ္ လိုက္ၾက ည့္မ ယ္ … သူ ဘယ္မွာေနလဲ … က်ေနာ္ သ ိခ် င္တ ယ္ … ေကက္တာမွာ ပိုက္ဆံ ၾအ မ န္ ရွ င္းၿပီးလိုက္ၾက ည့္ေတာ့ … သူက လမ္းထိပ္ေ တ ာ င္ ေရာ က္ေတာ့မယ္ … က်ေနာ္ ေ နာ က္ကေန သြက္သြက္ေလ း လိုက္ၿပီး … သူ ဘ ယ္သြားလဲ ေနာ က္ေယာင္ ခံလိုက္မိတယ္ … သူ႔လမ္းေလၽွာ က္ပုံ က တမ်ိဳ း ဗ် … ေက ာ့တက္ေနတဲ့ တင္သ ားဆိုင္ ႏွ စ္ ခုက …
ေရလွိုင္းေလ းလိုပဲ … လႈပ္လႈပ္သြားတယ္ … ဇာအနားသတ္ ဂါ၀ န္ ရွည ္ႀကီး … ဝဲ ကနဲ ဝဲ ကနဲ … ျ ဖစ္ျ ဖစ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ … လိုက ္ၾကည့္ေန မိတယ္ … သူ … တိုက္တ တိုက္ေ ပၚ … တက္သြားတယ္ … ေလွခါ းက က်ဥ္းက်ဥ္းေလး …ေမာ့ၾက ည့္လိုက္ေတာ့ … တိုက္က သ ုံထပ္တိုက္ … သူ ဘ ယ္အခန္းမွာ ေန တာ လဲ … ဒုတိယထပ္လား … တတိယထပ္လား … ဘယ္လ ား … ညာလား … က ်ေ နာ္ တ အာ းသိခ် င္တယ္ … က်ေနာ္လိုက္တ က္သြားတယ္ … ေလွခါ းသုံးထစ္ေလ ာ က္ တက္႐ုံပဲ ရွိ ေသးတယ္ … သူ ဒုတိယအထပ္ မွာ … ခါ းေထ ာက္ၿပီ း ရ ပ္ ေစာ င့္ ေနတယ ္ …

“ရွ င္ … က် မ ေနာ က္ကို … ဘာလို႔ လိုက္လ ာ တ ာလ ဲ …”
“ခ် စ္လို႔ …”
“ဘ ာ ာ ာ …”

က်ေနာ့္ပါး စ ပ္က … လႊတ္ကနဲ ထြက္သြားတယ္ … တကယ္ပါ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ခ်စ္ တယ္ … က ်ေ နာ့္စိတ္ထဲ ခ် စ္ေ နတ ာ ကို … ထိန္းသိမ္း မထ ားခ် င္ဘူး … ဖြ င့္ထုတ္ပစ္လို က္ခ် င္တယ ္ …

“က်မ ေသသ ာေသလိုက္ခ် င္ ေတာ ့တယ္ …”
“ခ င္ ဗ် ာ … ဘာျဖစ္လို႔လ ဲဗ် …”
“ဟိုတေယာက္လာရင္ … ရွ င္ အရိုက ္ခံ ရလိမ့္ မယ္ … ျပန္ ပါရွ င္ ေနာ္ …”
“မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ … ဘ ာလို႔အရိုက္ခံ ရ မွာလဲ … ဂ် ူ လီယာက … အိ မ္ ေထာ င္ ရွိလ ာ း …”
“အို … မရွိ ပါ ဘူး … ျပန္ပါ ေ နာ္ … က ် မေတ ာ င္းပ န္ ပါ တယ္ …”
“ဒါဆို … က ် ေ နာ ္က … ဂ် ူလီယာနဲ႔ ေန ာက္ထ ပ္ ဘယ္လိုေတြ႕ခြ င့္ ရ မွာလဲဟင္”
“ရွ င့္ မွာ ဖုန္း ရွိ လား …”
“အင္း ရွိတ ယ္ … ဒါ က ်ေ နာ့္ လိပ္ စာကဒ္”
“အင္း … အင္း … အခု ေတာ့ ျပန္လို က္ပါ ေ နာ္ … က ် မ ဖုန္းဆ က္လိုက္ပါ့ မ ယ္ရွ င့္ “
“ဟုတ္ကဲ့ … တက ယ္ဆက္မယ္ မွတ္လ ာ း”
“ဂ် ူလီယာက မလိမ္တ တ္ဖူး “
“အို ေက”

က်ေနာ္ … အိမ္ ေအာ က္ျပန္ဆငး္လာခဲ့တယ္ … သူ လွစ္က နဲ ျပဳံးျပတယ ္ … ဟိုးေအ ပၚ ထပ္ထိ တက္သြားတယ္ …
ၿပီးေတာ ့ … သုံးလႊာေပါ့ … ညဖက္က ုိဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ဆိုေတာ့ … သုံးလႊာ ည ာဖက္ခ န္းေပါ ့ … အိုေက … သူ ဘယ္မွာေနလဲ က ် ေနာ ္သိၿရ ပီ … က်ေနာ့္ကို သူ ဖု န္းဆ က္မ ယ္တဲ့ … ေပ် ာ္တယ္ … ေက် လဲ ေက်နပ္တယ္ … အိမ္ ျ ပန္ ေရာက္တ ့ဲအထ ိ … ဖုန္းတေမၽွ ာ္ေမၽွာ ္ နဲေ ပါ့့ … က်ေနာ ္ကလဲ ပိန္း ပါ ့ … သူ႔ဖု န္းနံ ပါ တ္ေလးေတ ာ င္ … မေတာ င္းမိ ဘူး … သူ ဆ က္မွာပါေလ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ယုံတယ္ … နားထဲ မွာ “ဂ် ူလ ီယာက မလ ိမ္တ တ္ဖူး” ဆိုတဲ့အသံေလးက စြ ဲ ေ န တ ယ္ … ခ်စ္ ၿမိ ပီဆိုေတာ့လဲ ယုံတာေပါ့ေ နာ့ … သူ ဖုံးဆက ္မယ ့္အခ် ိ န္ ေလ းကို … ထိုင္ ေစာင့္ ေနတယ္ … ညေနေစာင္း တဲ့အထိ … ဖု န္းမဆက္ဘူး … ၆ နာ ရီလဲ ဖု န္း မ ဆက္ေသးဘူး … ၇
နာ ရီလဲမလ ာ … ၈ နာရီ မွ ာလဲ ၿမ ကားရ ေသး … ေဒါသကထြ က္လ ာ တယ္ … ဘာလဲကြာ … ဖု န္းဆက္မ ယ္ဆ ုိၿပီးေတာ ့ … ငါ ့ကို ည ာသြ ားတ ာပဲ … ေတာက္ …

စိတ ္တိုေနတ ုန္းပဲ ရွိေသးတယ္ … ဖုန္ းျ မည္လာတယ္ … အဟား … က်ေနာ္ ေပ် ာ္သြားတယ္ … က ်ေ နာ္ ေပ် ာ္သြားတယ္ … ၾအ မန္ ဖု န္းေကာက္ကိုင္လိုက ္တယ္ …

“ဟယ္လို …”
“ဟယ္လို … ေသာ္ဇင္လ ာ းဟ င္”
“ဟုတ္ … ဟုတ္ … ဟုတ္ပါ တယ္ခ င္ ဗ် …”
“တို႔ကို မွတ္မိလ ာ း ဟ င္ …”
“ဂ် ူလီယာ …”
“အိုး … တကယ္မွတ္မိ တာပဲ … ဘယ္လိုသိ”
“သိတာေပါ့ … ဂ်ဴလီယ ာ့အသံေလးကို နာ းထဲ စြ ဲ ေနတာ … ေမ့လို႔မ ရဘူး”
“အပိုေတြ … ဟ ုတ္လဲဟုတ္ပဲ နဲ႔”
“ဟုတ္ပါတ ယ္ … တကယ္ေျ ပာတ ာပ ါ … က်ေနာ္က ျမင္ျ မင္ ခ် င္း”
“ဟိုး … ဆရာ … ေနာ က္မွ ေျပာ … ေသာ္ဇ င္က ဘယ္မွာ ေ နတာ လဲ”
“က်ေနာ္က … လမ္း ၄၀ မွာ ေ နတ ာ ခင္ဗ် “
“ေ အာ္ နီးနီးေလးေပါ့”
“နီးနီးေလး ပဲ … တ သက္လုံးနီး ရင္ ပို ေ က ာ င္းမယ္ေ နာ္”
“ဟြန႔္ … တို႔က ခ င္လို႔ ဖုန္းဆက္တာေနာ ္ … အဲ ဒီလိုေတြ မေျပာေၾကး”
“ေဆာရီး … ဒါေပမယ ့္လဲ … ရင္ထဲမွာ …”
“ဟိုး … ဆရာ … ေက်ာင္းေရာ တက္ေနေသးလာ း”
“သင္တန္းေတ ြပဲ တက္ေနတယ္ … ဂ် ူလီယာက ေရာ”
“အတူတူပဲ … ေက်ာင္းၿပီးသြားၿပီ … အဂၤ လိပ္ စာ သ င္တ န္းပဲ တက္ေနတာ “
“ဘယ္မွာတက္”
“… သ ငတ္ န္ းမွာေလ “
“သိတယ္ … ဘယ္အခ် ိ န္ လ ဲ ဟင္”
“ဘာလုပ္ မ လို႔လဲ”
“လာေစာင့္ ေ န မယ ္ေလ “
“ဘာလုပ္ ဖို႔ “
“ေတြ႕ခ် င္လို႔ေ ပါ့”
“အင္း … ၁၂ နာ ရီ ခဲ ြ အတန္းဆင္းတယ္”
“အို ေက …”
“ဒီဖု န္းကို ျပန္ မဆ က္နဲ ့ေနာ ္ … တ ုိ့ကပဲ ဆက္မယ္ “
“အင္းပါ “
“နားလည္တယ္မွတ္လားဟင္ … အိမ္ က အရ မ္းပြားတ ယ္”
“ဟုတ္ကဲ့”
“ဘိုင့္ဘိုင့္ “
“ဘိုင့္ဘိုင့္ … မနက္ျ ဖ န္ ေစာင့္ ေ န မယ ္ေနာ ္”
“အင္း အင္း “

သူ ဖု န္းခ် သြ ားေပမယ့္ … က ်ေနာ ္ ဖုန္းကို ရႊတ္ကနဲ ဖက္န မ္းပစ္ လိုက ္တယ္ … က်ေနာ္ ေပ် ာ္ေ နတ ယ္ … မနက္ျ ဖ န္ သူနဲ႔ ေတြ႕ရ အုံးမယ္ … တကယ္ပါ … က်ေနာ္ သ ူ႔ကို ခ်စ္တယ္ … လူမ် ိုးခ် င္းမတ ူ ေပ မ ယ့္လဲ … က် ေနာ ္ သူ႔ရဲ ့ မ် က္လုံးေလးကို … ခ် စ္ တယ္ … ရႊန္းလဲ့ေတာ က္ပ ေနတ ဲ့ … မ်က္လုံးေလ းကိုေပါ ့ … က်ေနာ္ယုံျ က ည္ပါတယ္ … သူလဲ က် ေနာ ့္ကို ျပန္ ခ် စ္ မယ္ဆိုတာ … ဒီလိုနဲ ့ … က ်ေနာ္ အိ ပ္ ေပ်ာ္သ ြ ာ းတယ္ …

မနက္ ၈ နာရီ ေလာက္မွာ က်ေနာ္ နိုးလာတယ္ … က်ေနာ္ အိပ္ ခ်ဥ္ မူးတူးနဲ႔ သြားတိုက္ရင္း စ ဥ္းစားတယ္ … ၁၂ နာ ရီခြ ဲ သ င္တ န္းဆင္းမွာ ဆိုေတာ ့ … သင္တန္းက ၉ နာ ရီေလာက္တ က္ရတ ာ ျ ဖစ္ မယ္ဗ် … နာ ၿရီ က ည့္လိုက ္ေတ ာ့ ၈ နာ ရီေက ်ာ္ေနၿပီ … မ နက္စာ မစားေတာ့ဘူး … ေရ မိုးခ်ိဳ း … ခပ္သြက္သြက္ … အဝတ္ အစာ းလဲ ျ ပီး … သူ သြားတက္မယ့္ သင္တန္းေအာက ္မွာ … သြားေစာင့္ ေနလိုက ္တယ္ … ၉ နာ ရီ ေတာ့ မထ ုိးေသးဘူး … သင္တန္းလ ာတက္တဲ့ ေက ာင္မ ေလ းေတြ ေတ ာ ့ အမ်ားျ ကီးပဲ … ဟိုျ က ည့္ ဒီၾကည့္နဲ႔ … ေငးၾကည့္ေန တုန္း …
ေဘ းကေန တ ေယ ာက္ ျ ဖတ္သြားတယ္ … သင္းသင္းေလးပဲ … သ ူ … က ်ေ နာ ္ ႀသိ ပီ … အဲ ဒါ ဂ် ူလီယာ … က်ေနာ္လိုက္ျ က ည့္တာ ေပါ့ … ဒီေန႔ … သူ ဂါ ၀ န္ ရွည္ ၾအ ဖူေ ရာင္ ၀ တ္လာတ ယ္ … အျဖဴေရာင္ေ ပၚ မွာ … အမဲ အကြ က္ေလ းေတြ နဲ႔ … လွတယ္ … ရ င္ႏွ စ္ မႊာ   က … တင္းၿပီး မို႔ ေနတာ         ပဲ … ခါးလည ္မွာ … ခါ းပတ အ္မဲ ေ ရာင္ ေလး စီး ထားတယ္ … ၾက ိုက္တယ္ … လ ြ ယ္အိတ္ေတာ့မပါဘူး … စာအုပ္ ႏွ စ္အု ပ္သုံးအုပ္ ပဲ လက္ထဲမွာ ကိုင္ထားတယ္ … ေက်ာမွာ ဝဲ ေ နတဲ့ ဆံပ င္ ရွည္ေ တ ြ က … တင္ ပါးထိ ဖုံး အု ပ္ဆဲ … အေနာ ကက္          တင္သားကေတာ့ ေျ ပာ ေ န စရာ ကိုမလို ဘူး … ေတာ္ေတာ္ေတာင့္ တယ္ဗ် … ဂါ ဝန္ ရွည္ျ ကီးေအာကမ္ွာ …
တင္းတင္းေလးနဲ ့ ေကာက ္ေနတာ … ေျ ျပး ပီး နမ္း ပ စ္လိုက္ခ်င္ တယ္ … ဖ်စ္ ညႇစ္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … ဂါ၀ န္က အရွည ္ဆိုေ ပမယ့္ … သူ႔ ေျ ခသလုံးေလးေတာ့ ေပ ၚေ နတာပဲ … လွတယ္ … ေျ ခသလုံးက သိပ္ မတတု္ဘူး …
ေမာ ္ဒယ္လုပ္ ရ င္ … နာမ ည္ျ ကီးအုံးမွာ … သတိရၿပီ ဗ် … ေမာ္ဒ ယ္ ခ ရစၥတီး နားလို ပုံ စံ မ်ိဳ း … ဟုတ္တယ္ … ခရစၥတီးနား က နဲ နဲ ဝတ ယ္ … သူက နဲ နဲ ပိ န္တယ္ … ဒါပဲကြာတယ္ … တင္သားဆိုင္ ေလး … လႈပ္လီလႈပ္လဲ့နဲ ့ … သူ သင္တန္းထဲ မဝ င္ ခင္ … ဖ်ပ္ကနဲ … ေနာ က္ကိုလွည ့္ၾကည့္တယ္ … က်ေနာ္ ၿရီ ပလို က္မိတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ဂ် ူလ ီယာရယ္ … သူလဲ … ျပန္ ရီျပသြ ားတယ္ … အိုေက … ေစာင့္ ေ န ပါ့မ ယ္ဗ်ာ …

ဗိုက ္ကနဲနဲဆာလာတယ္ … ဟိုေလၽွာက္ ဒီေလၽွာ က္ … ဟိုနားသြားၾက ည့္လိုက္နဲ ့ … အခ်ိ န္ကလဲ ကုန္ နို င္ ခဲ တယ္ … မတတ္နို င္ဘူးေလ … ခ်         စ္ မိတ ဲ့သူဆိုေတာ့လဲ … ေစာင့္ရ မွာ ေ ပါ့ … ေန က ျခစ္ျ ခစ္ ေတ ာက္ပူေ န တုန္း …
မိုးရြာခ်ရင္ ေ က ာ င္းမွာပဲ … အရမ္းအို က္တ ယ္ … ေခြ ် းေတြ ေတာ င္ စို႔လာတယ္ … ေဟာ … ၁၂ နာ ရီ ခြ ဲ ေတ ာ့မယ္ … ေဟာ … သူ ဆင္းလာၿပီ … သင္တန္းဆင္းလာတဲ့ ေက ာင္မ ေလ းေတြ ျ က ာ း ထ ဲ မွာ … သူ႔အလွက ထင္းေနတာ ပဲ … က ် ေနာ ့္ ကို ျပဳံ းျ ပတ ယ္ … က်ေနာ္ သ ူ႔အနာ း ကပ္သြားတယ္ …

“မ နက ္ကတည္းက ေစာ င့္ ေနတာလား”
“ဟုတ္တယ္ … ေတြ႕ခ် င္လြန္းလို႔ …”
“အခုေတြ႕ေၿန ပီ ေလ … ဘာ ေျ ပာ မလို႔လဲ … ေျပာ …”

က်ေနာ္ ေစာင့္ ေနတာကို … သူ သေဘာက်တ့ ဲပုံ ပါပဲ … က ်ေနာ္ ေ န ပူထဲမွာ ေစ ာင့္ရက်ိဳ းန ပ္ ပါတယ ္ … ေဟာ ၾကည့္ … အခုဆို သူေလ းနဲ႔ က်ေနာ္ စကားေျ ပာ ခြ င့္ ၿရ ပီ … လမ္းအတူတူ ေလၽွာက္ခြ င့္ျ ပီ … သူ႔လက္ထဲမွာ … အဂၤ လိပ္ အဘိဓါ     န္ ခပ္ထူ ထူ တအုပ္ ကိုင္ထ ာ းတ ယ္ … က်ေနာင္ ကိုင္ ေ ပး ခ် င္တယ္ …

“အဲ ဒီစာ အုပ္ ကိုင္ ေ ပးမယ္ ေလ … ေလးေန မွာ         ေပါ ့ “
“အင္း … ေရ ာ့ …”

သူ႔ပုံ စံက ဟန္ ေဆာင္မႈ မ ရွိဘူး … က ်ေ နာ္ ႀကိဳက္တယ္ … ရွက္ကိုးရွက္က န္း ျဖစ္ ေမ နဘူး … ျပဳံးျပဳံ းေလး နဲ႔ က်ေနာ္ အလိုက ္သိတာကို ေက်န ပ္ ေ နတ ့ဲပုံပဲ …

“ထမင္းေရာ စာ းၿပီး ျ ပီလား …”
“ဟင့္အင္း … မစားရေသးဘူး … ေကြ ်းမလို႔လ ား”
“ဂ် ူလီယာက ၾကက္သားပလာစာ စာ းမလ ားလို႔ …”
“ေကာင္းသားပဲ … က်ေနာ္လဲ ပလ ာတာ စားမယ္ေလ …”
“ေကြ ်းမယလ္ို႔လဲ ေၿမ ပာ မိ ေပါ င္ …”
“ရ ပါ တ ယ္ဗ်ာ … ေစတန ာေပါ့ …”
“ဂ် ူလီယာက ကပ္ေ စး မ နဲ တ တ္ပါ ဘူးေ နာ္ …”
“သိတာေပါ့ … သိပ္လ ွတဲ့ေကာင္ မေလ းေတြ က … က ပ္ေ စး မ နဲ ဘူးဆိုတ ာ”
“ေတာ္ကီကေတ ာ့ … ဟြန႔္”

ဒိုင္းကနဲ မ် က္ေ စာ င္းလ ွလွေလး အထိုးခံ ရင္း … ၾကက္သားပလာတာ ေရာင္းတဲ့ဆိုင္ ေရာက္သ ြ ာ းေရာ … မ် က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ထိုင္ၾက တယ္ … အစက … သူ႔ေဘးမွာ ထိုင္မ လို႔ပါ ပဲ … စ စခ် င္းဆိုေတ ာ ့ … မ ေက ာ င္းဖူး ထင္လို႔ အေရွ႕ မွာ ထိုင္လိုက္တ ယ္ … အေရွ႕ မွ ာလဲ ေကာ င္းတာပဲ … သ ိပ္လ ွတဲ့မ်က္ ႏွာေလးကို … တစိမ့္ စိ မ့္နဲ ့ ၾကည့္ခြ င့္ ရတယ္ … ၿပီးေတာ့ … တစိ မ့္စိ မ့္ႂကြေနတဲ့ ရင္သားမို႔ မို႔ ေလ းကို င မ္းခြ င့္ ရတယ္ …
၀ိတ ္တာေရာ ကလ္ ာ ေတ ာ့ … ၾကက္သားပလာတာ ႏွ စ္ပြဲ မွာလိုက္တယ္ … က ်ေနာ္ အသားေတြ ႏႊာ ေ ပးတ ယ္ … သူ ခ ပ္စာ းတယ္ … က်ေနာ္ အရမ္း ေ ပ် ာ္တ ာ ပဲ … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ လူကို … ယုယုယ ယနဲ႔ … အတ ူတူ စားခြ င့္ ရတ ာ … အရမ္းႀကိဳ က္တယ္ … တသ က္လုံး စားဖူးသမၽွ ပလ ာ တာထဲ မွာ … ဒီတ ခါ အေကာင္းဆုံးပဲ … က ်ေနာ္ ၾကက္သ ာ း ဖတ္ေလ းက ို … ခ ရင္း နဲ႔ ထိုးၿပီး … ဂ်       ူလ ီယာ့ကို ခြံ့ေ က ြ ် းမိတယ္ … အဟ ိ … သူ စားတယ္ဗ် … ႏႈတ ္ခမ္းဖူး ဖူး ေလးကို ဟ ေပးတယ္ … က ြ ် န္ေတ ာ္ ခြ ံ့ ေကြ ်းမိတယ္ … က ် ေနာ ္ ေ ပ် ာ္သ ြ ာ းတ ယ္ …

“ေကာင္းလား …”
“အင္း …”
“ဒါဆို … ကို႔ကို ခြ ံ့ေကြ ်း …”
“ဟင့္အင္း … ေကြ ်းပါဘူး … ရွက္တယ္ …”

သူ စားၿပီး မွ … ရွက ္သြားတယ္ ထင္ပါ ရဲ ့ … မ်က္ႏွ ာေလးက … နီ ရဲ တြ တ္သြားတ ယ္ … အရမ္းလတွ ာ ပဲ … မ် က္ေ စာ င္းေလး … ဒိုင္း ကနဲ ထိုးတယ္ … ခ ဏခ ဏထိုးတ ယ္ … ဟင္းေနာ္ … ဖက္နမ္း ပစ္လိုက ္ရ … ပိုက ္ဆံရွင္း ဖို႔ ၀ိတ္တာ အနားေရာ က္လာလို႔ … နို႔ မို႔ဆို … ဖက္န မ္းပ စ္လိုက္မိ မွာ … အမွ န္ ပဲ … က်ေနာ ္ပဲ … ပလ ာတာဖိုး ေပးလိုက္တယ္ … သ ူ ေပးဖို႔ ဟန္ျ ပင္ ေသးတယ္ … က်ေနာ ္ အတင္းေပးလိုက္တယ္ … သူ ဘ ာ မွ မေျပာ ဘူး … ပလာ တာဆိုင္ထဲက ထြက္လာေတာ့ …

“ဂ် ူလီယာ … အိ မ္ျပန္ ေတာ့မွာလ ားဟင္ …”
“ေသာ္ဇ င္ ေရာ … ျ ပန္ ေတာ ့မလို႔လား …”
“ဟင့္အင္း ၿမ ပ န္ေသးပါဘ ူး …”
“သင္တန္းေနာ က္တခု သြားရအုံးမယ္ … လွည္းတန္းမွာ …”
“ေ အာ္ … လိုက္ပို႔ ေပးမ ယ္ေလ …”
“အင္း … ျ ပီး ေ ရာ … ေဟာ … ဟိုမွာ … ဘတ္စ္ကားလာေၿန ပီ … တက္ … တက္ …”

တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆ ိုင္ပဲ … ဘတ္စ္က ာ းက … မီးပြိဳ င့္ မွာ ရပ္တ ယ္ … သူက ေအ ရွ႕ကတက္တယ္ … က်ေနာ္က … အေနာက ္က တက္တ ယ္ … ကားက ေတ ာ္ေတာာ ္ၾကပ္တာပဲ … အတင္းတိုး ၀ င္သ ြာ းမွ … ေန ရာရတ ယ္ … ဂ် ူလ ီယာက … အေရွ႕မွာ ရ ပ္ … က်ေနာ္က ေနာ က္မွာ ရ ပ္မိတ ယ္ … သိပ္လွတဲ့ က ိုယ့္ခ်စ္သူကို … လက္ေဖာက္ျပန္ခံ ရ မွာ ေျ ကာ က္တယ္ … ကိုယ္ပဲ တာဝန္ယူလိုက္မယ္ … တ ာ ဝန္ယူရ မွ ာေပါ့ … ဟုတ္တယ္ဟုတ္ … ၾက ပ္တ ယ္ဗ်ာ … ေတာ္ေတ ာ္ၾကပ္တယ္ … မီ းပြိဳင့္ စိ မ္း သ ြ ာ းေတ ာ့ … ကားက ဝူးကနဲ ထ ြ က္တယ္ … ခရီးသည္ေတြ အကုန္ လုံး ယိုင္ကုန္ တယ္ … က်ေနာ ္ … သူ႔ခါ းေလးက ို … ေယ ာင္ျ ပီးဖက္မိတယ္ … လက္တဖကပ္ဲ အားတယ္ဗ် … တဖက္က … စာအု ပ္ ကိုင္ထားေတာ့ … ဆြဲမိဆ ြ ဲ ရာ … ဖက္လိုက္မိတ ယ္ … အြ န႔္ ကနဲ အသံေလး ထြက္လာတယ္ … တင္သားဆိုင္ မာမာ အိ အိေလးကို က်ေနာ့္ ဟာနဲ႔ ကပ္ထားသလိုျဖစ္သ ြ ားေရာ … ခါ းကိုလဲ ဖက ္ထားလိုက္ေသးတယ္ … သူ လွည့္ျ က ည့္ခ်င္ တယ္ … မ် က္ႏွာ ေလ း လွည ့္လာတယ္ …  က်ေနာ္ လက္ကို ၾအ မန္ ႐ုတ္ဖို႔ ေအာ က္ကို ေလ် ာလိုက္တယ္ … လက္က ႐ုတ္ လို႔မရဘူးဗ် … ေဘးမွာ လူေတ ြ က ၾကပ္ညက္ေ နတ ာ ပဲ … က်ေနာ ္ေလ … ရ င္ေတြ တ အာ းခုန္ တာပဲ … ခ် စ္ ရသူေလးရဲ ့ အပ်ိဳ စ စ္ စစ္ … တင္ပါ းဆိုင္ေလးကို ဖိကပ္ ထားရင္း … ခါးသိမ္သိမ္ ေလးကို ဖက္ ထ ားရတ ာ … တမ်ိဳ းပဲ ဗ်ာ … တ မ် ိုးပဲ … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ ျ က ြ တက္လ ာ တ ယ္ … သူ႔အရပ္ က က ် ေနာ ့္ ထက္နဲ နဲေတ ာ ့ နိ မ့္တယ္ … က်ေနာ့္ရ င္ ခြ င္ထဲ …
ေက ်ာမွီေ န သ လိုျဖစ္ေ နတ ာေပါ့ … ခ ပ္သ င္းသင္း အပ်ိဳ       နံ့ေလ းကလ ဲ … က်ေနာ့္ႏွာေခါင္း ကို တအားဒုကၡေပးတယ္ဗ်ာ … က်ေနာ ္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ … က်ေနာ့္ည ီေလ းက လဲ … ဒုကၡ …
တေျဖးေျ ဖးေထာင္လ ာ တယ္ … ေတာ္ေသးတယ္ … ဂ် င္းေဘာင္ းဘီ ဝတ ္လာလို႔ … ဒါ ေပ မယ့္ သူ သိတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … သူ … ေအ နာက ္ကေန အေထ ာက္ခံထားရတာကို ေ ရွ ာင္ဖို႔ ႀကိဳ းစာ း တ ယ္ … မရ ဘူး … ကားကၾက ပ္ေနတာကိုး … လ ႈပ္လ ို႔မွ မရတာ … က်ေနာ္ သူ႔အန ာ းကို တိုးတိုးေလး … ကပ္ ေျ ပာ မတိယ … ္

“ေဆာရီး ပါဗ် ာ … တမင္သက္သ က္လုပ္တာမဟ ု တ္ပါ ဘူး …”
“အင္း … ရပါတယ …” ္

အသံေလးက တိုးတိုးေလး … က်ေနာ့္ကို ေမာ ့ျ ပီ း သမင္လည္ ျပန္ေလး ျပန္ ေျ ပာတယ္ … က ်ေနာ့္ပါး နဲ႔ သူ႔ပါး နဲ႔ ကပ္ေတ ာ့မ ယ္ … နဲ နဲ ေ လးပဲ လိုတယ္ … ျ က က္သီးေတြ တ ၿဖ န္းျ ဖ န္း ထ သ ြ ာ းတ ယ္ … သူလဲ ၾကက္သီးေတြ ထလာတယ္ … က ်ေနာ္လက္ေလးက … တခုခု ကို ဖိ မိထ ာ းတ ယ္ဗ် … အရ မ္း ႏူးညံ့တဲ့ ခပ္ မို႔ မို႔အရာေလးေပါ ့ … သိပ္လွတဲ့ ေပါင္တံက ် စ္ က ်စ္ေလး မ ဟုတ္တာေတာ့ … က်ေနာ္သိတ ယ္ … က်ေနာ့္လက္ေတြ ခြ ာလို႔မ ရဘူး … က်ေနာ္ အဲ ဒါ ေလ းက ို ဖိထားမိတယ္ … သူ မ် က္ႏွာေတြ ရဲ တက္လာသလိုပဲ … က်ေနာ့္ တကိုယ္လ ုံးလ ဲ ပူလာတယ္ … က ် ေနာ ့္ ညီေလးက … ဇတ္ဇတ္တုန္ ေအာ  င္ … ေခါင္း ေထာင္ ထလာတယ္ … သူ … က ် ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ကို ပိုၿပီး မွီလ ာသလိုပဲ … က်ေနာ္ အလိုက္သင့္ေလး  ဒီလ ိုပဲ ဖက္ထ ားရင္း … လက္က စာ းမိတယ ္ …

“အဟင့္ …”

သူ အတင္း ပဲ လက္ကို လာကိုင္တယ ္ … အမွ န္က ဆ ြ ဲ ဖယ္ပစ္တ ာ … က်ေနာ္ က ပိုျ ပီး ဖိထ ားလိုက္မိတယ္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလးက အိုးေတာ္ေတာ္ေတ ာင့္ တယ္ဗ် … ေအ ရွ႕က အဖုတ ္ေလ းက လဲ ခုံးထေနတ ာပဲ … မာ မာ အိအိ ေလ း … က ်ေနာ္ … ခ ပ္ဖြ ဖြ ေလး ပြ တ္ပစ္လိုက္တယ္ … သူ ေမ န တ တ္ဘူး … ဖင္ေကာက ္ေက ာက္ေလးက တုံကနဲ … တ ုံကနဲ ေနာ က္ကို ေကာ့ေကာ့ေပး တယ္ … အပ်ိဳေလးဆိုေတာ့ …
အထိအေတ ြ႕က ၾက က္သီးထစရာျ ဖစ္ ေ နမွာ ေပါ့ … လ ည္တိုင္ေလးကို ေနာ က္လွည ့္ၿပီး … က်ေနာ့္ကို ခပ္တိုးတိုးေလး … ေျပာတယ္ …

“မလုပ္ နဲ႔ေလ … လူေတြ နဲ႔ …”
“ဂ် ူလီယာ ကို႔ကို ခ် စ္တယမ္ွတ္လားဟင္ …”
“အြ န္ … ေသာ္ဇင္ ေနာ္ …”

ဂါ ဝန္ ရွည္ေပၚကေန … ဂ် ူလီယာ့အဖု တ္ေလးကို … ကိုင္ရတာ … အရ မ္း မိုက ္တယ္ဗ်ာ … တင္းၿပီး မို႔ ေဖာ င္းေ နတဲ့ … အဖုတ္ေလးကို ပိုျ ပီး ႏွိုက္လ ိုက္တယ္ … သိပ္ေတာ့ ႏွိုက ္လို႔မ ရဘ းူေပါ့ … အလယ္အက ြ ဲေျ ကာင္းေနရာ ေလ းက ို … မွ န္းၿပီး ပြ တ္ပြ တ္ေပး တယ္ … က်ေနာ ္လဲ ေထာ င္ေ ၿန ပီ … သူ႔ဖ င္ကို အတင္းဖိကပ္ ထားၿပီး …
ပြ တ္ေပးတဲ့အရသာက … အရ မ္း မိုက္တယ္ဗ်ာ … ဖီးလ္အရမ္း တက္တယ္ … သူ႔အဖုတ္ေလးကို ႏွိုက ္ေနတဲ့ က်ေနာ့္လက္ကို အတင္း ပဲ … ဆုပ္ကိုင္ ထ ာ း တယ္ … ကားကလဲ အရ မ္း ေ မာင္း ေတာ့ … မိုက္တယ္ … ေနာ က္ကေန … သူ႔ ဖင္ ေလးထဲကို … က ်ေနာ့္ဟာနဲ ့ ေဆာ င့္ေဆ ာ င့္ေပးတယ္ … အေရွ႕ ေ ရ ာ အေနာက္ ေရာ … တိုက္စ စ္ဆင္ခံ ရေတာ့ … သူ ဘယ္ခံ နို င္မလဲ … အထိအေတြ႕မွာ ေမ် ာသြ ားတာ ေပါ့ …

ဆတ္ကနဲ ေကာ့ၿပီး … ေနာက္ကို တင္ ပါးေလးကို … ပ စ္ပ စ္ ေပးတယ္ … က်ေနာ္ကလဲ ေနာ က္ကေန ေည ွာင့္ ေပး တယ္ … သူ ဖီးလ္အရမ္း တက္ေနတဲ့ပုံပဲ … က်ေနာ့္ လက္ကို သူ အတ င္း လ ာ ကိုင္တယ္ …
က်ေနာ္ကလဲ ေပၚတ င္ပဲ … မိထားတဲ့ … အဖုတ္ေလးကို … လႊတ္ကို မလႊတ္ေတာ့ဘူး …
ဝလ ုံးေလးေ တြ ေရးလ ိုက္ … ကႀကီးေလးေတြ ေရးလိုက္နဲ ့ … သူ႔ကိုယ္လုံးေလးက လိမ္တြန႔္လာတယ္ … က်ေနာ္လဲ ဖီ းလ္တ အာ း တ က္တယ္ဗ် ာ … အိုးေကာင္းတ ဲ့ ကုလားမေလးကို … လူၾကားထဲ ႏွိုက္ ရတဲ့ ဖီး လ္က အရမ္းတက္တာပဲ … က ်ေ နာ္လဲ ခ်စ္ တာပါတာေပါ့ေနာ့ … မ် က္ႏွာ ေရွ႕ေရာက္ေနတဲ့ … သူ႔ပါးၿပ င္ ေလ းနားကို ကပ္ၿပီး … တိုးတိုးေလး … က်ေနာ္ ေျပာမိတယ္ …

“ဂ် ူလီယာ ကို႔ကို ခ် စ္တယမ္ွတ္လားဟင္ …”
“ဟင့္ … ေသ ာ္ဇ င္ ေနာ ္ …”
“တို႔ကို ခ် စ္ လ ားဟင္ …”
“သိဘူးကြာ”

ရဲ ရဲ နီတက္လ ာ တဲ့ … နား ရြက္ျဖဴ ေလ းကို … က ်ေန ာ္ ကိုက္ခဲ ထာ းပစ္လိုက ္ခ် င္တယ္ … ခ် စ္ ဖို႔ေက ာင္းလိုက္တာကြာ … ခ ပ္သင္းသ င္းေရေမႊးန႔ံ ေလးရယ္ … ကိုယ္သင္းရနံ့ေလ းရယ္ … ၾက က္သီးေတြ ျဖန္း ျ ဖ န္းထေနတ ့ဲ … လည္ဂုတ္သားေလးရယ ္ … က ် ေနာ ္ အရ မ္း ခ် စ္တ ာ ပဲ … က် ေနာ ္ သူ႔ကိုခ် စ္ တယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ပို င္ဆိုင္ ခ်င္ တယ္ … ခပ္ ဖြ ဖြေလး ႏွို က္ေနတဲ့ … သူ႔အဖုတ္ေလးက … အစြ မ္းက ုန္ မာ ျ ပီ း ေဖာ င္းမို႔ ေနတာပဲ … အရည ္ ေတ ြ လဲ စိုလာတယ္ … သူ တခ်က ္ … ည ြတ္ကနဲ ေခြ သြားတယ္ … က ်ေနာ္ ခါး ကို ဖက ္ထားပ စ္လိုက္ရင္း … သူ႔ကို ထိန္းထားမိတယ္ …

“အို …”

က်ေနာ္ သိလိုက္ၿပီ … သူ ျ ပီး သ ြ ာ းလို႔ … အားကုန္သြားတာလား … ဒူးေခ် ာင္သြားတာ လား … ကားက ပုံမွ န္ ပဲ ေမာ င္း ေနတ ာပဲ ေလ … ေသခ်ာတာ ေပါ ့ … ေပါင္ ႏွစ္ ေ ခ် ာ င္းၾကားက အရည္ ေတြ ပိုစိုလာသ လိုပဲ … ပူ လ ာ တယ္ …
က်ေနာ္ သိလိုက္ၿပီ … ဂ်ဴလီယာ ၿပီး သြ ားၿပီ … ထြာဆိုင္ခါ းေ လးကို ဖက္ ထားရင္း … က်ေနာ ္ သူ႔ကို ျပန္မလႊတ ္ေတ ာ့ဘူး … သူလဲ မ ႐ုန္း ဘူး … က်ေနာ့္ကို မွီထ ားတယ္ … ေဘးကလူေတြ ျ က ည့္ရင္ ေတာ့ … က်ေနာ္တို႔က … သိပ္ ခ်စ္ တဲ့ သမီးရီးစ ားေတြ ေပါ့ ေနာ ့ … က်ေနာ္ နဲ ့ သူနဲ ့ ပူးကပ္ ေနတု န္းပဲ … က ် ေနာ ္ကေတာ့ ဖီးလ္တက္ေ နတ ုန္း ပဲ … လူေတြ သာမရွိ ရင္ … ဂ် ူလီယ ာ့ကို … ဒီဘက္ဆြဲလွည့္ျ ပီး … အန မ္းေတြ ၾကမ္းၾကမ္းေျပး ပီး … တကိုယ ္လုံးကို … နမ္းပစ္လို က္ခ် င္တယ္ … ျ ပီး ေတာ့ … မာျ ပီးတ င္း မို႔ ေနတဲ့ …
အဖုတ ္ေလးကို … ေဟာဒီလို … ေဆာင့္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … စိ တ္ကူးနဲ႔ လက္ေတ ြ႕က ထပ္တူမက်ေသးေ ပမယ့္ … က ် ေနာ ္ တကယ္ပဲ ခပ္ျ ပင္း ျ ပ င္း ေလ း … ေဆာင့္ ပစ္လိုက္မိ တယ္ … သူ တုန္တက္သြားတယ္ … က်ေနာ္ သတိလြတ္ေတာ့မလ ို႔ … ကံေကာင္း တယ္ … သူ႔ခါးေလးကို အတင္း ဖက္ထားၿပီး … ေနာက္တခ်က္ ေဆ ာင့္ ပစ္လို က္တယ္ …

“လွည္းတန္း … ေရာ က္ၿပီ … ဆင္းမယ့္ လူေတြ ေအ ပါက္ဝကို ထြက္ထားပါ … မဆ င္းေသး တ့ ဲလူေတြ … ေနရာလ ဲေ ပး ပါ …”

ေတ ာက္ … ဖီးလ္တက္ေတာ့မွ … လွည ္းတ န္းေရာ က္ျ ပီတဲ့ … ဒ ီလိုပဲ တိုးေခြ႕ျ ပီး … ဘက္စ္က ားေအာ က္ကို ဆင္းလာ ခဲ့တယ္ … ဆင္းတဲ့လူေတြ က ေတာ္ေတာ္မ်ာ းသ ား … က်ေနာ္ ေအာက ္ေရာ က္ေတာ့ … သူက အေရွ႕က ေန သုတ္သုတ္နဲ႔ … ေလၽွာ က္ေ ၿန ပီ … ဂ် ူလ ီယာ ရွက္မ်ားသြားလာ းမသိ … က်ေနာ ္ အေနာက္ကေန ေၾအ ပးတ ပိုင္ းနဲ႔ လိုက္ခဲ ့မိ တယ္ … သင္တန္း နားေ ရာ က္ေတာ့ … သူ က်ေနာ့္ကို လွည့္ၾက ည့္ၿပီး …

“ေသာ္ဇ င္က … ဘာလို႔အဲ ဒီလ ိုလုပ္ တာလဲ …”

က်ေနာ့္ကို စိုက္ၾကည့္ျ ပီး … ခပ္တည္တည္နဲ ့ ေမးလိုက္ေတာ့ … က်ေနာ္ နဲ နဲ ေတာ ့လန႔္သ ြ ားတာေပါ့ … ဒါေပမယ ့္လဲ … ခပ္တည ္တည္ပဲ ျ ပန္ေျဖလိုက ္တယ္ …

“ဂ် ူလီယာ့ကို ခ်စ္လို႔ …”
“ခ် စ္တိုင္းလုပ္စရာလ ား …”
“ခ် စ္လို႔ … ကိုင္ မိတာပါဆို … စိတ္ဆိုးလာ း …”
“ဆိုးတယ္ …”
“ဆိုးရင္ … ဖ က္န မ္း မွာ …”
“ဟာကြာ … ေသ ာ္ဇ င္ေနာ ္ … ေတာ္ေတ ာ္ဆိုး …”
“တို႔ကို ခ် စ္ တ ယ္မွတ္လား …”
“လက္ကိုလႊတ္ကြာ …”
“မလႊတ္ဘူး … ခ် စ္တေယ္ျ ပာမွ … လႊတ္ေ ပး မယ္ …”
“ေဟ့ေ အး … စ ဥ္း စာ း အုံးမယ္”

လက္ဆြဲထားတ ့ ဲ … က ်ေနာ ့္လက္ကို အတင္း႐ု န္း ျ ပီး … သင္တန္းေ ပၚတက ္သြားပါေလေ ရာ … ေနအုံး ေ ပါ့ … ၾအ ပန္က ် ရင္ေတ ြ႕မယ္ … သိမ့္သ ိ မ့္ခါ တ က္သြားတဲ့ တင္သားေတြကို … က်ေနာ္ တေမ့ တ ေမာ ေျငး ကည့္ၿပီး … ႀကိမ္းဝါး မိတ ယ္ … အရမ္ းခ်စ္တယ္ … ဂ် ူလီယာရယ္ …

ဟိုေငးဒီ ေငး နဲ႔ … ျ ဖတ္သြားသမၽွ … ေကာင္မ ေလ း ေတြ ကို ငမ္း ျ ပီး … က ိုယ့္ဟာကိုယ္ စိတ္ထဲမွာ ေျ ပ ာေန မိတ ယ္ … ဟိုေစာ္ ေလးက … အိုးေသးလိုက္တာ … ဒီေဆာ္ေလးက … အိုးက ားတယ္ … ဒီေစာ္ေလးက အိုး က ် စ္တ ယ္ … ဟာ … ဒီေဆာ္ျ ကီးအိုး … တုန္တုန္ျ ပီ း ခါ ခါ သြ ားတယ … ္ အံ မ ယ္ … ဟိုေစ ာ္ငယ္ငယ္ေလးက … အိုးေသး ေသးေလးကို … ခါျ ပီးေလၽွာက္တယ္ … ပဲ မ်ားလိုက္တ ာကြ ာ … ေခၚၿပီး … တခ်ီေလာက ္ ဖိလ ိုက္လို႔ကေတာ့ … တအာ းေအာ ္ေန မွာပဲ … ၾကည ့္ပါအုံး … ဒီအတြ ဲ ကိုလဲ … ေစာ္ကို ခါ းလည္ကေနဖက္ထားတဲ့လက္က … လူလစ္ရ င္ … မႏွိုက္ဘူးဆို ႀကိဳက္သလိုေျ ပာ … ေစာ္ေလးကလဲ … အေပး ေကာင္းမယ့္ ပုံပဲ … မိုက္တယ ္ကြာ … ဟိုလူျ ကီးလဲ ဘာ ထူးလဲ … ေဘ းက ေစာ္ေလးက ငယ္င ယ္ေလး … လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ေလၽွာ က္သြားတာမ် ား … တေလာက လုံး … သူတို႔ႏွ စ္ ေယာ က္ပဲ … ရွိ ေနလားမသိဘူး … ဒီလိုနဲ ့ လွည္းတန္းမွာ … အိုးသုေတ သန ထိုင္ လုပ္ ေ နတ ာ … အခ် န္ ၂ နာရီ … ဘယ္လိုကုန္သြားမွန္း မသိ … သင္တန္းေ အာက ္ကို … အမ်ားႀကီးဆင္းလာမွ သတိရ မိတယ္ … ငါ ပိုင္ ဆိုင္ ရမယ့္ … အိုးေလး … ဆင္းလာ ေတာ့မယ္ …

က်ေနာ္ ဂ် ူ လီယာ ့ကို ျ ကိုက္တ ယ္ … စာ းရရင္ျ ပီ းေရာ ဒီသေဘာ မဟုတ္ပါဘ ူး … တက ယ္ခ်စ္တာပါ … ပို င္ဆိုင္ ခ်င္ တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကိုခ် စ္တ ယ္ … သူ႔အိုးလဲ မိုက္တ ာ ပဲ … ဂ်ဴလီယ ာ က ေတာ င့္တ ယ္ … ကားတယ္ … က ် စ္တ ယ္ … က်ေနာ္ ႏွိုက္ျ ၿပီး ပီ … အဖုတ္ေလးက … ေဖာင္း ျ ပီး မို႔ ေနတာမ်ား … တင္းေနတ ာပဲ … က်ေနာ္ သိတယ္ … အဲ ဒီလို အဖု တ္မ် ိုးက … ေအာက္ေပးအရမ္း ေကာင္းတာ … ေအ ပၚေက န တဇတ္ဇတ္နဲ သ့ာ ေဆ ာင့္ … ေအာက္က ေန ေကာ ့ ေကာ့ေ ပးမ ယ့္ပုံ မ်ိဳ း … အရ မ္း မိုက္တယ္ … ေနာက္ကေန ေဆာ္အုံးမလား … ခါ းေလ းခြ က္ျ ပီး … ေနာ က္ကို ေက ာ့တင္ထားေပး မယ့္ … ပုံစံ မ ်ိဳ း … က်ေနာ ္ ကေတာ့ … သူက က်ေနာ့္ကို ျပန္ခ် စ္ မယ္လို႔ ထင္တာပဲ … စ ဥ္းစာ းျ ကည့္ေလ … ကာ းေပၚ မွာ အႏွိုက ္ခံ ရ တ ာ ေတ ာ င္ … စိတ ္ဆိုးတဲ့ ဟန္ပန္ မ်ိဳ းမ ေတ ြ႕ရဘူး … ကလက္တာေတာ့ မဟ ုတ္ဘူး … ခ် စ္လို႔ အလိုလိုက ္တာလို႔ ယုံၾကည္တယ္ … ေဟာ … ဆင္းလာ ပါၿပီ ဗ်ာ … က ်ေနာ့္ရဲ ့ ဂ် ူလ ီယာေလး … မ်က္ႏွာေလး က ပန္းေသြးေရာင္ လႊမ္း ေနတယ္ … က ်ေနာ့္စိတ္ ပဲ ထင္လို႔လားမသိဘူး … သူ႔ၾအ ပုံ း ေတြ က … ပိုျ ပီး ႏူးည့ံလ ာ သလိုပဲ …

“သင္တန္း ျ ပီးသ ြားၿပီလား …”
“အင္း …”
“အေအးေသ ာက္အုံး မလ ား …”
“အင္း … ေသာက္မယ္ေလ … “
“စာအု ပ္ ေတ ြ ေပးေလ …”
“အင္း ေရာ ့”

သူ႔လက္ထဲက … စာအု ပ္ ေတြ ကို လွမ္းယ ူၿပီး … သူ႔လက္ကေလးကိုပါ … ဆုပ္ကို င္ထ ာ းမိတယ ္ … အပို င္ ပဲ …
က်ေနာ္ သူ႔ကိုခ် စ္တယ္ … သူ႔လက္က ေလ းကို ဆြဲၿပီး … တကမၻာလုံး ပတ္လိုက္ခ် င္ ရဲ ့ …

“အို …”

သူ အသံေလးထြက္လာတယ္ … ရွက္လို႔နဲ ့ တူပါ တယ္ … လက္က ေလ းကို ႐ု န္းမိတ ယ္ … ဘယ္ရမလဲ …
က်ေနာ္ကလဲ မလႊတ္နို င္ေပါင္ … သင္တန္း … ဒီဘက္နားက … ေကာ္ဖီဆိုင္ ေလးကို … က ် ေနာ ္တို႔ အတူေလၽွာက္လာမိတယ္ … လူၾကားထဲမွာ … မ သိမသာ သူ႐ု န္းတ ယ္ … မ် က္ႏွာ ေလ း က ရဲ ရဲ တြ တ္ နီတ က္လာတယ္ …

“ေသာ္ဇ င္ ေနာ ္ … “
“ခ် စ္တယ္ကြာ …”
“လက္ကိုလႊတ္အုံး …”
“ခ် စ္တယ္ေျ ပာမွ လႊတ္မ ယ္ …”

က်ေနာ္ကလဲ ဇြ တ္ … အ ေျ ဖမ ေ ပး မခ် င္း မလႊတ ္ခ် င္ဘူး … သူကလဲ ခ် စ္ေတာ့ခ် စ္မွာ ပါ … ေၾအ ဖေပးရတာ ရွက ္လို႔နဲ႔ တူတယ္ … ခပ္ တင္းတင္းေ လး ဆုပ္ကိုင္ ထားရင္း … က ် ေနာ ္ သူ႔ကို စိုက ္ၾကည့္မိတယ္ … သူ ဝင့္ဝ င့္ စားစာ းေလ း ျပန္ျ က ည့္တယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ မွိတ္ျပလိုက္မိတယ္ … သူ လၽွာ ေလ းျပန္ထ ုတ္ျပတယ္ … ဒါပဲ ေလ … က်ေနာ္နဲ ့ သူနဲ ့ … ခ်စ္သူျ ဖ စ္သြားၾကၿပီ … လူမ်ိဳ းခ် င္းမတူ ေပ မယ့္ … က ်ေန ာ္နဲ ့ သူနဲ ့ ခ်စ္ တယ္ …
က်ေနာ့္အခ်စ္ကို သူ ယုံၾက ည္မယ္လို႔ ထ င္ ပါ တယ္ … က်ေနာ္ ေပ် ာ္လိုက္တာဗ်ာ … ေၾအ ဖ ရၿပီဆို ေတာ့ လက္မလႊတ္နို င္ေပါ      င္ … ပိုျ ပီးေတာ့ ဆုပ္ကို င္ထားမိတယ္ … ေကာ္ဖီဆိုင္ ေ ရွ႕ေရာက္ေတာ့ … လူေ တ ြ က အမ် ားႀကီးပဲ … ၀ို င္းေတာ ္ေတာ ္မ်ားမ်ာ း ျပည့္ေနတ ယ္ …

“ေကာ္ဖီဆိုင္ က လူမ် ား မ ယ္နဲ ့တူတယ္ေ နာ္ …”
“အင္း … ကန္ ေဘာင္မွာ သြားထိုင္ မလား …”
“သြားေလ …”

ကားလမ္းကို ျဖတ္ကူးျ ပီး … ျ ပည ္လမ္းအတိုင္း … ေလၽွာ က္ၾကတ ယ္ …

“ဂ် ူလီယာ … ကို႔ကို ခ်စ္ လားဟင္ …”
“သူ႔ကိုသူ … ကိုတ ့ဲ … အဟိ “
“ကို မ ေ ခၚ ခ် င္လဲ ေမာင္ ေ ခၚ ေလ …”
“မ ေခၚ ပါဘ းူ … ႏွာဘ ူးလို႔ပဲ ေခၚမယ္ …”
“ဘာကြ”
“အဟိ … ခ် စ္ ရင္ စိတ ္မဆိုးရဘူးေနာ္ … ႏွာဘူး”
“ေဟ့ … ေဟ့ … တ ုိးတိုးေခ ၚ ပါဟ … လ ူၾကားထဲ”
“အံ မယ္ … သူလဲ လူၾကားထဲ … လုပ္ တုန္းကလုပ္ျ ပီးေတာ့ “
“ဒါကေတာ့ ခ်စ္လို႔ “
“ခ် စ္တာေရာ ဟုတ ္လို႔လား … သိပ္ဆိုးတယ္ေ နာ္”
“ႀကိဳ က္လားဟင္ …”
“ေသာ္ဇ င္ ေနာ ္ … ပါ းခ် ခံ ရ မယ္ … ဟြန႔္”

မ် က္ေ စာ င္းေလးထိုးလိုက ္ … ခ် စ္တ ယ္ေျ ပာလိုက္နဲ ့ … မထိတတိ စ ရင္း … က်ေနာ့္ စိတ္ေတြ တေျဖးေျ ျဖး ကြလာတယ္ … က န္ေဘာ င္ေရာ က္ေတ ာ့ … ပန္းျ ခံထ ဲ မွာ ပဲ သြားထိုင္ ခ်င္တ ယ္ … မေနတတ္ေတာ့ဘူး ဗ် ာ … သူ႔တကိုယ္လုံးကို ဖက္ ထ ာ းခ် င္တ ယ္ … စိတ္ထဲမွာ … မ ရို းမရြ နဲ ့ … တ ကယ္ပါပဲ … အခု ခ်က ္ျ ခင္း … အက် ႌေတ ြ ခြ ်တ္ျ ပီး … ခ်စ္ ပ စ္လိုက္ခ် င္တယ္ဗ်ာ … စိတ ္ကို ေတာ္ေတာ္ထိန္းထားရတယ္ … ပန္းၿခံထ ဲ ေ ရ ာ က္ေတာ ့ … လူသိပ္ မရွိဘ ူးဗ် … ဒါနဲ႔ပဲ … ပန္း ျ ခံ ေဒ ါင့္ က ထိုင္ ခုံ ေလးမွာ ထိုင္ လိုက္မိတယ ္ … ထိင္ မိတ ယ္ဆိုတာနဲ ့ … က ် ေနာ ္ သူ႔ပခုံးေလးကို ဖက္ထားပစ္ လိုက္တယ္ … ႐ုန္းတာေပါ့ … ရွက္မွာ ေ ပါ့ …
မရဘူးေလ … ဒီကလဲ … စိတ္ကႂကြေနၿပီ … တအားဖက္ထားပစ္လိုက္ၿပီး … သူ႔ႏွ ဖူးေလ းကို န မ္းပစ္ လိုက္တယ္
… ရႊတ္ …

“ကိုေနာ္ … ေတာ္ေတာ္ဆိုး”

သိပ္ ခ်  စ္တ ာပဲ … ဂ် ူလီ ယာရယ္ … ခ ပ္တင္းတ င္ းေလး ဖက္ထ ာ း ရင္း … က်ေနာ္ သူ႔ကို န မ္းလိုက္မိတယ္ … ကိုေ နာ ္တဲ့ … အဟိ … ဝမ္း သ ာ လိုက္တာကြာ … က်ေနာ့္ရ င္ ဘတ္ကို လက္သီးဆုပ္ ေလးနဲ႔ ထုတယ္ … က ်ေန ာ္ ထပ္နမ္းမလို႔ ဟန္ျ ပင္ ေတ ာ့ … သူ ေခါ        င္းေလး ဝွက္ျ ပီး … ရ င္ ခြ င္ ထ ဲကို … တိုးဝင္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ဖက ္ထားမိတယ္ … လက္ေ မာ င္းသားေလးကို … ဖြ ဖြ ေလ း ပြ တ္သပ္ ပစ္လို က္မိတ ယ္ …

“ခ် စ္တယ္ … ဂ် ူလီယာရယ ္ …”
“တကယ္ေျ ပာ တာလာ းဟင္ …”
“တကယ္ေပါ့ …”
“ဟုတ္လို႔လား … တို႔ကို အတည ္ယူမွ ာလာ း …”
“ယူမွာေပါ့ …”

က်ေနာ္ ခ်က ္ျခင္းပဲ ေၾအ ဖေပးလိုကမိ တယ္ … ဟုတ္တယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ယူမယ္ … လက္ထပ္မယ္ … ကေလးေတ ြ အမ်ားၾက ီးေ မြ းပ စ္ မယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကို တကယ္ပဲ ခ်စ္ မိသ ြ ာ းတ ယ္ …

“တို႔ကေတာ့ … မယူဘ ူးေ နာ္ …”
“အန္ … ေန ာက္တ ာလား …”
“စတာ …”
“မ စနဲ႔ကြာ … ရႊတ ္ …”
“အြ န္ …”

လၽွာေလးထုတ္ျပၿပီး … ေလွာင္ ေျ ပာင္ျ ပတ ဲ့ သူ႔ႏႈတ္ခ မ္းေလးကို … ဖိ နမ္း ပ စ္ လိုက္တယ္ … သူ ႐ုန္းတ ယ္ … မရဘူးေလ … က်ေနာ္ သူ႔ကို အတ င္းဖက္ထ ာ းရ င္း … ဖိ နမ္းပစ္လိုက္တယ္ … ႏႈတ္ခမ္း ေလ းက ပါး လြ န္းတယ္ … က်ေနာ္ ဖိ နမ္ းထ ားရင္း … လၽွာကို … ႏႈတ္ခ မ္းပါ း ႏႈတ ္ခုၾကားထဲ ထိုးထည့္ပ စ္လိုက္တယ္ … သ ူ တားတယ္ … ႏႈတ ္ခမ္းပါး ေလးႏွစ္ ခုကို အတင္းပဲ စိ ထ ာ းတယ္ … ဘယ္ရမလဲ … ဒီကလဲ … ႏႈတ္ခမ္းႏွ စ္လႊာၾကားကို လၽွာနဲ ့ထိုးၾကည့္လိုက္ … ေအာက ္ႏႈတ ္ ခမ္းေလးကို ဆ ြ ဲ စုပ္ၾက ည့္လိုက္ … လက္က လဲ ေပါင္ ေလးကို ပြ တ္သ ပ္ေ ပး မိတယ္ … အန မ္းက အရွိ န္တက ္လာေတာ့ … သူ႔ပါ းစပ္ ေလး ဟသြားတယ္ … က်ေနာ့္လၽွာေလး တိုးဝင္သ ြ ာ းျ ပီး … သူ႔ရဲ ့လၽွာ ဖ် ားေလ းနဲ႔ … ထိေတြ႕မိတ္ဆ က္မိတယ္ … ဆတ္ကနဲ သူ တုန္တ က္သ ြ ားတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ဂ်ဴလီယာရယ္ … မ်က္စိ ေလးကိုမွိတ္ျ ပီး … သူ ၿငိ မ္က ်သြားတယ္ … က်ေနာ္တို႔ နမ္းၾက တ ယ္ … ဘယ္ေလာက္ေတာ င္ ၾကာ သြားတယ္မသိဘ ူး … ေဘးက ျ ဖတ္သြားတဲ့ အတြ ဲ က … အဟမ္း အဟမ္းေခ် ာင္းဆိုးမွ … က ် ေနာ ္ တို႔ အလန႔္ တၾက ား … အနမ္း ခြ ာသြာ းမိတယ္ … သူ ရွက္လြန္းလို … ့ မ်က္ႏွ ာေလးက နီရဲ တြ တ္ေနတာ ပဲ … ေခါင္း ေလ းငုံ႔ျ ပီး ရွက္ ေသြ းျ ဖာ ေန ပုံ ေလးကို … က်ေနာ္ ခ် စ္ တယ္ … မ်က္ႏွာ ေတ ြ ပူ ေ နလို႔လ ာ းမသိ …
ႏွ ဖူးေလးမွာ ေခၽြးေလးေတ ြေတာင္ စို႔ တက္လ ာ တယ္ … က်ေနာ္ ျမတ္ျမတ္နို းနိုးနဲ႔ သုတ္ေ ပးေ နတဲ့ အခ် ိန္ မွာ … အင္း ယ ာ းက န္က … ေလႏု ေအးက ေ ဝွ႕ကနဲ တိုက္ခတ ္သြားတယ္ … သူလဲ သေဘာက်တယ္ထင္ပါ ရဲ ့ … က ်ေန ာ္ သူ႔ကို ျ ပန္ျ ပီး ဖက္ထ ားလိုက္မိတယ္ … သူက လဲ က်ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ ထဲမွာ မွီထ ာ းတ ယ္ …

“ကိုက … မိ န္းမ ေတာ ့ မ ရွိဘ ူး မွတ ္လား …”
“အာ … ရီး စာ းေတာ င္ ဒီေ န႔မွရတာ …”
“အပိုေတြ … ဘ ယ္သူက သူ႔ရီး စားလို႔ ေျ ပာလို႔လဲ …”
“အြ န္ … အခု ပဲ နမ္း ျ ပီး ျ ပီ ေလ …”
“န မ္း ျ ပီးတိုင္း ရီး စားလို႔ ဘယ္သူက ေၿပ ာ လဲ”
“ေသၿပီဆ ရာ … ရီးစားမဟုတ္ရ င္ … ဘ ာလဲ …”

က်ေနာ္ နဲ နဲ ေ တာ့ ႏွာ တ င္းသ ာြ းတယ္ … ခ် စ္တာလ ဲ ခ်စ္တာေပါ့ … စတာလ ဲ စ တာေပါ့ … လက္ဆ ြ ဲျ ပီး လမ္းေလၽွာက္ျ ပီး ျ ပီ … ပ န္း ျ ခံထဲမွာလဲ န မ္း ျ ပီးသြားၿပီ … ဒါေတာ င္ ရီးစားမဟု တ္ဘူးတဲ့ … ဘာလဲ ဟ …

“ခ် စ္သူေလ … ခ် စ္သူ … ခိ “

ဟုတ္သားပဲ … သူ ေျပာ ေတ ာ့လဲ ဟုတ္သားပဲ … ရီးစာ းမဟုတ္ဘူး … ခ် စ္ သူတ ဲ့ … တ ဘဝစာ ခ် စ္ျ က မယ္ေပါ့ … ေရွ႕ ခ ရီး အတြ က္ လက္တ ြ ဲ ၾက မယ ္ေပါ ့ … က ်ေနာ္ ေ က ် နပ္သ ြ ာ းတ ယ္ … ဟားခနဲ ေ ခါ င္းေမာ့ျ ပီး … အားရပါးရ
ရီလ ိုက္မိတယ္ … သူလဲ တ ခိခိ နဲ ့ ရီတယ္ … ေပ်ာ ္ေပ် ာ္ေနတတ္တဲ့ သူ႔စ ရိုက္ကို … က် ေနာ ္
အရမ္းသေဘာက ်မိတယ္ … မိ န္းကေလးဆိုေပ မယ့္ … ပဲ မ မ် ားဘူး … က်ေနာ္ ျ ကိုက္တယ္ … သေဘာက်လြန္းလို႔ … ေနာက္တ ခါ တအားဖက္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“ခ် စ္သူတဲ့ကြ … ဟ ာ း ဟား  …”
“ခိ ခိ … အြ န္ …”

ခိုးခိုး ခ စ္ ခစ္ ရီ ေမာေနတဲ့ … သူ႔ႏႈတ္ခမ္း လႊာ ေလ း ကို … ဖိ နမ္း ပ စ္ လိုက္တယ္ … ဒီတခါေတာ့ အနမ္းေတြက ပိုျ ပီးခ်ိဳ ျ မ ေ နတ ယ္ … စိတ္ေတြ က ပိုျ ပီး ျ က ြ လ ာတယ္ … က ်ေန ာ့္လက္ေတြ က … သူ႔ခါ းေလးကို ဖက္ထားမိတယ္ … လက္တ ဖက္က … ဂါ၀ န္ ဖုံး ထ ာ းတ ့ ဲ ေ ပါ င္ ေလ းက ို … အစု န္ အဆန္ … ပြ တ္သပ္လိုက္တယ္ … လူရွင္ းတယ္ေလ … ဒီေတာ့ အန မ္း ေတြ ေျ ခြ မတိာ ေပါ့ … က်ေနာ ့္နားထဲ ျ ကားေနရတယ ္ … ရင္ခု န္သံေတြ တဒိန္းဒိ န္းနဲ႔ … က်ေနာ ္နဲ ့ သူနဲ ့ … တ အာ းနမ္း မတိယ္ … သူ က်ေနာ့္ကို ဖက ္ထားတယ္ … က ် ေနာ ့္လက္ေလးက … တေျဖး ေျဖးနဲ႔ ေပါ င္ အေပၚပို င္းကို … ေရြ႕လာတယ္ … က်ေနာ ့္ လက္က ေပါ င္ ရင္း နား ေရာက္သြားခ်နိ္မွာ … သ ူ အလန႔္တၾကား …  ႐ုန္းတ ယ္ …

“ေဟ့ေ အး ေ နာ္ … ပ န္းၿခံ ထဲမွာ ကိုင္နဲ ့ ကြာ … “
“ကိုင္ခ် င္တ ယ္ … ခ် စ္သူရယ္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ကို ရႊ န္းရႊ န္း စ ားစားေလ း စိုက္ၾကည ့္တယ္ … က်ေနာ့္နဖူးကို လက္သီးဆုပ္ ေလ းနဲ႔ တ ခ် က္ထုျ ပီး …
ဟိုဘက္ကို လွည့္သ ြ ာ းတ ယ္ … သူ ရွ က္မွာ ေ ပါ့ … သူ႔ခါ းက ို ဖ က္ထားတဲ့ က်ေနာ့္လက္က ေအ ပၚ ကို ေျဖး ေျ ဖးေလး တက္လာၿပီး … ဂ်ိဳ       င္းေ အာ က္ကေန … ရ င္သားမို႔မို႔ ေလးကို ထိလိုက္မိတယ္ … ဟုတ္တယ္ေလ … ေပါ င္ၾကားထဲကို ႏွိုက ္လို႔မွမရတာ … ရတာ ပဲ ပြ တ္ရ ေတ ာ့မွာေပါ့ …

“ေဟ့ေ အး ေ နာ္ … လူေတြ ေတ့ ြသ ြ ာ းအုံးမယ္ကြာ “
“ခ ဏေလးပါ … ကိုင္ ခ်င္ တယ္ကြာ”
“ကၽြတ္ …”

ဒိုင္းကနဲ မ် က္ေ စာ င္းေ လးထိုးၿပီး … စာ အုပ္ ေလး ကို ရ င္ခြ င္ေ ရွ ့မွာ ကြယ္ေပ းလိုက္တယ္ … ဘယ္လိုေလ းမွန္းမသိပါ ဘူး … က်ေနာ ္ တ အာ းခ ် စ္ မိသ ြ ာ းတ ယ္ …

“တအားဆိုးတာ ပဲ … ဟြန႔္ …”
“ခ် စ္ ခ်စက္ … ကို႔ကို တကယ္ခ်စ္တ ာ လ ား …”
“ခ် စ္တယ္ … ကိုကေရာ … တို႔က ို ခ် စ္ လို႔လား”
“ခ် စ္တာေပါ့ … စေတြ႕တုန္းကထဲက … ခ် စ္တာ”
“ေ အာ္ … တို႔က အေျဖၾအ မန္ ေပးလို႔ … အထင္မေသးပါဘ ူးေ နာ္”
“ေသးစရာ လား ခ်စ္ ခ် စ္ ကလဲ … ဒီေ ခတ္က အင္ တာနက္ေ ခတ္ေလ “
“အင္း … တသ က္လုံးခ်စ္ မွာလား”
“ခ် စ္ မွာေပါ ့ …”

စက ားလဲ ေၿပ ာ … မသိမသာေလး … သူ႔ဂ်ိဳ      င္း ေအာ ကက္ ေန … ဖက္ထ ာ းတဲ့လက္က … လုံးလုံး က ် စ္က ်စ္ … ရင္သ ာ းဆိုင္ကို … အု ပ္ ကိုင္လိုက ္မိ တ ယ္ … အထိအေတြ႕က အိ စက္လြန္းတယ္ … ဘရာစီယာ အု ပ္ထားေပမယ့္ … ရ င္သားက ထ ြ ားမို႔လြန္းတ ယ္ … က်ေနာ္ ထ င္တ ယ္ … ၃၄ ေက ်ာ္မယ္ ထင္တ ာ ပဲ … တင္းတင္း ေ လး … မို႔ မို႔ေလးကို … ဖြ ဖြ ေလ း နယ္ပစ္လိုက ္တယ္ …

“အို … ဟင့္ …”
“ေျ ဖးေျ ဖးေ န ာ္ … အ”
“ေျ ဖးေျ ဖးကိုင္ … နာတယ္ …”
“အႀကီးၾက ီးပဲ က ြ ာ … အရမ္းႀကိဳ က္တယ္ …”
“ႏွာဘူး …”
“ဘာႏွာဘူးလ ဲ … ခ် စ္လ ို႔ ကိုင္တာေနာ္ …”
“တမ်ိဳးႀကီးပဲက ြာ … အဟင့္”
“ခ ဏေလးကြ ာ ေနာ ္ …”
“ေတာ္ေတာ့က ြ ာ … မ ေန တ တ္ေတ ာ့ဘူး”

သူ တကယ္ပဲ ေမ နတတ္ေတာ ့ဘူး … မ် က္ႏွာေလး က နီ ရဲ တြ တ္ျ ပီး … တကိုယ္လုံး တြန႔္လိမ္ျ ပီး … က်ေနာ့္ ရင္ခြ င္ထဲမွာ … ေခါ င္းေလး လ ာဖြ က္ထားတယ္ … အေနအထားက ပိုၿပီး လုံျခဳံသြားတာမို႔ … ရင္သ ာ းဆိုင္မို႔ မို႔ေလးကို … က်ေနာ့္သ ေဘ ာရွိ … ေျ ဖးေ ျဖး ပဲ န ယ္ေပးလိုက္တယ္ … တင္း ျ ပီး မာက် စ္ေနတာ ပဲ … သူ မေျပာနဲ႔ … နယ ္ေပး တဲ့ က်ေနာ္ေတာင္ … တအားစိတ္ႂကြလာတယ္ … အလုံးအထ     ည္က ခပ္ထ ြ ာ းထ ြ ာ း မို႔ … အားရမိတယ္ … နယ္ေ ပး ေ နရ င္း … လက္ညႇို း နဲ႔  လက္မက … နို႔သီးေခါင္း ထိပ္ ဖ် ားေလ းကို လိုက္ရွာ မိတ ယ္ … ေတ ြ႕သ လိုေတာ့ရွိသား … သူလဲ ဖီးလ ္တက္လာတာမို႔ … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေလးက ဘ ရာ စီယ ာေအာက္မွာ … ေထ ာင္ထေနတ ယ္ … ဒါေပ မယ့္ က်ေနာ္ ညႇစ္လို႔မ ရ ဘူး … ဖ မ္းလို႔လဲ မရဘူး … ဘရာစီယ ာ က နဲ နဲ မ ာတယ္ …
အေပ်ာ ့သားမဟုတ္တာ … ဆိုးတာပဲ  … ၾက ံရာ မ ရတဲ့အဆ ုံး … နို႔သီးေခါင္း ေန ရာေလးကို လက္မ နဲ႔ ဖိၿပီ း ပြ တ္ပစ္လိုက္တ ယ္ …

“အို … ကို …”
“ဘာေတြလုပ္ ေနတာလ ဲက ြ ာ … မ ေန တ တ္ဘူး”

က်ေနာ့္ကို သူ ေ မာ့ၾကည ့္တယ္ … သူ႔ၾအ ကည့္ေ တ ြ ရဲ ့ ေနာ က္မွာ … အထိအေတြ႕ကို သာယာေနမွ န္း … က် ေနာ ္ နာ းလ ည္ပါ တယ္ … အစဆိုေတာ ့ သူ ဘ ယ္ေ နတ တ္ပါ့မလဲ … အထိအေတြ႕က အ စ ဆိုေတာ ့ … ခံ စားရ ခက္ေ န မွာ ေ ပါ ့ … ဖြ ဖြ ေလး န ယ္ေ ပး ရင္း … သူ … ၿငီး တြ ားသံေလး … တိုးတိုးေလး ထြက္လာတယ္ … က်ေနာ္လဲ … စိတ္ေတြႂကြတက္လာတ ယ္ … က်ေနာ့္ဟ ာ က ေပါင္ၾကာ းမွာ ေထာင္ေ ၿန ပီ … တင္းေၿန ပီ ဗ်ာ … သူေ ရာ … သူ႔အဖုတ္ႀကီးလဲ … အရ ည္ေတြ စိုျ ပီး တ င္းေ နေလ ာက္ျ ပီ … က်ေနာ ္ ေအ ပၚ ပို င္း က လိေ နရင္းကေန … ေအာ က္ကို ေလၽွာဆင္းလာတယ္ … ေပါ င္သားေလ းကို တခ်က္ ပြ တ ္လိုက္ၿပီး … အ တ ြ င္းပိုင္းကို လ က္ညႇိုးေလးနဲ႔ … ထိုးႏွိုက္လိုက္မိတယ ္ …

“အို … ကို … ေတ ာ္ၿပီကြာ … “
“ခ ဏေလးပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ကလဲ …”
“ဟင့္ … ယားပါတယဆ္ိုေနမွ …”

ဂါ ဝန္ စေလး ေပၚကေန … က ်ေနာ္ သူ႔အဖုတ္က ို ႏွို က္ေတာ့ … သူ အလ န႔္ တ ၾကား … ေဘးဘီဝဲ ယာကို လိုက္ၾကည့္တယ္ … လူရွ င္းတယ္ဆိုေ ပမယ့္ … သူ စာအု ပ္ ေလးကို … ေအ ပၚ မွာ အုပ္ျ ပီး … အကာအကြ ယ္ ယူေပးတယ ္ … ရွက္လ ဲ ရွက္တယ္ … ခံလို႔လဲ ေကာ င္းလို႔ ေန မွာေပါ့ … ကာ းေပၚ မွာ အႏွို က္ခံ ရတုန္း က … သူၿပီးသြားလို႔လ ာ းမသိဘူး … အခုတခါ ထပ္ ႏွိုက္ေတာ့ … ေပါ င္ ၾကားမွာ ပူ ေႏြ းေ နတယ္ …
စိုထ ိုင္းထိုင္း ျ ဖ စ္ေနတယ္ … ေပါ င္ ႏွ စ္ ေခ်ာင္းကို လ ိမ္က ်စ္ထားေတာ့ … ႏွိုက္လို႔ေတာ ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ … မရမက အတင္းႏွိုက္ေတာ ့မွ … လက္တေခ်ာ င္းစာ ေ န ရာ ရတ ယ္ … ဘယ္ရမလဲ … က်ေနာ္ … လက္ညႇိုးေလးနဲ႔ ဟိုထိုးဒီထိုး … ဟိုပြ တ္ဒီပြ တ္ … လုပ္တာေပါ့ … သူ႔အဖုတ္ျ ကီးက … တကယ္ပဲ ေဖာင္း မို႔ျ ပီး …
တင္းကာ းေန တာ ပဲ … က ်ေ နာ္ ႏွိုက္ရတာ အား မ လို အာ းမၿရ ဖ စ္မိတယ္ … ဂါ ဝန္ ရယ္ … ပင္တီရယ္ ခံ ေနလို႔သာ ေပါ့ … နို႔ မို႔ဆို … က ် ေနာ ္ အဖုတ္ထဲ လက္ညႇိုး ထိုးထ ည့္ၿပီး … ေ မႊပ စ္လိုက္တ ာ ၾက ာၿပီ … ဖြ ဖြ ေလ း ပြ တ္ပြ တ္ေပး ေတာ့ … သူေလ … မ်က္စိ ေလး စ င္း က်လာတယ္ … ဇတ္ဇတ္တုန္ ေနတဲ့ ႏႈတ္ခ မ္းေလးကို … ဖိက ိုက္ထားတယ္ … ေအ ပၚ ေအာက္ ပြ တ္ဆ ြ ဲတာ ရွည ္သြားရင္ … တ ခ် က္တခ်က္ သူ တုန္တက ္လာတယ္ …

“ေကာင္းလားဟင္ …”
“သိဘူး … မ ေမးနဲ ့ …”
“အရမ္းခ်စ္ တ ာ ပဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အင္း … ဟင့္ …”

လက္ညႇို းေလး က … အဖုတ္ျ ကီးကို ပြ တ္ရင္းသ ပ္ ရ င္း … တေျဖးေျဖးနဲ႔ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းေန ရာကို စမ္းမိတယ္ … အဖုတ ္ႀကီးရဲ့ အလ ယ္ေကာင္တည့္တ ည့္မွာ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းရွိမွ န္းသိေတာ့ … လက္သ ည္းေလ းနဲ႔ …
ျခစ္ျ ခစ္ ေ ပး တ ယ္ … သူ တ ြ န႔္တ ြ န႔္တက္သြားတယ္ … က်ေနာ ့္ကိုလဲ တ အားဖက္ထားတယ္ … ဖီးလ္တက္လ ြ န္းလို႔ ထင္ပါ ရဲ ့ … မ်က္စိ ေလးေ တာင္ မ ဖြ င့္ ေတ ာ့ဘူး … မွိ တ္ၿပီး … ဖီး လ္ခံ ေနတယ္ … က်ေနာ္က လဲ … ကုတ္ကုတ္ေပးတယ္ … အကြ ဲ ေျ က ာ င္းေနရာကေန … အရည ္ေ တ ြ က စိုလ ာ တ ယ္ … တစိ မ္စိ မ့္ထြက ္လာေလ … က်ေနာ္က ပြ တ္ေ ပး ေလ … က်ေနာ္ တ ခုေတြ းမိ တယ္ … ပင္ တီေလး ဝတ္ထ ာ းေတ ာ့ … ပင္တီေလးေ အာက္က ေန သာ … အဖု တ္ႀကီးထဲကို လ က္ညႇို းနဲ႔ က လိနို င္ရ င္ … ဖီးလ ္ပဲ … က်ေနာ ္ ရွာတာ ေပါ့ … အဖုတ ္ႀကီးကို အုပ္ထ ာ း တ ့ဲ ပင္တီေလ းရဲ ့ အနားသတ္ကို … ရွာ တ ယ္ … အကြဲေၾကာင္းရဲ့ လက္ႏွ စ္လုံးအက ြ ာေလာကမ္ွာ … ပင္ တီေလးရဲ ့ အနာ းသတ္ … ခ်ဳ ပ္ရိုး ရာ လုံးလုံးကို … က်ေနာ ္ စမ္းမိတယ္ … ဘယ္ရမလဲ … လ က္ညႇို းေလး က … ပ င္တီေလးကို ဆ ြဲ မတာေ ပါ့ … သူ သိတယ္ … လ က္ကို အတင္းပဲ လာညႇစ္တယ္ … အဖု တ္ျ ကီးကို အႏွိုက္ခံ ရေတာ့မယ္ဆိုတာ … သူ သိတယ္ … က ်ေန ာ္ကလဲ မရ ေ တ ာ့ဘူး … ပူထ ူေၿန ပီ … ဖတ္ကနဲ … ပ င္တီခ်ဳ ပ္ ရိုး ေလ းကို … ဆ ြ ဲမလိုက္ၿပီး … အဖုတ္ျ ကီးရဲ့ အက ဲြ ေျ ကာငး ရွိရာ္ ကို … ၾအ မန္ ႏွိုက္ပ စ္လိုက္တ ယ္ …

“အို … မာ မ ားေရ …”
“ေဟ့ေ အး … ေဟ့ေ အး က ြ ာ … အဲ ဒီ လို မ ႏွိုက္နဲ ့ကြ ာေနာ္ …”

မ် က္ႏွာေလး က ပ်က ္ေန တယ္ … အသံေလ းက … တ ုန္တ ုန္ရီ ရီ နဲ ့ … သူ ေတာင္းပန္တ ယ္ … သူ
ေျ ကာက္ေန တယ္ … က်ေနာ ္ကေတာ့ မေၾက ာက္ပါ ဘူး … ႏွိုက္ခ်င္တ ာ ပဲ သိတယ္ … အတင္းဖက္ထားရင္း … သူ႔အဖုတ္ႀကီးရဲ့ အကြဲေၾကာင္းေလးထဲကို … က်ေနာ့္လ က္ညႇိုး ေရာ က္သြားတယ္ … သူ ထြန႔္ထြန႔္လူးတယ္ …
က်ေနာ္ ယုံပါ တယ္ … သူ႔အဖုတ္ၾက ီးကို … ဘ ယ္သူမွ မထိရေသးဘူးဆိုတာ … ဒီလ ိုမ် ိုးလဲ တခါမွ အႏွိုက ္မ ခံရ ဘူးနဲ႔ တူတယ္ … တ ကိုယ္လုံး ျ က က္သီးျဖန္း ျ ဖ န္းထ ၿပီး … ထ ြန႔္ထ ြ န႔္လ ူးေနတာပဲ … မ ရ ေတ ာ့ဘူး … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ ထိန္း မ ရ ေတ ာ့ဘူး …

ဖီးလ္ကလ ဲတက္ … စိတ္ကလဲ အရမ္းႂကြလ ာေတာ့ … ႏွိုက္တ ာ ေပါ ့ … ဂ ါ ဝန္ စေလး ေပါက္ထြက္သြားမတတ္ … ႏွိုက ္တာေပါ့ … အဖုတ္ႀကီးရဲ့ ေ အာ က္ဘက္နာ းက … အေပါ က္ဝေလးကို လက္ညႇိုု းေလး က … စမ္းမိထားၿပီ … ဝင္ဖို႔ ေတာ့ ႀကိဳးစားတာ ပဲ … မရဘူးေလ … အပ်ိဳေလးဆိုေတာ ့ … တ အားညႇစ္ထားတာေပါ ့ … က်ေနာ္ သိလိုက္တ ာ က … ဂ် ူလီယာက အဖု တ္ႀကီးတယ္ … ည ွစ္အာ းသ န္တ ယ္ဆိုတာပဲ … က် ေနာ ့္ဟာသာ ထည့္ပ စ္လိုက္ရ င္ … ဝင္ ပါ့မလာ း … ဟင့္အင္း … အတင္းေဆ ာ င့္ထ ည့္ပစ္ မွ … ရမယ္နဲ ့ တူတယ္ဗ် ာ … ဒါဆို
ဂ် ူလ ီယာေလး တအားေအာ ္ မွာ ေပါ ့ … အခုေတာ င္ျ က ည့္ … လက္ည ွိုးေလးေတာင္ မဝ င္ေသ းဘ ူး … ေအာ ္ ခ် င္ေၿန ပီ … တိုးတိုးေလး ျ ငီးတယ္ … ေအာ က္ႏႈတ္ ခမ္း ေ လးကို က ိုက္ထားတယ္ … က ်ေနာ့္ကို တအားဖက္ထားတယ္ … သ ူ႔ခမ် ာ … ဖီးလ ္တက္တာလား … အရမ္း ခံ ခ်င္ တာလာ း မ သိ … က်ေနာ္ကေတာ့ မရမက ႏွိုက္ တ ာပဲ … အဖုတ္ျ ကီးရဲ့ ေအ ပါက ္ေဝ လးမွာ … လက္ည ွိုးေလးနဲ႔ ပိတ္ထားရင္း … ၿဖိ ပီး ပြ တ္ပစ္လိုက္တ ယ္ … သူ မ ခံနို င္ဘ ူး … က်ေနာ ့္ကို အတင္း ဖက္ထားရင္း ၿငီး တယ္ …

“အဟင့္ … ဟင့္ … “
“ကိုရယ္ … အို … ေသ ပါ ၿပီ… အီးး … ဟင့္ … “
“အို႔ … မာ မ ားေရ … ရွီးးးးး” “အဟင့္ … အို … ဟ င့္ …”
“ကိုရယ္ … ဟင္းးးး”

က်ေနာ့္လက္ကို … ေပါင္ ႏွ စ္ေ ခ် ာ င္း နဲ႔ တအားလိမ္ ညႇစ္ထ ာ းရင္း … ထြန႔္ထြန႔္လူးကာ … သူ ၿပီးသြား၏ … က် ေနာ ္ သိလိုက္တ ာ က … ႐ုတ ္တရက္ … အဖုတ္ ဝေလးမွာ … ပူကနဲ ေႏြ းကနဲ ျဖစ္သြားလို႔ပဲ … အရည္ေ တ ြ လဲ စိ မ့္ထြက္လ ာတယ္ … သူ က်ေနာ့္ကို က်စ္က ် စ္ပါ ေ အာ င္ ဖက ္ထားတယ္ … သိသိသာသာႀကီး ဖ င္ ေလးက ယမ္းခါ သြ ားတယ္ … ေအ ရွ႕ကို ေက ာ့ေကာ့သ ြ ာ းတ ယ္ဆို ပို မွ န္ လိမ့္ မယ္ဗ် … သူ ျ ပီး သ ြ ာ းေတ ာ ့ ေၾအ ကာ ဆြ ဲတာေပါ့
… ခ် စ္ခ် စ္ ေလး … ၿငိ မ္ က်သြားတ့ ဲအထ ိ က်ေနာ့္လ က္ညႇို းကို … ေနရာ မ ေရႊ႕မိဘူး … ဒီအတိုင္း ေလးပဲ ဖိက ပ္ထ ားေပးလိုက္တယ္ … က်ေနာ္ ငုံ႔ျ က ည့္လိုက္ေတ ာ့ေလ … သူ ေမာ ေ နရွာတယ္ … က ် ေနာ ့္ရင္ ခြ င္ထဲမွာ မွီထ ားရင္း … သူ မ် က္စိ ေလးကို မွိတ္ ထားတယ္ … သ ိမ့္သ ိမ့္တ ုန္ ေအာ င္ … လွိုက္ဖို ေမာ ေ နတဲ့သူ႔ကို …
အင္း ယ ာ းက န္က … ေလေျ ပေတြ က … ေဝ့ကနဲ … ေလွာင္ ေျပာ င္သြားတယ္ … မ် က္ႏွာ ေ လ း က ပန္းဆီေရာ င္ ေလး သမ္းၿပီ း … မွိန္း ေ နရွ ာ တ ယ္ … သူ႔ပုံ စံ ေလးက ေလ … ကေလးငယ ္ေလ းလ ိုပဲ …
အရမ္း ခ် စ္ဖို႔ ေက ာင္းတာပဲ … က်ေနာ္ သူ႔နဖူး ေလးကို န မ္းလိုက္မိတယ္ … ရႊ တ္ …

“ေကာင္းလားဟင္ …”

“အင္း … ဂ် ူ လီယာေတာ့ ေသမွာပဲ …”
“အြ န္ … ဘာျဖစ္လို႔လဲ …”
“ကို မေကာင္းဘူးကြာ … အ ရ မ္းေမာ သြားၿပီ …”
“ဒါဆိုလ ဲ ကို႔ကို ေမာေ အာင္ ျပန္လုပ္ ေပးေလ …”
“အင္ … ဘ ယ္လိုလုပ္ ေ ပ းရမွာလဲ …”
“ကို႔ဟာကိုလဲ ကို႔လ ိုပဲ လုပ္ ေပး …”
“အာ … ႏွာ ဘူး …”
“လုပ္ေ ပး ပါ က ြ ာ ေနာ္ …”
“ေဟ့ေ အးက ြာ … ရွက္တယ္”
“မ ရွက ္ပါ နဲ႔က ြ ာ … ကိုင္ျ က ည့္”
“ကိုေနာ္ “
“ေ နာ က္မွ အရ မ္းေကာင္းလ ုိ့ ကိုင္ ခ် င္ ပါတယ္ဆို”
“အာာ … ျ ဖစ္ ရေလ …”
“အခုေတာ င္ … လက္ညႇို းေလး နဲ႔တင္ … ေမ် ာ့ေ ၿန ပီ မွတ္လား … ကို႔ဟာႀကီးနဲ႔ ဆို …”
“ကိုေနာ္ … ဟြန႔္ … တအားညစ္ပ တ္တယ္ …”

မ် က္ႏွာေလး နီ ရဲ တြ တ္ၿပီး … က်ေနာ့္ ရ င္ ခြ င္က ို လက္သီးဆုပ္ ေလးနဲ႔ တဖုန္း ဖုန္း ထုတယ္ … ရိုက္တယ္ … ဒါေပမယ ့္ … ရိုက္ ခ် က္တိုင္းမွာ အားမ ပါတာ … ခ် စ္လ ို႔လား … အားမ ရွိတ ာလား က်ေနာ္မေျပာတတ္ … လက္သီးဆုပ္ ေလးေတြ ကို ဖ မ္းဆြဲၿပီး … လူတကိုယ္လုံးကို ဖ က္ထားပစ္ လိုက္တယ္ … သူ … က်ေနာ ့္ရ င္ ခြ င္ ထဲမွာ … ေခါင္း ေလ းမွီျ ပီး … ခ ဏခဏ ေ မ ာ့ၾက ည့္တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ကို ဖြ ဖြ ေ လး နမ္း မိတ ယ္ … အရမ္း ခ် စ္မိ သြားလို႔ပါ ဗ်ာ …

“ခ် စ္ …”
“ဟင္ … အင္ …”
“ခ် စ္ … လို႔ …”
“ဟင္ … လို႔ …”
“ခ် စ္က … ကို႔ကို အတ ည္ႀကံမွာ လ ားဟ င္”
“အြ န္ … ကိုေနာ ္ …”
“ေယာက္်ားေလးဆိုတာက ေမးထာ းရတ ယ္ေလ … ဆူးေပၚ ဖ က္က ် လ ဲ ဆူးက်ိဳး … ဖက္ေပၚဆ ူးက ်လဲ ဆူးက ်ိဳး …”
“ေတာ္ပါ … တို႔က တသက္လ ုံးခ် စ္ မွာ … သူကသာ “
“တကယ္ေန ာ္ … ဟိုလိုေရာ ခ်စ္ မွာလား …”
“အာ … ႏွာ ဘူး … ဒါပဲ ေ တြ းေနတ ယ္ …”
“ေတြ းမွာ ေ ပါ ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ က အရ မ္း မို က္တယ္ေလ …”
“ဘာမိုက္တာ လဲ “
“အိုး …”
“ေဒါက္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ေခါ င္းကို ေဒါ က္ကနဲ ေခါ က္ျ ပီး … ႏွာေခါင္းကို … ဆြဲလိမ္ ပစ္လို က္တယ္ …

“အ … နာ တယက္ …” ြ
“ခ် စ္ ခ်စ္ ေနာ ္ … ျ ပန္လ ုပ္ လိုက္ရ …”

သူ႔ေ ပါ င္ၾကားထဲက … က ်ေ နာ ့္လက္ည ွိုးေလ းက ို ျပန္ ကလိလိုက ္တယ္ … သူ ထ ြန႔္ထြန႔္လူး သ ြ ာ းတယ္ …

“အို .. ကိုေန ာ္ ေမ နတတ္ဘူးက ာြ … အဲ ဒီလို အနို င္ မက ်င့္ နဲ ့”
“အနမ္းနဲ႔ လက္ ႐ုတ္သိမ္းေရး လ ဲမွာ လား …”
“လဲမယ ္ … လဲမယ္ … ရႊ တ္ …”

သူ က ် ေနာ ့္ပါ းကို ရႊတ္ကနဲ ၾအ မ န္ နမ္းတ ယ္ … မနမ္းလို႔လဲ မရ ဘူးေလ … ေနာက္တခါ က်ေနာ္ သူ႔အဖုတ္ႀကီးကို ကလိလိုက္ရ င္ … သူ ေမ် ာ့သ ြားမွာေပါ့ … ရ င္ေတြ အရမ္း ခု န္သြားမွာေပါ့ …

“ေၾကာက ္ၿပီ လား”
“ေၾကာက ္ပါ ျ ပီ ရွင့္”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း”
“ခ စ္ … ခ စ္ …”
“လာ … ထ … အိ မ္ျ ပန္ ေနာက္က ် ေန အုံးမယ္ “
“အင္း … ဟုတ္သားပဲ”

သူ … မတ ္တပ္ရပ္လိုက ္ေတ ာ့ … လူက နဲ နဲ ယိုင္ က်သ ြားတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔လက္ေမာင္းကို … ဖမ္းကိုင္လိုက္ေတာ ့ … သူ က်ေနာ့္ လ က္ေ မာ င္းကို ထုတယ္ … က်ေနာ ္ ခြ ိ ကနဲ ရီ မိတယ္ … ဒိုင္း ကနဲ မ် က္ေ စာ င္းထိုးခံ ရတယ္ … ေပ်ာ ္ပါ တ ယ္ … က်ေနာ္တို႔ရဲ ့ အိမ္ျ ပ န္ခ ရီး ေလးဟာ … အခ်       စ္ ေတြ … နာ းလည္မႈ ေတြ ၾအ ပည့္နဲ ့ ေပ်ာ္ရႊင္ ခဲ ့ရ ပါ တ ယ္ … ၾအ ပန္ က်ေတာ့ ကားမၾက ပ္ဘ ူးဗ် … ထ ုိင္ခုံ ေ နရာ ေတာင္ ရေသးတယ္ … ႏွိုက ္ခြ င့္ မ ရ ေတ ာ့ဘူးေပါ့ ဗ် ာ … ဒ ါ ေပ မ ယ့္လဲ … က ် ေ နာ ္နဲ႔ ခ် စ္ခ် စ္ … အရ မ္း နားလည္ရ င္း ႏွီးသ ာြ းတယ္လို႔ ခံ စားမိ ပါတယ္ … သ ူ႔အိမ္ နာ းထ ိ လိုက္ပို႔ ေ ျပး ပီး … က်ေနာ ္ အိ မ္ျ ပန္လာခဲ ့ တယ္ … အိမ္ ေတာင္မ ေ ရာ က္ေသးဘူး … သူ ဖု န္း ဆက္တ ယ္ …

“ဟယ္လို …”
“ကိုလား …”
“ေျ ပာေလ … ခ် စ္ခ် စ္ …”
“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ရႊတ္ … ဒါပဲ ေနာ္ … မ နက္ျဖန္မွ ေတြ႕မယ္”

ဒါပဲေနာ္ ေျ ပ ာျ ပီး … ဖု န္းခ်သြားတယ္ … က ် ေနာ ္ တအားေပ်ာ္ မိတယ ္ … က ်ေနာ္ တ အာ းေ က ် န ပ္ မိတယ ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကို တအားခ်စ္တယ ္ဗ် ာ … အိ မ္ျပန္ ေရ ာက္ေတာ့ ေရ မိုးခ် ိုးထမင္ းစာ းျ ပီး … အိပ္ ေပ်ာ္သြားတ ယ္ … မနက္ျ ဖန္ရ ယ္ ျမန္ျ မန္ ေရာက ္ပါ ေတာ့ … သိပ္ ခ်စ္ တဲ့ ခ်စ္သူေလးနဲ႔ ေတြ႕ခ် င္လို႔ပါ ဗ် ာ …

မနက္မိုးလင္ းေတာ့ … ႏွိုးစက္ မျမည္ ခ င္ … က်ေနာ္ နိုး ေ ၿန ပီ … အိပ္ယ ာ ထ ဲ မွ ာ အရင္လို ျ ပန္မ အိ ပ္ ေတာ့ဘူး … ပ် င္းေၾက ာလဲ မဆြ ဲ ေတ ာ ့ဘူး … ဆ တ္ကနဲ ထလိုက္တယ္ … ဟုတ္တ ယ္ေ လ … က်ေနာ္က ရီး စာ း ရ ေ ၿန ပီ … ခ် စ္ခ်    စ္ နဲ ့ သ ြားေတ့ ြရ မယ ္ … ေနာက္က်ေန ရင္ … စိတ္ဆိုးေနအုံးမယ္ … ေမ ကာင္းဘူး … ခ ပ္သြက္သြက္ပဲ … ေရမိုး ခ်ိဳး … အဝတ္ စားလဲ … rollon ကို ခပ္ျ ပ င္း ျ ပ င္းေလ း လွိမ့္ ပစ္လိုက ္တယ္ … ေခြ ် း ထ ြ က္သံယိုေတြ
လုပ္ ရမယ္ဆို … နံေ န မွာစို းလို႔ … ေသခ် ာၿပ င္ဆင္ လိုက္တယ္ … ၿပီးေတ ာ့ … ခ် စ္ခ် စ္က ေအ မႊးနံ့ ႀကိဳက္တဲ့ပုံပဲ ေလ … ေမႊးတာကေတာ့ မ မွ ာ း ပါ ဘူး … ခ် စ္သ ူနဲ႔သ ြ ားတဲ့အခါ စိတ္ျ က ညန္ူး မႈရတ ာေပါ့ေ နာ့ … ခ ပ္သ ြက္သြက္ေလး
ေလ ၽွာက္ရ င္း … ကားမွတ္တိုင္ မွာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ေစာ င့္ ေ နတ ယ္ … သိပ္လွတာပဲ … အၿဖ ူ ေ ရာ င္ ရ င္ေ စ့ အက်ႌေလးနဲ႔
… အနီေ ရာ င္ထမီေလ းနဲ႔ သ ိပ္လ ွတာပဲ … ခ ပ္ထ ြားထြားရင္သားဆိုင္ ေတြ ကို … အမဲ ေရာင္ ေဘ ာ္လီနဲ ့ အုပ္ထ ားတယ္ … ၾအ ဖူ ေရာ င္ ရင္ ေ စ့ အက်ႌေလးက နဲ နဲ ပါး ေ တာ့ ျမင္ ရတ ာေပါ့ … တမ်ိဳးေလးပဲ … သိပ္ ခ် စ္ မိတ ယ္ … ျဖစ္ညႇစ္ ပ စလ္ုိက္ခ်င္ တယ္ … အက်ႌေတြ အကုန္ ခြ ်တ္ျ က ည့္ရင္ … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ရ င္ သားဆိုင္ေ တ ြ က …
သိပ္ထြားမွာပဲ … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေလးေ တြ က … ေသးေသ းေလးလာ း … ျ ကီးႀကီးေလးလား က ်ေနာ္ သိခ် င္လိုက္တ ာ ဗ် ာ …

“ဟိတ္ … ဘ ာ လို႔ အဲ ဒီေလာက္ စို က္ၾကည ့္ေနတာ လဲ …”
“အရမ္းလွလို႔ …”
“အပိုေတြ … ႏွာ ဘူးေလး ေ နာ္ …”
“ရွ ူးတိုးတိုး … ေမ န႔က အိပ္လို႔ ေပ်ာ္ လ ာ း …”
“ဟင့္အင္း … ေကာင္းေကာင္းအိပ္ လို႔ မ ရဘူး …”
“အတူတူပဲ … ကိုလဲ အိ ပ္ လို႔မေပ်ာ္ဘ ူး …”
“ၾကမ္းပိုးကို က္လို႔မွတ္လ ာ း …”
ွအရႊတ ္အေနာက္ ေျပာ ေ ပ မယ့္ … ျ ဖန္းကနဲ ရွက ္ေသြ းျ ဖန္းသြားတ့ ဲ … ပါ းျ ပင္ ေလးက … နံ နက္ခ င္းရဲ့
ေနေ ရာ င္ေအာက္မွာ … သိပ္လွတာပဲ … လူရွင္း လို႔ကေတာ ့ … ဖက ္နမ္း ပ စ္လိုက္မယ္ … ပါးခ်ိဳ င့္ေလး
ျမဳ ပ္သြားေအာင္ … ႏွာေခါင္းေလ းနဲ႔ ၿဖိ ပီး န မ္းပစ္လ ို က္လို႔ကေတာ့ … အဟိ

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ဘယ္လိုသိ”
“ရ င္ဘ တ္ထဲက သိ … ခ စ္ … ခ စ္ …”

ႏွ စ္ေယာက ္လုံး တခစ္ ခစ္ နဲ ့ ရီလိုက္မိ တ ယ္ … ေပ် ာ္လို္က္တာဗ်ာ … ဆတ္က နဲ သူ႔လက္ဖ ၀ါ း ေလး ကို … က်ေနာ္ ဆုပ္ကို င္လိုကမ္ိတယ္ … ခို င္ ခို င္တ ြ ဲ ထာ း တဲ့လက္ေတြ … တသက္လုံး … ဆုပ္က ိုင္ထ ားခြင့္ ရမယ္ဆိုရ င္ … က်ေနာ္ အရမ္း ေ ပ်ာ္မိ မွာပဲ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ …”
“သင္တန္းမသ ြားန႔ ဲက ြ ာ”
“အြ န္ … ဘာလို႔လဲ”
“႐ု ပ္ ရွင္ၾက ည ့္ခ်င္တယ္ …”
“အာ … ဖ် က္စီး ေ ရးသမာ းပဲ … ေန ာက္ေ န႔ မွ ၾကည ့္ကြာေနာ္ …”
“ဟင့္အင္း … အခုပဲ ၾကည ့္မယ္ …”
“စိတ္ညစ္ ပါ့ … သြားေလ …”
“အို ေက …”
“အခုၾကည့္ခ် င္တ ာလား … ေန႔လည္မွ ျ က ည့္ ျ ပီးေ ရ ာ “
“ဟင့္အင္း … အခုဆို အခု ပဲ “

ေခါင္း မာတဲ့ က်ေနာ့္ကို … ခ် စ္ခ် စ္က အလိုလိုက္ရွ ာတယ္ … သ င္တ န္းမတက္ပဲ … ႐ု ပ္ ရွင္သြားၾကည့္ဖို႔ …
ေျ ခလ ွမ္း ေတြ က … ဦးလွည့္လိုက္တယ္ …ကိုးနာရီ ခြဲ ေတာ့မယ္ … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံ ေတ ြ ဘက္ကို … ခပ္သြက္သြက္ေလး ေလ ၽွာက္ျ ပီး … အဆင့္ျမင့္ ႐ု ပ္ရွင္ ႐ုံတခု ထဲ ဝင္လိုက ္မိတ ယ္ … ဘာကာ းမွန္း ေတာင္ မသိ ပါဘ ူး … က်ေနာ ္ လက္မွတ္ ၀ ယ္လိုက္မိတ ယ္ … စာ ေ ရးမေလးက … ဘယ္ေ နရာ လဲ အကိုလို႔ ေမးေတာ ့ … ေထာ င့္စြ န္း ေ နရာ ကိုပဲ လက္ညႇို းထိုးပ စ္လိုက္တယ္ … ေက ာင္းေရာ … ႐ုပ္ ရွင္ ႐ုံထ ဲ ေရာ က္ေတာ့ … သ့ပုံ စံေလး က ရွက္ကိုးရွက္ကန္း
ျဖစ္ေ န ပုံ ပဲ … က်ေနာ့္လ ကက္ ိ ု        ခ ပ္တ  င္းတင္း ဖက္ထားရင္း … အေပ ၚထပ္ ကို တက္လာ ခဲတ ယ့္        … က်ေနာ္ ဝယ ္ထားတ့ ဲလက္မွတ္က … DC လက္မွတ္ … ၄၅၀၀ က ်ပ္ … ေစ်းျ ကီးေပမယ့္ … က ် ေနာ ္ ဝယ္ခဲ ့တယ္ … ခ် စ္ခ်  စ္ နဲ ့ ႏွစ္ ေယာက္ထဲ … ေအးေအး ေဆးေဆ း ကိုင္ ခ်    င္လို႔ … ေအဲလ … ထိုင္ ခ် င္လို႔ပါ  ဗ် ာ …

“ကို … ေအာက္ထပ္မွာ မဟ ုတ္ဘူးလား …”
“ဟင့္အင္း … အေပၚထပ္ မွာက လ ူနည ္းတယ္ေ လ …”
“ေ အာ္ … ေအာ္ … အဲ ဒါလဲ ေကာ င္းတ ာပဲ … တေယာက္ေယ ာက္ေတြ႕သြားမွာ စိုးလို႔ …” “အင္း … အဲ ဒါ ေျ ကာင့္ DC ခုံ ဝယ ္လိုက္တာ …” “အင္း …”

အေပါက ္ ၀ ေရာ က္ေတာ့ … လက္မွတ္ျ ဖတ္တဲ့ မမ တေယာက္ ရ ပ္ေနတယ ္ … ခ ပ္ေ ခ် ာ ေ ခ် ာ ေလ းပါ        ပဲ …
က်ေနာ္တို႔ အတ ြ ဲ ကို ၾက ည့္ၿပီး … သူ႔မ်ကန္ွာက ၿပံ ုးတုံ႔တ ံ့ ျဖစ္ သြားတယ္ … က ်ေနာ္ သိပါတ ယ္ … သူ႔ စိတ္ထဲမွာ
… အတြ ဲ တတ ြဲ ေတ ာ့ တက္လ ာျပန္ျ ပီ … အေမွာ င္ ထဲမွာ … ႐ု ပ္ ရွ င္မၾကည ့္ပဲ … အဟိဆ ုိၿပီး ေတြ းေန မွ ာ ေသ ခ် ာတယ္ … ဝင္ ေ ပါ       က္ဝက … လိုက္ကာႀကီးကို ဆ ြ ဲ ဖယလ္ိုက္တာနဲ ့ … ႐ုပ္ ရွင္႐ုံထဲ က အေအး ဓါ တ္က … ေအး စိ မ့္ ေန တာ ပဲ … ေမွ ာင္လဲ ေမွာ င္ ေနၿပီ … ႐ု ပ္ရွ င္ၿစ ပ ေ ၿန ပီ ကိုး … က်ေနာ္ … ခ် စ္ခ် စ္လက္ကို ဆ ြ ဲ ရင္း … DC တန္းေ ပၚတ က္သ ြာ းတယ္ … က်ေနာ္ ယူထားတဲ့ ေန ရာက … ေထာ င့္စြ နး ခုံ္ … အပို င္ ပဲ … မီးေရာင္ မွိ န္မွိ န္ ေလးေအာ က္မွာ … က်ေနာ္ နဲ ့ ခ် စ္ ခ်စ္ … ထိုင္ ခုံမွာ ထိုင္ မိ တယ္ … သူ ရ င္ေတြ ခုန္ ေနတယ္ … က်ေနာ္ ရင္ေတြ တုန္ ေနတယ္ … ခ်စ္တယ ္ဗ် ာ … က်ေနာ္ သူ႔ကို ဖက္ ထ ားလိုက္မိ တယ္ …

“အိုး … ေနပ ါအုံး …”
“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အတူတူပါပဲ ေ နာ္”
“အရမ္းေအး လား … ခ်စ္ ခ်စ္ …”
“ေ အးတ ယ္ … ဖက ္ထား”

ဟုတ္ပဗ်ာ … က ် ေနာ ္တို႔ ေခါင္း ေပၚ မွာ … အဲ ယာ းက ြ န္း ျ ကီးက … တဝွီးဝွီး နဲ႔ မႈတ္ေနတာ … ေအးလိုက္တာ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စက္ို ဖက ္ ထားၿပီး … ရင္ ခြ င္ထဲကို ထည့္ထ ာ းလိုက္တယ္ … ဟုတ္ပဗ်ာ …
ႏွ စ္ေယာက ္ကိုယ္ေ ငြ႕နဲ႔ဆ ိုေတ ာ့ … ရင္ ဘတ္က နဲ နဲ ေႏြ းသြ ားတယ္ … ခ်       စ္ခ်    စ္ရဲ ့ ကိုယ္လုံးေလ းက …
က်စ္က်စ္ေလးဗ် … လက္ေ မာ င္းသားေလးဆိုလဲ တင္းေနတာ ပဲ … က်ေနာ ္ ဖက္ထ ာ းရင္ း လက္ေမာင္းသ ားေလးကို …

“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ … ေျ ပာ ေလ ကိုရဲ ့ …”
“ခ် စ္ကို နမ္း ခ် င္တယ္ကြာ …”
“လုပ္ၿပီ … ကိုေ နာ္ … ဟင့္ …”

႐ု ပ္ရွ င္ ပိတ္ကားက အလ င္းေရာင္ နဲ ့ … မလ င္း တလ င္း ခ ပ္ မွိ န္မွိ န္ၾကားထဲမွာ … က် ေနာ့္ရ င္ ခြ င္ၾကားထဲ က … သူ႔မ်က္ဝ န္းေတြက … အေရာင္လက ္ေနတယ္ … ႏႈ တ္ခ မ္း ေလးက ဖူးႂကြေနတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ကိုခ်စ္တယ္ …
ငုံ႔ နမ္း မိလိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ မ် က္ႏွာ ေလ း ေမာ့တက္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ႏႈတ္ခ မ္းဖူး ဖူးေလးကို ဖြ ဖြ ေလး ငုံလ ိုက္မိတယ္ … ခ် စ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ … အဲ ယားကြ န္းေၾကာင့္ … ေအးစက ္ ေန ေ ပ မယ့္ … က်ေနာ္တို႔ႏွ စ္ ေယာက္ရဲ ့ ခ ပ္ေႏြ းေ ႏြး အခ် စ္ ေတြ က … လႊမ္းျခဳံသ ြားေတ ာ့ … က်ေနာ္ ေတာ့ ေမ အးေ တာ့ဘူး … က်ေနာ့္ရ င္ ေတ ြ ပူလာတယ္ … လ က္ေ မာ င္းေလးကို ပြ တ ္သပ္ေနတဲ့ လက္က … ေအာက္ဘ က္ကို
ေလ ၽွာဆင္းသြားတယ္ … ခါ းေလ းက ို ပြ တ္လိုက္ … ေပါ င္သားေလးကို ပြ တ္လိုက္ … အနမ္းကေတာ့ မ ပ် က္ဘူး … ပ် ားရည္လို ခ် ိုတဲ့ … သူ႔ႏႈတ္ခ မ္းေတ ြ ကို … က်ေနာ္ လၽွာေလးနဲ႔ တို႔လိုက ္မိ တ ယ္ … ၿပီးေတ ာ့ …
ဇတ ္ဇတ ္တုန္ေနတဲ့ သူ႔လၽွာ ေလ းကို … က ်ေနာ့္လၽွာ နဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ … သူ တုန္တက္သြားတ ယ္ … ဆတ္ကနဲ လူးလြန္းသြားတယ္ … က်ေနာ္ ခပ္တင္ းတင္းဖက္ထ ားရင္း … အန မ္းေတြ ဖလွယ္ၾကတယ္ … သူ႔လက္ေလ းက … က်ေနာ့္ ေပါ င္ျ က ာ း ကို လာဖိထားတယ္ … နမ္းရင္းျ ပု ရင္း … သူ႔လက္က ေနရာ မာွးၿပီး … ဖိထ ားဟန္တူပါ ရဲ ့ … အန မ္း ေတ ြ က တေျဖး ေျဖး မြ တ္သိပ္လာတယ္ … ဖီးလ ္လဲ တက္လ ာတယ္ …
ေပါ င္ၾကားကဟာကလဲ တ ေျ ဖး ေျ ဖး ျ က ြ တက္လာတယ္ … သူ႔လက္ကေလးေတ ာ့ ရိုး ရိုး သ ာ း သား ဖိထ ာ းတုန္းပဲ …

“၀ ေရာ … ဒိုင္း … ဒိုင္း … ဒ ိုင္း …”

႐ု ပ္ရွ င္က … စ စ္က ားလား မသိ ပါဘ ူး … ဒိုင္းဒိုင္း ဒ က္ဒက္ ႐ုတ ္ တရက္ ေပါ က္က ြ ဲ သံေတြ ေျ ကာင့္ … က်ေနာ္တို႔ … အလန႔္တၾကား အနမ္း ေ တြ ရပ္သြားတယ္ … တေယ ာက္မ်က္ ႏွာ တေယာက္ ၾကည့္ၿပီး … ခစ္ကနဲ ရီ လိုက ္မိတ ယ္ … ဘယ္ရ မ လ ဲ … က ် ေန ာ္ သူ႔ကို ျ ပန္ ဖက္ျ ပီး … ျပန္ နမ္းတာပါ့ … ပါးေလးကို န မ္းတယ္ … ရြ ရြ ေလး … ႏႈတ ္ခမ္းသားနဲ ့ ပြ တ္ဆြဲပစ္ လိုက္ေတာ ့ … သူ႔မ်က္ႏွာ ေလ း ေမာ့တက္လာတယ္ … ရင္သ ာ းေလ း က ေက ာ့တက္လ ာ တယ္ … ခ် စ္တယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔လည္တိုင္ေလးကို … ဖိန မ္းလိုက္မိ တယ္ …

“အို … ကို႔ … ဟင့္ …”

ထြန႔္ထ ြ န႔္လူးသ ြ ားတယ္ … ဒါေ ပမယ့္ က ်ေနာ္ ခ ပ္ တင္းတ င္းဖက္ထ ာ း ရင္း … လက္ဖဝါး က … မို႔ ေမာ က္ေနတဲ့ ရင္သ ာ းဆိုင္ေလးကို … အုပ္ကို င္လိုက္မိတယ ္ … သူ ဘ ာ မွ ေၿမ ပာ ဘူး … က်ေနာ္ဆက္န မ္းတယ္ … နာ းရြ က္ေလးကို … ဖြ ဖြ ေ လး … ထ ိမိတ ယ္ … သူ တြန႔္သ ြ ာ းတ ယ္ … ႐ု န္း တယ္ …

“အိ … ယားတယ္ကြာ … တမ်ိဳးၾက ီးပဲ …” “အရမ္းခ်စ္ တယ္ …”
“အင္း … အို႔ … ယားတယ္ … အရမ္ းယားတယ္ေနာ ္ … “

က်ေနာ္ … သူ႔နား ရြ က္ေလးကို န မ္း လိုက္ … နားရြ က္ေလးကို … ဖိက ိုက္လိုက္ … သ ဲ ျ ကီး မဲ ျ ကီး န မ္း ေ န မတယ္ … က်ေနာ့္လက္က လဲ မာန္ ပါ လာ တယ္ဗ် … က်ေနာ့္လ က္ဖ ၀ါ း နဲ ့ ခပ္ ထြားထြားရင္ သ ားကို … ဘရာစီယာေပၚကေန …
အုပ္က ိုင္လိုက္မိတယ္ … ခ ဏခ ဏလ ဲ ည ွစ္ မိတ ယ္ … က်ေနာ္ ဒီလိုမ် ိုး လုပ္ ေ ပး ေတ ာ့ … သူလဲ စိတ ္ႂကြလာတယ္နဲ ့ … တူတယ္ … မ ရိုးမ ရြ နဲ႔ … ရိုး သ ာ းတ ့ ဲ သူ႔လက္က … က်ေနာ့္ဟ ာ ကို ဆုပ္ န ယ္လ ာ တ ယ္ … အားပါ ပါေလ း ညႇစ္တယ ္ … က ်ေနာ္ ႀကိဳက္တယ္ဗ် ာ … မလုပ္ တတ္ လ ုပ္ တ တ္နဲ ့ … က ်ေနာ့္ဟာကို … သ ူ ကစားေပး ေ နတဲ့ပုံေလ းက … က ်ေန ာ့္စိတ္ကို ပိုျ ကြ ေစတယ ္ … က ်ေနာ့္ လက္တဖက္နဲ ့တင္ အား မ ရ ေတ ာ့ဘူး … ေနာ က္လက္တဖက္ကပါ … ခ် ို င္းေအာ က္ကေန လၽွို ၿပီး … ႏွိုက ္ လိုက္တယ္ …

“အို … ကို႔ … ဘယ္လိုႀကီးလဲကြာ … ေန ရခက္လ ိုက္တာ … ဟင့္ …”

တဖက္ကနယ္ … တဖက္က … နို႔သီးဖ်ားေလး ကို … လိုက္ရွာ … မေတြ႕ဘူးဗ် … ဘရာစီယာပဲ ခံ ေနလို႔လ ား မသ ိပါ ဘူး … ဒါနဲ ့ ပဲ … မာ န္ထ ေနတဲ့ က်ေနာ့္လက္ေတြ က … ရ င္ ေစ့ အက်ႌေလးရဲ့ … ၾက ယ္သီးေတြကို … ရန္ရွာ မိတယ္ … ျ က ယ္သီး … တလုံး ႏွ စ္လုံး … ျပဳတ ္သြားတန႔ ဲ … လက္က သူ႔အလိုလို … အက်ႌထဲကို
ဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ … ေက င္းလိုက ္တာဗ်ာ … အိေ န တ ာ ပဲ … က ် စ္ေနတာ ပဲ … ဘ ရ ာ စီယ ာခံထားတဲ့ သ ူ႔ရင္သ ာ း ေတ ြက … သစ္ေတာ္သီးအလ ားပဲ … နာနာ ေလ း ညႇစ္ ပ စ္ လိုက္တယ္ … အားရဖို႔ ေကာင္းလိုက္တာ … အလုံးအထ ည္က လက္ဖဝါးတအုပ္ စာ ေလာက္ရွိတယ္ဗ် … က ်ေနာ္ မႊ န္သြားၿပီဗ်ာ … အတင္းပဲ … နယ္ပ စ္ လိုက္တယ္ …

“အ … နာ တယ္ … ေျဖးေျ ဖးကိုင္ … က ၽြ တ္ …”

ကၽြတ္ကၽြက္ျမည္သ ံေတ ြ ကို … က်ေနာ္ ဂ ႐ု မစိုက္ ေတာ့ဘူး … ခ ပ္ဆဆေလး စိတ္ႀကိဳ က္န ယ္ပ စ္လိုက္တယ္ … ရင္သ ာ းဆိုင္က လဲ … ကိုင္ ေလ ထြ ားေလဆိုသလိုပဲ … လက္ထ ဲမွာ ပိုႀကီးလားသလိုပဲ … က်ေနာ္ တ အာ း သေဘာက်မိတ ယ္ … ညႇစ္ ေနရ င္း … နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးကို ရွာတ ာေပါ့ … ေဟာေတြ႕ပါျ ပီ … ဘ ရ ာ စီယ ာေအာက္မွာ စူထ ြက္ေနတဲ့ နို႔သီးေခါ င္း ေလးကို စ မ္း မိတယ္ … ေတြ႕တာနဲ ့ … လက္ည ွိုးနဲ႔ လက္မ … ညႇစ္ၿပီး ဖိေ ခ် ပ စ္လိုက္တယ္

“အား … အဟင့္ … ကို … ကို႔ … ေတ ာ္ပါ ေတာ့ေ နာ္ … တို႔ မ ေနတတ္ေတာ ့ဘူးကြယ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ … အရမ္း ခ် စ္တယ္ကြာ …”
“အင္းအင္း … အရမ္း ခ် စ္ တယ္”

ဆိုၿပီး … က်ေနာ့္ကို အတ င္းဖက္ .. .ႏႈတ္ခမ္းခ် င္း ေၾတ့ ပီး … က်ေနာ့္က ို ဖိန မ္းပစ္လိုက္တယ္ … သူ႔လၽွာေလးက … အတင္း ပဲ က်ေနာ့္ ႏႈတ္ခ မ္းၾကားထ ဲ တိုးဝင္လာတယ္ … လၽွာခ်င္း ကလိၾကတယ္ … ထိၾကတယ္ … တုန္က နဲ တုန္က နဲ ျဖစ္ ျဖစ္သြားတယ္ … က် ေနာ ့္လက္ကလဲ သူ႔နို႔သီးေခါ င္းေလးကို … ေရဒီယိုလိုင္းရွာသလို … ဟိုဘက္လွည ့္လိုက္ … ဒီဘက္လွည့္လိုက္ … လက္ညႇိုးနဲ ့ လက္မ ၿဖိ ပီး … လွိမ့္လွိမ့္ ေ ခ် ေ နမိသည္ … သူ ႀကိဳက္မွာ ပါ … တခ်က္တခ်က္ … ဖီး လ္တ က္သံက … လွိုဏ္သံပါတ ယ္ … ဝမ္းတြင္းကေန ထြက္လ ာ တဲ့ … ဖီးလ္တက္သံက က ်ေန ာ့္ကို အရ မ္း ပဲ ဖီးလ ္တက္ေစတယ္ … ႏႈ တ္ခ မ္း ခ်င္း န မ္းေနလို႔ေ ပ ါ့ … နို႔မို႔ဆို … ႐ု ပ္ရွ င္ ႐ုံထဲမွာ အက် ယ္ႀကီးထြက္လ ာမယ္ထင္တာပဲ … ေရဒီယိုခ်ိန္တာ ဝသြ ားေတာ့ … က ် ေနာ ့္လက္က ၾအ ငိမ္ မ ေ ေန တ ာ့ဘူး … ေအာက္ဘက္ကို … ေလၽွာဆ င္း လ ာ တယ္ … အထက္ဆင္ ေလးကို … ျဖည ္ခ် လိုက္ၿပီး … အနီ ေရာင္ထ မီ ေလးၾကာ းထ ဲ ကို … က်ေနာ္ လ က္လၽွို လိုက္တယ္ … ေဖာင္ းအိေ နတ ဲ့ အဖုတ္ႀကီးကို … က်ေနာ ္ ႏွိုက ္လိုက္မိ တယ္ … ေကာင္းတယ္ … ပ င္တီခံ ေ နေပ မယ့္ … တင္းေနတာ ပဲ ဗ် ာ … ေဖာ င္းေဖာင္းမို႔ မို႔ျ ကီးကို … က်ေနာ္ အာ းရ ပါးရ … ကလိပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို … ကို႔ … ေျ ဖးေျဖး ေနာ္ … “
“ရွီးးးး “

အနမ္း ခ် င္း ကြ ာၿပီး … ႏႈ တ္ခ မ္းေလးက သတိေ ပးသံထြက္လာတ ယ္ … ရွီးကနဲ ေအာ ္ သံေလးက နဲ နဲ က် ယ္သြားတယ္ … ဒုကၡပါ ပဲ … ႏႈ တ္ခ မ္း ခ်င္း ျ ပ န္ ေၾတ့ ပီး … ေအာက ္က အဖုတ္ႀကီးကို အေသ ႏွိုက္ေတာ့တ ာ ပဲ … ပ င္တီေ ပၚ ကေန အကြ ဲေၾကာင္းကို … လက္နဲ ့ ထ ိုးတ ယ္ … ပြ တ္ဆ ြ ဲ တယ္ … ေအာက္နားက … ေအ ပါက္ဝလို႔ ထင္တဲ့ေန ရာကို လက္နဲ ့ထိုးတယ္ …

သူ ထြန႔္ထြန႔္လူးတယ္ … ေကာ့ေကာ ့တက္လ ာ တယ္ … က်ေနာ္က လဲ ႏွိုက္တယ္ … အဖုတ္ျ ကီး အားရဖို႔ ေကာ င္းတယ္ဗ် ာ … လက္ထဲမွာ … ျ ပည့္ျပည့္ဝ၀ ကိုင္ ထ ာ း ရင္း … ႏွိုက္တာေပါ့ … ပ င္တီေလး ခံ ေန ေ ပမယ ့္ … အရည္ေတြ စိုစိ စို စိ ျ ဖစ္ ေၿန ပီ … ေဖာ င္း မို႔ ေနတဲ့ ႏႈတ္ ခမ္းသ ားႀကီးႏွစ္ ခုၾကားထဲက … အကြဲေၾကာင္းေလးတေလၽွာ က္ … က်ေနာ္ ပြ တ္တာေပါ့ … ေအာ က္ပို င္းအဝနားေလးေရာ က္ရ င္ … သူ႔ကိုယ္လုံးေလးက တ ုန္က နဲ ျဖစ္သြားတယ္ … နာနာေလး ဖိ ပ စ္လိုက္ေတာ ့ … ဟ င္း ဟင္း ဟင္းနဲ႔ …
ၿငီးတက္လာတ ယ္ … က်ေနာ္လဲ ပြ တ္တ ာေပါ့ … အရည္ ေတြကလဲ စို စိစိ နဲ ့ … ပင္တီေလးက အကြဲေၾကာင္းအတိုင္း ကပ္ ေၿန ပီ … က ်ေနာ္ ပ င္ တီကို ဆြဲခၽြတ္ပ စ္လိုက္ခ်င္တယ္ … မ ဟုတ္ေသးဘူး … ျဖန္း ကနဲ … ပ င္တီေလးကို … ဆြဲျဖဲ ၿပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ ေပါ င္ၾကားထဲ ေခါ င္းထိုးၿပီး … ယက္ပ စ္လိုက္ခ်င္ တယ္ …
ႏႈတ ္ခမ္းသားထူထ ူ ႏွ စ္ ခု ကို ဆြဲဟၿပီး … ရႊတ္ကနဲ လၽွာနဲ႔ သပ္ပ စ္လိုက္ရင္ ေလ … ခ် စ္ခ်         စ္ …
ထေအာ္မလ ားမသိဘူး … အခု ေတ ာင္ျ က ည့္ … ျ ငီးသံေလ းက က်ယ္လာၿပီ … အရမ္းက ် ယ္လို႔ ၿမ ဖ စ္ ဘူး …
႐ု ပ္ရွ င္ ႐ုံထဲမွာ ဆိုေတာ့ … အသံက ်ယ္သြားရင္ … ကြိဳင္တက္လိမ့္မယ္ … က်ေနာ ္ သူ႔ႏႈတ္ ခ မ္းေလ းက ို ၿဖိ ပီး … ၿငီးသံေလးကို တိတ္ေအာင္ လုပ္ လိုက္တယ္ … ဒီလိုန မ္းေတာ့ … ပိုဖီးလ္တက္တယ္ဗ် … ခ် စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အဖု တ္ႀကီးကို
ႏွိုက ္ရင္း … ခ်စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ႏႈ တ္ခ မ္းကို ဆ ဲ ြဆြ ဲ စုပ္ ရတဲ့ အရသာ က ဖီးလ္ပဲ ဗ် ာ … က်ေနာ့္ဒုတ ္ ကေတာ့ … ေထာင္ ေၿန ပီ … တင္းေနတ ာပဲ … သံဒုတ္နဲ ့ ၿပိဳ         င္ ရို က္ရ င္ သံဒ ုတ္က်ိဳ းနိုင္တ ယ္ … အဟိ … ႏႈတ္ခ မ္း နဲ႔ ဖိ ပိတ ္ထားတဲ့ၾကာ းက … အဟင့္အဟ င့္ဆ ိုတဲ့ … ၿငီ းတြားသံေလးက … ထြက္ေ နတုန္းပဲ … အ ရ မ္းခ်    စ္ တယ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ရယ္ … တင္း ျ ပီး လုံးထြားေနတ ဲ့ နို႔ကိုပဲ ဆြဲေ ခ်ၿပီး … အဖုတ္ႀကီးရဲ့ အေစ့ ရွိ မယ့္ေ နရာ ကို … အတင္း ပြ တ္ေ ခ် ပ စ္လ ိုက္တယ္ … အြ န္ … အဟင့္ … အဟင့္ဆိုျ ပီး … တြန႔္လိမ္တက္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာကို႔္        အတင္းဖက္ထ ာ း တယ္ … အဖုတ္ႀကီးကို ဆတ္ကနဲေကာ့ျ ပီး … သူ ျ ပီးသ ာြ းတယ္ … သူ ျ ပီးသ ာြ းတယ … ္          တြန႔္ကာလိမ္က ာနဲ႔ … ၿပီးဆုံးသ ြ ားတဲ့ အရသာ ကို … ခ် စ္ခ် စ္ … ေတာ္ေတာ္ခံ စားလိုက္ရတ ယ္နဲ ့တူတယ္ … ရ င္ေတ ြ တဒိန္းဒိ န္းခု န္သံကို … ဒီအတိုင္းေတာင္ ၾကားရတယ္ … လက္ကလဲ အရည္ေတြ ေတ ာ္ေတာ္စို ေနၿပီ … ၿပီးသြားေတာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ …
နဲ နဲ အားယု တ္သြားတယ္ထင္ပါ ရဲ ့ … က်ေနာ့္ကို ဖက္ထားတဲ့လက္က ေလ းက … အာ းေလ် ာ့သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ ကပ္တိုးေလ း ေမးလိုက္တယ္ …

ခ် စ္ခ် စ္ … ေကာ င္း လ ာ းဟ င္ … အရမ္း ေကာင္းတယ္ … ကိုရယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … ေသလိမ့္ မယ္ … အဟင့္ … ရႊတ္ …

က်ေနာ့္ပါးကို အတ င္း ပဲ န မ္းၾကဴပစ္လိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ဖီးလ္ တက္ေနၿပီ … တကယ္ကို ဖီးလ္တက္ေနတာာ … က်ေနာ္လဲ တ က္တာပဲ … ဒါေပ မယ့္ က်ေနာ ္က ၿမ ပီးေသးဘူးေလ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ခ် စ္ခ် စ္က ုိင္ျ ကည့္ေ စခ် င္ တယ္ … က်ေနာ ္ ေဘာင္းဘီဇ စ္ကို ျဖဳ တ္ၿပီး … က်ေနာ့္ ဒုတ္ကို ၾအ ပင္ကို ဆြဲထုတ္လိုကတ္ ယ္ … ဒိုင္းက နဲ ေထ ာင္မတ္ေနတဲ့ … က် ေနာ ့္ဟာကို … မီးေရာင္မွိန္ မွိ န္ ေအာက္မွာ ေတ ာ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ေတြ႕မွ ာပါ …

“အယ္ … အႀကီးႀကီးပဲ …”
“ႀကိဳ က္လားဟင္ …”
“သြားပါ … ေၾကာ က္စရာ ႀကီး …”
“ကို႔ဟာကို ကိုင္ထ ာ း …”
“ေဟ့ေ အး … ကိုင္ရဲ ဘူး …”

ကိုင္ ရဲ ဘူးဆိုျ ပီး … က် ေနာ ့္ဟာကို … မထိမထိေလ း လ ာဆုပ္တယ္ … ဖို အဂၤ ါ ရဲ ့ အထိအေတ ့ြကို ဘယ္အပ်ိဳ စ င္ကမ်ား လြန္ဆန္ နိုင္မွာ လ ဲ … သူ ဇိကနဲ ခ ပ္တင္ းတ င္းဆုပ္ကိုင္ ပစ္လိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ လက္ဖဝါးႏုႏု ေလးက … က ် ေနာ ့္ဒုတ္ကို ဆုပ္ထ ားတယ္ဆိုတဲ အသိေၾကာ င့္ … က်ေနာ ္ အရ မ္းေက်နပ္တယ ္ဗ် ာ … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ … က်ေနာ ္လဲ သူ႔နို႔ကို ခပ္ တင္းတင္း ညႇစ္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို႔ … ကို႔ … အဟင့္ …”
“ဒီလို က စာ းေ ပးေလ …”

ခ် စ္ခ် စ္လ က္ကို ကိုင္ျ ပီး … အထက္ေအာက ္ … ထုျပလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ တင္းတ င္း ေလး ဆုပ္ျ ပီး … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ထုေပးရွာ တ ယ္ … က်ေနာ္လဲ သူ႔နို႔ လုံးလုံးေလ းရဲ့ နို႔သီးဖ်ားကို ဖိ ေခ် ပ စ္ လိုက္တ ယ္ … တဟင္းဟ င္းနဲ႔ … သူလဲ ဖီးလ္တ က္လာတယ္ … က်ေနာ္ သူ႔ေအာ က္က အဖုတ္ျ ကီးကိုလဲ ကိုင္ျ ပီ း
ႏွိုက ္ပစ္လိုက္တ ယ္ … ခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ … အေသ ြ းအသ ာ းေတ ြ ပြ က္ပြ က္ဆူေအာ င္ … က်ေနာ္တို႔ … ပြ တ္သ ပ္ဆ ပု္နယ္ၾကတယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖိက ို က္ထားၿပီး … ခ ပ္နာ  နာ ေ လး … က ်ေနာ့္ကို ထုေပးတယ ္ … က ်ေနာ္ ကလဲ ဘ ယ္ရ မလ ဲ … သ ူ႔အဖုတ ္ႀကီးကို ႏွိုက္တ ာေ ပါ့ … ၾအ ပ န္အလွ န္ … ထုၾက ႏွိုက္ျ က နဲ႔ … ဖီးလ္ပဲ ဗ်ာ … အရ မ္းဖိးလ္တက္တယ္ … ဘယ္လိုမွ န္းကိုမ သိဘူး … စိတ္ေတြ တအာ းျ ကြ ၿပီး … ျဗန္းက နဲ အရည ္ ေတ ြ ပ န္းထြ က္သြားတယ္ … ရွီ းကနဲ ၿငီးသံနဲ ့ အတူ … က်ေနာ္ ခ်စ္ ခ် စ္ အဖုတ္ႀကီး ႏွိုက္ရ င္း … တကိုယ္လ ုံး ဇတ ္ဇတ ္တုန္သ ြ ားတယ္ …

“အို … ကို႔ … ဘာေတြလဲ … လက္မွာ ေပကုန္ျ ပီ …”
“အရည္ေတြ ေလ … မလ ႊတ္နဲ ့ အုံးက ာြ … ဒီအတိုင္း ပဲ ကိုင္ထ ာ း … “
“အင္း … တ အာ းဆ ိုးတယ္ကြာ … ဖီး လ္တက္ေနတာလား … အဟင့္ …”
“တက္တ ာ ေပါ ့ ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ .. ခ်စ္ ခ် စ္ လ ုပ္ ေပးတာ အရမ္းေကာင္းတယ္ …”
“အင္း … ကို႔ … အဲ ဒီလို … မႏွိုက္နဲ ့ကြာ … က ် င္တယ္ … အိ … ဟင့္ … ဟ င့္ … ရွီးး “

တကိုယ္လုံး … တြန႔္ကာလိမ္ကာ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၿပီးသြားတယ္ … ႏွစ္ ေယ ာက္သ ာ း … က ာမအထြ ဋ္အထိပ္ကို …
ေရာ က္သြားေတာ့ မ် က္စိ ေတ ြ လဲ ျပာ ကုန္တယ္ … တေယာက္ကို တေယာက္ဖ က္ထားရင္း … အခ် စ္လွိုင္ းပုတ္တဲ့ အရ သာ ကို … တၿငိမ့္ျ ငိ မ့္ နဲ႔ ဖီးလ္ေတြ႕ေနၾကတယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္လဲ … တူတူပဲ … မ် က္စိ ေလး စ င္း ျ ပီး …
က်ေနာ့္ရ င္ခြ င္ထဲ ေခါ င္းတိုးကာ … ပြ တ္ခြ ်ဲ ေနတယ္ … အရမ္းခ် စ္ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ရယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္က
ေျ ပာ စကားန ားေထာင္တယ္ … သူ အခုထ ိ က်ေနာ့္ဒုတ္ကို ဆုပ္ ကိုင္ထ ာ း ဆ ဲ … အရည ္ေတ ြ ေပပြ ေ န တာေတာ င္ … မလႊတ္ဘူး … က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … “
“အင္ …”
“ကိုနဲ ့ အတူတူေ န ခ် ငလ္ားဟင္ …”
“ေ နခ် င္တ ာေ ပါ့ ကိုရယ္ … ေနခ် င္တာေပါ့ …”
“ဒါဆို အိ မ္မ ျ ပန္နဲ ့ ေတာ့ကြာ …”
“အြ န္ … အဲ ဒီလိုေတ ာ့ လိုက ္ရဲ ဘူး … ပါ ပါ းက သတ္မွာ ေ ပါ့ …”
“ဒါဆို ခ် စ္ခ် စ္အိ မ္က ို လိုက္ခဲ ့ မယ္ … “
“အြ န္ … အဲ ဒါ က ပိုဆိုးမွ ာေပါ့ … ကိုရဲ ့”
“ခ် စ္ ခ်စ္ကို အခု ေလ … ကို တ အာ း ခ် စ္ ခ် င္ေနတယ္ …”
“အခုလဲ ခ် စ္ ေ နတာပဲ ေလ …”
“ဟုတ္ဘူးေလကြာ … ခ် စ္ ခ် စ္ … အဖုတ္ထဲကို … က ို႔ဟာႀကီး … ထည့္ခ်င္ တာ …” .
“အံ မယ္ေလး … ဟ င့္အင း္ … ဟင့္အင္း … ခ် စ္ ခ်စ္ ေျ ကာက္တယ္ေနာ ္ … မလု ပ္နဲ ့ “
“လုပ္ခ် င္တ ယ္ကြာ … အရ မ္း ပဲ …”
“ဒီမွာ … ဒါကအႀကီးႀကီး … အဲ ဒါျ ကီးနဲ႔ဆ ု … ခ် စ္ ခ် စ္ ေသ မွာ ေ ပါ ့ …”
“မ ေသ ပါ ဘူးကြာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ဖီးလ္တက္လ ာရင္ ခံ နို င္မွာ ပါ …”
“အာ … မ သိေတာ့ဘူး … ကိုေနာ္ … အရမ္းဆိုးတ ယ္ … ေတာ္ၿပီ ျပန္ျ ကေရ အာင္ ကြာ …”

ခ် စ္ခ် စ္က … ျ ပန္ ခ် င္ေ ပ မ ယ့္ … က်ေနာ္ကေတာ့ ၿမ ပ န္ခ် င္ ေသ းဘူး … ဒါအမွန္ပဲ … ကိုယ္ခ် စ္တဲ့ အပ် ိုေလး ရဲ့ အဖုတ ္ႀကီးကို ႏွိုက္ … သူ႔လ က္ႏု ႏု ေလးနဲ႔ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကို … ဆ ြကစားေပးထာ းေတ ာ့ … မရဘ ူးဗ် ာ … က်ေနာ္
ခ် စ္ခ်   င္ ေသးတယ္ … အရွိ န္ကတက္ဆဲ … မာ န္ ကတက္ဆဲ … ေသြးကၾက ြဆ … က်ေနာ္ ခ်စ္ ခ် စ္ လည္တိုင္ေလးကို န မ္း လိုက္တယ္ … အန မ္း ေလး ပ်ိဳးလိုက္တာေပါ့ …

“အို … ေတာ္ပါေတာ့ဆ ို …”
“ခ် စ္ ခ်င္ ေသ းတ ယ္ကြာ …”
“အင္းေလ … ျပန္ၾက မယ ္ ေလ …”
“မ ရဘ ူးက ာြ … ခ် စ္ခ် စ္ … က ို အရမ္းခ်စ္ ခ် င္ ေန ၿပီ …”
“ကၽြတ္ … အဲ ဒါ ေၾကာင့္ … ကို႔ကို အားမရတ ာ … အကင္းကို မပါဘူး …”
“အန္ … ဘ ယ္လိုအကင္ းမပါ းတာလဲလို႔ …”
“ကိုေနာ္ … ဟြန႔္ … တ ျ ခ ာ း ေန ရာ သ ြ ာ း ၾက မယ္ကြာ …”
“ဟာာ … အိုေက … ခ် စ္ ခ်စ္ … ရႊတ္ … ဒါမွ တ ို႔ခ် စ္ ခ် စ္ကြ …”

ခ် စ္ခ်   စ္ … ရမက္ထန္ေ န မွာ ေ ပါ ့ … မိန္းကေလးတေယာက္က … တျခားေနရာသြားဖို႔ ေျပာ ရေလာ က္ေအာ င္ … ခ် စ္ခ်  စ္ စိတ္ထ ဲ … ဘ ယ္ေလာက္ေသြ း ျ က ြ ေၿန ပီလဲ … က ်ေနာ့္ စိ တ္ထဲမွာေလ … ခ်စ္ ခ် စ္ ကို … အထင္ မေသ းဘ ူး … လုံးဝအထင္ မေသးဘူး … ပြ င့္ ပြ င့္လ င္းလင္း ေျပာ တတ္တ ့ဲသူ႔ကို … က်ေနာ္ ပို ခ်စ္သ ြ ာ း မိတ ယ္ … ပိုလ ဲတ န္ဖိုး ထာ းမိတယ္ … က ်ေနာ္ ယူမွာ … သူနဲ႔ တသက္လုံးအတူတ ူေနခ် င္တယ ္ … ဒါအမွန္ ပဲ …

“အဲ ဒီလို မၾက ည့္နဲ ့ကြာ …”
“အင္းပါ … ၿမ ကည့္ပါဘူး … အရ မ္းခ်စ္တ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ရယ္ … ရႊတ္ “
“ကိုက … ခ် စ္ ခ်စ္ကို အထင္ေသးလာ းဟ င္ …”
“တကယ္ေန ာ္ … ေနာက္မွ “
“တကယ္ပါ ကြ ာ … အ ရ မ္းအလိုလ ုိက္တဲ့ ခ် စ္ခ် စ္ကို … ကိုက အရ မ္း ခ် စ္ … အားျ ကီးခ် စ္ … ရႊတ္ … ရႊတ္ …”

ေျ ပာ ရ င္းဆိုရ င္း … လက္က … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ရင္သ ာ း ကို … ဆုပ္နယ္ပစ္လိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ က်ေနာ့္ လ က္ကို … အတင္းပဲ ဆ ြဲခြ ာ ၿပီး …
“ကိုေနာ္ … အို … ေတ ာ္ပါေတာ့ … ေတာ္ၾကာ မီးေ တြလင္းလာေတ ာ့မယ္ …” “အင္းပါ ကြ ာ …”

က်ေနာ္ စိတ္ေလၽွ ာ့လိုက္တယ္ … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံထဲမွာ အခ်ိ န္ျ ဖု န္း လို႔ ျဖစ္ေတ ာ့ ဘူး … က်ေနာ္တို႔ … အဝတ္အစားေတြ သပ္သပ္ရပ္ ရ ပ္ျဖစ္ ေအာ င္ ျပင္ဆင္ျ ပီး … ခ် စ္ခ် စ္ က … အိ မ္ သ ာ ထဲ ဝင္ သြားတယ္ … က်ေနာ ္လဲ ေယာ က္်ားေလး အိမ္သ ာထဲ သြားၿပီး … ရွ ူ ရႉး ေတြ ဘာေတြ ေပါ က္ လိုက္တယ္ … ေတာ င္ေ န လိုက္တ ့ဲဟာ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္က ေတ ာ္ေတာ္နဲ ့ မက် ဘူး ဗ် ာ … အရမ္း ေ တ ာ င္ေ နရ င္ … ၾအ ပင္ထြက္ရင္ က ်ေန ာ္ ဒုက ၡေရာ က္မယ္ … စိတ ္ကိုနဲနဲ ေ လၽွ ာ့လိုက္ေတာ့မွ … ဒီေကာ င္က ေပ်ာ့က် သြ ားတယ္ … ဒါေတာင္ … သိပ္ေ ပ် ာ့ခ် င္တာ ဟုတ္ဘူး … မိ န္းကေလး အိမ္သာေရွ႕ မွာ … ခ် စ္ခ် စ္ ေစာ င့္ ေန တယ္ … မ်က္ႏွာ ေလ းက … ပ န္း ဆီေ ရာ င္ေလ း ေျပး ေနတယ္ … ကာမအထြဋ္အထိပ္ ေရာက္သြားတဲ့ … မိ န္းကေလးရဲ့ မ် က္ႏွာျပင္က … တမ်ိဳ းပဲ ဗ်ာ … က ်ေနာ္ အ ရ မ္းႀကိဳက ္တယ္
… တျခာ းအခ် ိန္ေတြ ထ က္ … ဒီအခ် ိ န္က … မိန္း ကေလးေတြ ပိုလွတယ္လို႔ ခံ စားရတယ္ … က်ေနာ္တို႔ လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ၿပီး … ႐ုပ္ ရွ င္႐ုံထဲက ထ ြ က္လာခဲ့တယ္ …

“ကို … ဘယ္သ ြ ာ းျ က မွာလဲဟင္ …”
“အင္ … ဟ ုတ္သားပဲ … ကိုတို႔ ဘ ယ္သြားၾက မွာ လ ဲ …”
“မ ေနာ က္နဲ႔ေ နာ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ အိ မ္ သ ြာ းမလ ား …”
“အင္ … ေကာ င္း သ ာ း ပဲ … ပါပါ နဲ႔ေတြ႕မွ ဟ ုတ္ေ ျပ့ ဖစ္ ေ ရာ …”
“အဟိ … စတာပါကြာ … ကို႔အိမ္ကို သြားၾကမယ္ေလ”
“အင္း … သြားေလ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ …”
“အင္ …”
“ရ င္ ေတြ ခုန္ လားဟင္ …”
“ခု န္တ ာေ ပါ့ …”
“ကို႔ကို အရ မ္ းခ်စ္တာပဲလား”
“ကိုကေရာ … ခ်စ္ ခ် စ္ကို မခ်စ္ဘူး လ ာ း”
“ခ် စ္တာေပါ့ … အရမ္းခ်         စ္ တာေပါ ့ … တို႔ေတြ တသက္လုံး အတူေနၾကမေယ္ နာ္ …” “အင္းပါ … လ က္တြဲမျဖဳတ္ေျ ကး”
“အို ေက …”

အိုေက ဆိုၿပီး … က ်ေနာ့္လက္ေမာင္း က … ခ် စ္ခ် စ္ နို႔ေလ းက ို … ဖိထ ာ း ပစ္ လိုက ္တယ္ … လက္ခ်င္း ခ်ိ တ္ေလၽွာ က္ေတာ့ … သူ႔မ် က္ႏွာ ေလး ရဲ တက္သြားတယ္ … က ်ေန ာ့္ကို သူ ေမာ့ျ က ည့္တယ္ … က်ေနာ္ မ် က္စိ မွိတ ္ျပလိုက္တယ္ …

“ကိုေနာ္ … ေတာ္ေတာ္ဆိုး …”
“ခ် စ္လို႔ပါကြ ာ …”
 ခ် စ္လို႔ ပါ ကြ ာဆိုၿပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ နို႔အုံတ င္ းတင္းေလးကို … လက္ေမာင္းသားနဲ ့ ဖိ ေ ခ်  ပစ္လ ို က္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ …
ေျ ခလ ွမ္း ပ် က္သြားတယ္ … အမွ န္က … သူ တြန႔္ကနဲ ျ ဖစ္သ ြ ားတာ … ယားတ က္သြားတယ္နဲ ့တူပါ ရဲ ့ …
က်ေနာ္လဲ အမွ န္တို င္းေျပာရရင္ ဖီးလ္တက္တယ္ဗ် … ခ် စ္ ခ်စ္ နို႔သီးေလ းက ဘ ရ ာ စီ ယ ာေအာက္မွာ ေထ ာင္ျ ပီ း တင္းေ နတယ္လ ုိ့ ခံ စာ းမိ တ ယ္ … က်ေနာ္တို႔ ေလ ၽွာက္လ ာရင္း … ဖ ေရ ဇာ န ာ း ေရာ က္ေတာ့ …

“ကို … လက္ခ် င္းျဖဳတ ္ေလ ၽွာက္ေရ အာင္ ေ နာ္ …”
“အန္ … ဘ ာလို႔လဲ …”
“ဒီနားမွာ … ပါပါ အသိေတြ ရွိတယ္ …”
“ေ အာ္ … အင္း …”

ခ် စ္ခ်   စ္လ က္ကို မလႊတ္ခ် င္ ပဲ လႊတ္လိုက္ရတယ္ … အသိေတြ ရွိ တယ္ဆိုေတ ာ့လဲ … ဟုတ္တာပဲ … ေတ ာ္ၾကာ သူ႔အိ မ္က သိသ ြ ာ းျမႇ ဖင့္ … မိုးမီး ေလာ င္လ ိမ့္ မယ္ …

“ကို႔အိမ္က ဘယ္မွာ လ ဲ ဟ င္ …”
“၂ ၇ လမ္းအေပၚဘေလာက္မွာ …”
“ေ အာ္ … အင္း … ကို … ခ်စ္ကို လွည့္မၾက ည့္နဲ ့ေန ာ ္ …”
“အင္းပါ …”

က်ေနာ္ ေ ရွ႕က ေလၽွာ က္သြားတယ္ … ထ င္တ ့ဲအတိုင္းပဲ … လၽွပ္ စ စ္ဆိုင္ ဆိုင္တ ခုေ ရွ႕ေရာက္ေတာ ့ … ကုလားႀကီးတ ေယ ာက္က ခ် စ္ ခ် စ္ကို … လွမ္းေ ခၚတယ္ …

“ေဟးး … ဂ် ူလီယာ …”

က်ေနာ္ လွည ့္ၾကည့္မလို႔ပါပဲ … သူ႔အသိက လ ွမ္းေခၚတယ္ဆိုတ ာ ေသခ်ာေနေတာ ့ … က ်ေနာ္ လွည ့္မၾကည့္ရဲ ဘူး
… က ် ေနာ ္ ေ ျဖး ေျ ဖးပဲ ေ ရွ႕ ဆက္ေလၽွာ က္သြားၿပီး … မီးပြိဳ   င့္ မွာ ရ ပ္ ေစာ င့္ ေန မိတ ယ္ … နဲ နဲ ျ ကာေတာ့မွ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ခ ပ္သုတ္သုတ္နဲ ့ ေနာ က္က လိုက္လာတယ္ … က ်ေနာ္ ေအးေဆးပဲ … ၂၇ လမ္းထိပ္ ေရာ က္ေတ ာ့ … လမ္းထဲ ကို … ခ် ိုးေကြ႕လိုက္တယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္လဲေနာက္ကေန လိုက္လာတယ္ … က်ေနာ္ေနတဲ့တိုက္ကို ေရာ က္ေတာ့ … ေအ ပၚ တ က္သြားတယ္ … ပထမ ထပ္မွာ က်ေနာ္ ရ ပ္ေ စာ င့္ ေနလိုက ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … အေပ ၚကို တက္လ ာ တ ယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ်      စ္က ို လက္ေလး က မ္းေပးလိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ က ်ေ နာ့္လက္ကို ဆြဲၿပီး ေအ ပၚ ကို ဆက္တက္လာခဲ ့တယ္ … ေလွခါ းခြ င္ အေကြမွာ့      …. က ်ေနာ္ ခြ ိကနဲ ရီလိုက္မိတယ ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ လဲ ရီတ ယ္ …

“မ ရီ နဲ ့ကြာ … ဟြန႔္ …”
“အင္းပါ … မ ရီေတာ့ဘူး … ခြ ိ”
“ေတြ႕လား … ေတာ္ေတာ ္ေပ် ာ္ေ နတ ေယ္ ပါ ့ ေလ …”
“အင္း … အ ရ မ္းေပ် ာ္တယ္ …”
“ခ် စ္ ခ်စ္ကေတာ့ ရင္ ေတြ တုန္ ေနတယ္ …”
“ဘာလို႔လ ဲဟင္ …”
“ေၾကာက ္လို႔ေ ပါ ့ …”

က်ေနာ္ ေနတာက … ေျ ခာ က္ထပ္ … အိ မ္မွာ က ဘယ္သူမွ မ ရွိဘ ူး … က်ေနာ ္ တေယာက္ထဲ ေနတာေလ … က်ေနာ္က အင္း သ ာ း … အေဖက လည ္လည္ဝယ္ဝယ္ရွိ ေအာင္ ဆိုျ ပီး … ရန္ ကုန္ မွာ ေက်ာ င္းလာ တက္ခို ငး္တာ … က်ေနာ္ အ ခ န္းတံခါးကို ဖြ င့္လိုက္တယ္ …

“ကၽြီ …”
 ခ် စ္ခ်  စ္ … တံခါ းေ ရွ႕ မွာ တုံ႔ဆိုင္း တုံ႔ဆိုင္းနဲ႔ … ခ်ီ တုံခ်တ ုံ ျဖစ္ ေ နတ ယ္ … ခါ းသိမ္သိမ္ေလးကို ဆြ ဲ ေပြ႕ျ ပီး … က် ေနာ ္ အခန္းထဲ ေခၚလာၿပီး … တံခါ းက ို ဆြဲပိတ္လိုက္တ ယ္ … ေဂ် ာက္ …

“ကိုက … တေယာက္ထဲ ေနတာလာ းဟ င္ …”
“အင္းေလ … ရ န္ကုန္ မွာ ေက်ာ င္းလ ာတက္တာ …”
“အြ န္ … တခန္းလုံး ရႈ ပ္ ပြ ေနတာ ပဲ …”
“အဟဲ … လူပ်ိဳဆ ိုေတ ာ့ …”
“အံ မယ္ေလး … သိပါ တယ္ေ နာ္ … နံ ေဟာင္ ေနတ ာပဲ … အႏြ္ … ဒါႀကီးက ဘ ာလဲ …”
“အဟီး … မေလၽွ ာ္ရေသး တဲ့ အတြ င္းခံ ေဘာင္းဘီ … “
“အားႀကီး ည စ္ ပတ္တာပဲ … ဟ ြ န႔္”
“မညစ္ ပတ္ပါဘူးကြာ …”
“အို … ကိုေ နာ ္ … အတင္းမ ဖက္ထ ာ းနဲ႔ကြာ”
“ခ် စ္ ခ်င္လာၿပီ … ခ် စ္ ခ်စ္ ကလဲ”
“အို … ေျ ျဖး ဖးဆ ုိ … အဲ ဒီလို မ ခြ ် တ္နဲ ့ေလ …”
“ဒါဆို ျမန္ျ မ န္ခြ ် တ္ …”
“ဟြန႔္ … တအားအနို င္က ်င့္တာပဲ … ငို ခ်င္လာၿပီေ န ာ္”

လက္တုန္တု န္ နဲ ့ … ၾအ ဖူေရာင္ ရင့္ ေ စ့အက ်ေႌလးကို တလုံးခ် င္း ခြ ် တ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ထြားစို႔တဲ့ နို႔အုံ ေလးက
…အၿဖ ူ ေရာ င္ ရင္ ေစ့ အက်ႌေလးေ အာက္မွာ … မို႔ ေမာက္ေနတ ယ္ … က ် ေန ာ ္ ခ် စ္တယ္ … က်ေနာ္ မေန နို င္ေတ ာဘူ႔း … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ နို႔ အုံ ၀ င္းဝ င္း ေလးကို ျမင္လိုက္တ ာနဲ႔ … က ်ေ နာ့္စိတ္ေတြ ထိန္း မ ရ ေတ ာ့ဘူး … ေစြ႕ကနဲ ခ် စ္ ခ်စ္ ခါ းေလ းကို ဖက္ၿပီး … က်ေနာ့္အ န မ္းေတြ က … ခ် စ္ ခ် စ္နို႔ အုံ ႏွ စ္ မႊာၾက ားထဲ … ဝဲပ် ံ သြားတယ္ … ခ် စ္လိုက္တာ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ …

“အို … ကို႔ … ယားတယ္ … ဟိ”

က်ေနာ့္ရဲ ့ ႏႈတ္ခမ္း ေမႊးစစေလးေတြက … ခ် စ္ခ် စ္တကိုယ္လုံး ၾကက္သီးျဖန္းျဖန္း ေ စသ လားမသိ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၾကက္သီးေတြ ျ ဖန္းျဖန္း ထၿပီး မ် က္ႏွ ာေလးရဲတ က္လာတယ္ … က်ေနာ့္ႏႈ တ္ခ မ္းေတြက ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ့
နို႔အုံ ႏွ စ္ မာႊၾကာ းထဲ … အတင္းပဲ ၿဖိ ပီး န မ္းပစ္လို က္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ခါး ေ လး ေကာ့တက္လာၿပီး … နို႔ အုံ ေလးက မို႔တ က္လာတယ္ … က ်ေ နာ့္လက္တ ဖက ္က … ဘရာစီယာကို အတင္းဆ ြဲဖယ္တယ္ …

“အို … ေျ ဖးေျ ဖးဆို … ျဖဳ တ္ေ ပး မယ္ကြာ …”
“အင္း … အင္း …”

ဘရာစီယာႀကိဳးေလးက ေျ ပေလ်ာ ့သြားတယ္ … က ်ေနာ့္အ န မ္းေတြက အဆက္ၿမ ပတ္ တိုးဝ င္သြားၿပီး … ဘရာစီယာ အုပ္ထ ားရာ ကေန ေ ပၚ လ ာ တဲ့ … နို႔ သီးေခါ င္းေ လးကို … လွမ္းဟပ္လိုက္တ ယ္ …

“အ … ကို … ကို … ကၽြတ္ …”
“ဟင့္ … ဟင့္”
“ကိုရယ္ …”

နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးက … ေထာင္ၿပီးတင္ းေနတာပဲ … ႏႈတ္ ခမ္း ေလ းႏွစ္ ခုနဲ ့ … ကိုက္ၿပီး … လၽွာ ေလ းနဲ႔ တို႔တို႔ေ ပးလ ိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ထြန႔္ထြန႔္လူးသြားတယ္ … ရွီးကနဲ ေ အာ္ၿပီး … က်ေနာ့္ေ ခါ င္ းကို အတင္းဖက္ထ ာ း ရင္း … ေ ခါ င္းေလး ဆတ္ကနဲ ေမာ့ေ မာ့သြားတ ယ္ … ခါ းေလ းက ေကာ့ေကာ့တ က္လာတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးကို … အနီ ေ ရာ င္ ထမီေပၚေက န အု ပ္ကိုင္ လိုက္တ ယ္ … ခ် စ္ ခ်   စ္ … တ ြ န႔္က ာ လိမ္ကာနဲ ့ … ဒူးေလ း ညႊတ္သ ြ ာ းတ ယ္ … က်ေနာ္ လွမ္းထိန္းထ ားရင္း … ေမြယာေပါ့္         ေ ပြ႕ ခ်ီျ ပီး ေခၚလ ာခဲ့တယ္ … ခ် စ္ခ်          စ္ မ်က္ ႏွာေလးကေလ … ပ န္းေ ရာင္သ မ္းၿပီး ခ်စ္ ေသြ းေႂကြ နသလိုပဲ … က်ေနာ္ အရမ္းခ်စ္တယ္ … ေမြ႕ယာေပၚေရာက္ေတာ ့ … ခ် စ္ခ်       စ္ မ် က္စိ ေလး မွိ တ္သြားတယ္ … က ်ေနာ္ကေတာ့ လုပ္ စရာ ရွိတာ လုပ္ ရမွာ ေပါ ့ … ရ င္ေစ့ အက်ႌေလးကို … က်ေနာ္ တ လုံး ခ် င္း ခြ ် တ္လိုက္တယ္ … အက်ႌေလးက ဟ သြ ားေတာ့ … ေျ ပေလ် ာ့ေ န တဲ့ ဘရာစီယာေလးေအာ က္မွာ … ရ င္သားဆိုင္ေတြ က … မို႔ ေမာ က္ကာ ျပဴးထြက္ေ န တ ယ္ … က်ေနာ္ တခ်က္ န မ္းလိုက္ၿပီး … အက်ႌ ေတြ ကို ခြ ် တ္လိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ်       စ္ အလိုက္သင့္ေလး … အက်ႌခြ ်တ္ေပးတယ္ … ဘရာစီယာ ေရာ ေပ့ါ … တင္း ျ ပီးမို႔ ေ နတ ဲ့ နို႔ အုံ ေလ းက … ျ ဖူဝ င္း ေနတာ ပဲ … နီ တာရဲ နို႔သ ီးေ ခါင္း ေ လးက … က်ေနာ္က တအားစို႔ထားလို႔လ ားမသ ိ … ပ န္းေသြးေရာင္ ရဲ ရဲ ေထ နတယ္ … အေပ ၚဝတ္ ေတြ က ၽြတ္သြားေတာ့ … ေအာ က္အဝ တ္ေ ပါ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ မ်က္စိ ေလး မွိတ္ထာ းတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ်      စ္ ခါ းျ ကားက အနီ ေရာင္ထမီ ေလးရဲ ့ အထ က္ဆင္ကို ခြ ်တ္လိုက္တယ္ … ေအာက္ကို ေလၽွာ ခ်     လိုက္ေတာ့ … ခ် စ္ခ်    စ္ … တင္ပါး ေလး ျ က ြ ေပးရွာတ ယ္ … ေပါင္ တံႏွ စ္သြယ္က … တ င္းတငး ္ရ င္းရ င္း နဲ႔ … ျ ပည့္ျပည့္ျ ဖိုးၿဖိဳး ရွိတ ာေ ပါ ့ … က်ေနာ္ ေ ပါ င္တြင္းသားေလးကို … လက္နဲ႔ ပြ တ ္သပ္လိုက္ေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ … ၾကက္သီးဘုေလးေတြ ထလာတယ္ … အတ ြ င္းခံ ေလးေအာ က္က … အဖုတ္ၾက ီးက ႐ု န္းႂကြလာတယ္ … က်ေနာ္တို႔ ဘာမွ မေျပာ ျ ဖ စ္ၾကဘူး … ေျပာစ ရာလဲ မလ ိုေတ ာ့ဘူးေလ … ခ ရီး ဆုံးကို … လက္တ ြ ဲ ေလၽွာက္မယ ့္ ခ် စ္ သူေတြ ပဲ ေလ … ခ် စ္ခ်       စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးေပၚမွာ … အနမ္းေလး က ်ေနာ ္ တပြင့္ ေခၽြခ်လိုက ္တယ္ …

“ဟင့္ …”

ဆတ္ကနဲ တုန္ ခါတ က္သြားတဲ့ ေပါ င္တြင္းသားေတြကို … အ သ ာ သ ပ္ျမႇ ူ ရင္း … က်ေနာ္ ေနာ က္တခါ ထပ္နမ္းလိုက္တ ယ္ … တကယ္ပါ ပဲ … ခ် စ္ခ် စ္ မခံ စာ းနို င္လို႔ထ င္ပါ  ရဲ ့ … ခါးေလးက ေကာ့တက္လာတယ္ … အဖုတ ္ႀကီးက … မ်က္စိ ေ ရွ႕မာွ ပဲ ေမာက္တ က္လာတ ယ္ … က်ေနာ္ န မ္း တာေပါ့ … ထပ္ခါ ထပ္ခ ါ အဆက္မၿပ တ္ပဲ … အ တ ြ င္းခံေ ပၚ က ေန … နမ္ းလိုက္ … အဖုတ္ၾက ီးရဲ ့ ႏႈ တ္ခ မ္းသ ားေ တြ ကို … က်ေနာ့္ ႏႈတ ္ခမ္းႏွ စ္ ခု နဲ ့ … ဆ ြ ဲ ခဲ လိုက္ … လုပ္ခ် င္တိုင္း လုပ္ ေ နေတ ာ့တာပဲ ေလ … ခ် စ္ ခ်စ္ကလဲ မ် က္စိ ေတာင္ မဖြ င့္ ေတာ့ဘူး … ဖီးလ္တက္ေနတဲ့ ေလသံေလ း အဟင့္ အဟင့္နဲ ့ … ေခ ါင္းအုံး စ ေလ းကို အတင္း ပဲ ဆြဲဆုပ္ထားတယ္ … က်ေနာ ္ … ခ် စ္ခ် စ္ရဲ ့ အတြ င္းခံ ေလ းက ို အသာေလး ခြ ် တ္ပစ္လ ိုက္တယ္ … အဖုတ္ႀကီးက အရည ္ ေတ ြ စို ရႊဲေ နေတာ့ … အတြ င္းခံ ေလးက ကပ္ခ်င္ ခ် င္ျ ဖ စ္ေနတယ္ … ဒီကလဲ ဘ ယ္ရ မလ ဲ … ေျ ဖးေ ျဖး ခ် င္းပဲ ခြ ် တလိုက္တာ ေပါ့္ … လွလိုက္တဲ့ အဖုတ ္ႀကီးဗ်ာ … ေအ မႊး ေလ း ေရး ေတးေ တးနဲ႔ … တင္းျပည ့္ဒင္ျ ပ ည့္ ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ အပ် ို အ ဖုတ္ႀကီးလဲ ေတြ႕ေရာ … က ်ေန ာ္ ေျပးဟပ္ ေတာ့တာပဲ … ေပါ င္ ႏွစ္ ေ ခ် ာင္းကို အတ င္းကား … ဖ တ္ကနဲ ဟသြားတ့ ဲ အက ြဲေၾကာင္းအတိုင္း … လၽွာက ို ခ ပ္ တ င္းတင္း … ျမႇုပ္ျ ပီး … အထက္ေအာက္ ပြ တ္ဆြဲပ စ္လိုက္တယ္

“အို … အို … က ို႔ … အိ … “
“ဟင့္ … မာ     မားေ ရ … ထိတယ္ … ထိတယ္ … က်င္လိုက္တာ … ကိုရယ္ … ရွီးးးးးးးး” “အို … ဟင့္ …”
“ကၽြတ္ … က ၽြ တ္ …”

ခ် စ္ခ်   စ္ အတင္း႐ု န္းတယ္ … အဖု တ္ၾက ီးက … လ ၽွာရဲ့ ဒဏ္ကို ေၾက ာက္တ ာ ေပါ ့ … လ ြ တ္လိုလြတ္ည ား ဘယ္ညာ ယမ္းခါ ၾကည့္တ ယ္ … အထက္ေအာ က္ … ေကာ့တ င္ေပးတယ္ … မ ရပါ ဘူးေလ … ခ် စ္ ခ်  စ္ အဖု တ္ႀကီး ေရႊ႕ ရာ ကို … က ် ေနာ ့္ လၽွာက ႀကိဳ သိေနသလိုပဲ … အဖုတ ္ျ ကီးက အေပၚေရႊ႕မယ္ဆိုရ င္ … က်ေနာ္က အေပၚ နားက ႀကိဳေစာ င့္ျ ပီး … အတင္း လိုက္ယက္တ ယ္ … ဒီေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့ … အဖု တ္ႀကီးက ေအာက ္ကို
ဝုတ ္ကနဲက ်သြားေတာ့လဲ … က်ေနာ္က အသာေ လးပဲ ေလ … ႏႈတ္ ခမ္းသားတခုကို ခဲ ျ ပီး လိုက္သြ ာ းတ ာေပါ့ …
အရည ္ ေတ ြ လား … ထြက္တ ာ ေပါ ့ … က ်ေနာ္ကေတာ့ မ ရြံပါ ဘူး … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့သူမို႔ လို႔ … အားရပါးရ ယက္ပ စ္လိုက္တယ္ … ၿပီးေတာ့ ခ် စ္ ခ် စ္က သန႔္ ပါတယ္ … အနံ့အသက္မ ရွိ ဘူး … ခ ပ္စူး စူးေလး ခ် ဥ္တာကလြဲလ ို႔ေပါ့ … ဒီအရသ ာ လ ဲ က ် ေနာ ္ ႀကိဳ က္တာပဲ … ဘီယ ာ လိုပဲ … က်ေနာ္ ခ ပ္ျ မွင္း ျ မွ င္းေလး … အကြဲေၾကာင္းကို … စု ပ္ပစ္လိုက္တ ယ္ …

“အားးး … ကို … က ို … ေတာ္ပါ ေတာ့ … အဲ ဒီလိုျ ကီးေတာ့ … ဟင့္ …”
“အူးး … မ ခံ နို င္ေတာ ဘူ႔း … ကိုရယ္ … ေတ ာ္ပါေ တာ့ …”

မခံနို င္ဘူးသာဆိုတ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ အဖု တ္ႀကီးက … ဓါတ ္လိုက္သလိုပဲ … ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ … ေက ာ့ေကာ့တက္လာတယ္ … အကြ ဲေျ ကာင္း ေလ းက ပိုဟမလာတ့ ဲၾအ ပ င္ … ပို ေတာင္က် ုံ႔သြားေသးတယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ေ ပါ င္ႏွ စ္ေ ခ် ာ င္းက ို ဆြဲေျမႇာက္လိုက္ၿပီး … ဒူးကို ျပန္ေကြ း … ခပ္ကားက ားေလး ရင္ဘတ္မွာ အပ္လ ိုက္တယ္ … ဒီေတာ့မွ … ခ် စ္ရ ည္ေတြ စိုရႊဲ ေ နတဲ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ အဖု တ္အကြ ဲ ေျ က ာ င္းျ ကီးက ဘြားကနဲ … ေပၚလ ာတယ္ … က ် ေန ာ ္ … အားရပါးရ ျ ပုံးလိုက္မိတယ္ …

ရွလ ြတ္ဆို … က်ေနာ့္လၽွာက အကြဲေၾကာင္းအတိုင္း အေပၚကို ပ င့္တင္ျ ပီး ယက္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အို … ကို … ကို႔ … အရမ္းၾက ီး … ဟင့္ …”
“အီးးး … ေသပါျ ပီ ကိုရ ယ္ … အားးးးးး …”

ဒီလိုမ်ိဳး ႏႈတ္ခ မ္းသားႏွစ္ ခုကို ဆြဲျဖဲလိုက္မွ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ ေ စာ  က္ေ စ့ေလး … ေငါက္ကနဲ ေပၚလ ာတယ္ … ေထ ာင္ေနတ ာ ပဲ … ခ် စ္ ခ် စ္အ ေ စ့က နဲ နဲ ေတာ့ ျ ကီးတယ္ … ခဲ တံထိပ္ ဖ်ားက ခဲ ဖ် က္တံးေလာက္ရွိ မလားပဲ … မဟ ားတရား စိတ္ ေတြ ႂကြတ က္လာေတာ့ … က်ေနာ္ ငုံျ ပီး စု ပ္ ပ စ္လိုက္တယ္ … ဝု န္း ဆို … ခ်        စ္ခ်          စ္ဖင္ၾက ီးက
ေမြ႕ယ ာ နဲ႔ တေထြာေလာက္ ေျ မာကတ က္လာၿပီး္          … အတင္း ပဲ … ေကာ့တယ္ … မ ရဘူး … သူ႔မွာ ေထ ာက္အား မ ရွိဘူး … ေၿခ ေထ ာက္ေ တ ြ က ေလထဲမွာ ႐ု န္းကန္ေနတယ္ … က်ေနာ ္ သိပါတ ယ္ … ခ် စ္ခ်         စ္ မိုးမႊ န္ ေအာင္ … စိတ္ေတြ ျ ကြ ေၿန ပီ … အရည ္ ေတ ြကလဲ တစိမ့္ စိ မ့္နဲ႔ … တာက်ိဳ းသ လ ာ းမွတ္ရတယ္ … ႁပြတ္ကနဲ … ႁပြတ္က နဲ ထြက္က်လာတယ္ … ခပ္ ပ်စ္ ပ် စ္ အရ ည္ေတြ ကို … က်ေနာ္ အားရပါ း ရ စုပ္ ပ စ္လိုက္တယ္ဗ် ာ …
ခ် စ္ခ် စ္ … တ အာ းစိတ္ျ က ြ လြ န္းလို႔ထင္တာပဲ … အတင္း ပဲ လူးလဲထတယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ဘာျဖစ္လို႔လဲဟ င္ …”
“ကို … အ ရ မ္းဆိုးတယ္ကြာ …”

ခ် စ္ခ် စ္လ က္က … က်ေနာ့္ အဝတ ္ေတ ြကို … လွမ္းခြ ်တ ္တယ္ … အၿမ န္ဆုံးနည္းနဲ႔ ခြ ်တ္ခ်လိုက ္ၿပီး … က ်ေနာ့္ကို ေမြ႕ယ ာ ေပၚ တြန္းခ် လိုက္တယ္ … ေအာက္က ေက ာင္လား … ေထာင္ေန တာေပါ့ … တင္းေၿန ပီ … ေနာက္ထ ပ္ ၁၀ မိ နစ္ အတြ င္း သာ … ၿပီးေအာင္ မလုပ္ လို႔ကေတာ့ … က်ေနာ ့္ေသ ြ းေျ ကာေတြ ပြ င့္ထြက္ကုန္ ေတာ ့မယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ကိုျ က ည့္ျ ပီး … နဲ နဲ ေတ ာ့ လန႔္သ ြ ာ းတယ္ … အာေ မဋိတ္အသံေလးနဲ႔ …

“အို … အႀကီးႀကီးပဲ …”
“အဲ ဒါ ခ် စ္ ခ် စ္အတြ က ္ …”
“ေတာ္ပါ … ထမလာနဲ႔ … အိ ပ္ ေ န”
“ဟုတ္ကဲ့ …”

ခ် စ္ခ်   စ္ … ဘ ာ လုပ္မလဲ … က်ေနာ္ အရ မ္းသိခ် င္ တာပဲ … ဆတ္က နဲ … က်ေနာ ့္ဒုတ္ႀကီးကို … လွမ္းဆုပ္ျ ပီး … ေလ းငါး ခ်က ္ ခ ပ္ျ ပ င္းျ ပင္း ေလး ထုေ ပး လိုက္တယ္ …

“အား … ရွီးး း …”

ဒီတခါ ေအာ္ ရတာ … က ်ေ နာ္ပဲ … ေျ ဖာင္းကနဲ ေျ ဖာင္းကနဲ … သ ြ က္သြက္ေလးထုေပး လိုက္ေတာ့… က်ေနာ့္ဒုတ္က အစြ မ္းကုန္ က ားတက္လ ာ တယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … က်ေနာ့္ကိုယ္ကို ခြ လိုက္တယ္ … မို႔ေမာက္ေနတဲ့ ရင္ႏွ စ္ မႊာနဲ႔ … ေသြးႂကြေနတ့ ဲ ခ် စ္သူေလးက … တက္ခြ လိုက္ေတာ့ … လုပ္ လုပ္ … ျ ကိုက္တ ာသာ လုပ္ ေတာ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ေရ … ကို ႀအံ ကိတ္ၿပီး ခံ မယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ … ဒိုင္းကနဲ မ်က္ေစာ င္းထိုး ျ ပီး …

“အဲ ဒီလို မၾက ည့္နဲ ့ကြာ …”
“အင္းပါ …”

က်ေနာ္ မ်က ္စိတ ဖက ္မွိတ ္ ၿပီး … ခိုးၾက ည ့္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ဘ ာ လုပ္ မလ ဲ တအား သိခ်     င္တ ာပဲ …

“ေတြ႕လား … ခိုးမၾကည့္ပါနဲ႔ဆို …”

က်ေနာ္ မ်က ္စိ မွိတ္လ ုိက္ရ ေပမယ့္ … အရ မ္းသ ိခ်     င္ တာပဲ … ပူ ေႏြ းတဲ့ ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ ့ အဖုတ္ျ ကီးက … က်ေနာ့္ဗိုက္ ေ ပၚ မွာ ထိမိ ေနၿပီ ေလ … အေမႊးႏု ႏုေလ းေတြ ရဲ ့ ပြ တ္သပ္ ေနတ ာကို က ်ေနာ္သိတယ္ … အရည ္ ေတ ြ စို ရႊဲေနတာလဲ က်ေနာ္သိတတ ယ္ …

“သြား … ခိုးမၾကည့္နဲ ့ …”
ေဘ းက … ေခါင္း အုံးတလုံးကို … က်ေနာ့္ မ် က္ႏွာ ေ ပၚ အု ပ္ ခ် လိုက္တယ္ … ျ ပီးေတာ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ့္ကိုယ္ေ ပၚ မွာ ေမွာ က္ခ် လိုက္တယ္ … က ်ေနာ ့္အၿမ င္ အာ႐ုံ ေတြ ေမွာင္ မဲ သြားတယ္ …

“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ကိုရယ ္ … ဟ င့္ …”

ေလ ၽွာကနဲ … ခ် စ္ခ် စ္ ဖ င္ေလးကို … က စာ းလိုက္တာလားမသ ိ … ခ် စ္ခ်     စ္ရဲ ့ အဖုတ္ႀကီးနဲ႔ … က်ေနာ့္ ဗိုက္ ေပၚမွာ အစု န္ အဆန္ … ပြ တ္ဆြဲသြားတယ္ … ၿပီးေတာ ့ ၿပီ းေတာ့ … မရ ပ္ဘူး … က ်ေနာ့္ ဒုတ္ အလ်ာ းလ ိုက္အတိုင္း … သူ႔အဖုတ္ႀကီးနဲ႔ ကပ္သြားတယ္ … က်ေနာ္ သိတယ္ … ေကာင္းလိုက္တာဗ် ာ … အဖု တ္ႀကီးက … ဟတယ္ဆို႐ုံ ေလး အကြဲေၾကာင္းျ ကားထဲ … က် ေနာ ့ဒုတ္က္     အလ်ားလိုက္ ကပ္သြားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ဖ င္ကို တအားကစားပစ္လိုက္တယ္ … က် ေနာ ့္ဒုတ္ကိုဗ်ာ … ပြ တ္ဆ ြ ဲပစ္ ေ နတ ာ မ်ာ း … က ်ေနာ့္တကိုယ္လုံး ထိန္းမ ရေတ ာ့ဘူးေလ … ထြန႔္ထြန႔္ကို လူးေ ရာ … က်ေနာ ္ေလ … ဒုတ္ကို ေကာ့ေကာ့ေ ပ းလိုက္မိတယ္ … မေတာ ္တဆမ်ား … ခ်စ္ ခ်စ္အဖုတ္ၾက ီးထဲ … ဇြ တ္ဆို ၀ င္သ ြာ းမလ ားလို႔ေပါ့ … လိုးခ်င္ ေ ၿန ပီ … က ်ေနာ္ အရမ္းလိုးခ်င္ ေၿန ပီ … ခ်          စ္ ခ်စ္လဲ … ဖီးလ္တ အာ းတ က္ေ နတ ယ္ထင္တယ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ အလ်ာ းလိုက္အတိုင္ း … သူ႔အဖုတ္ ျ ကီးနဲ႔ ပြ တ ္ဆြဲၿပီးေတ ာ့ … ထိပ္ ဖ်ားန ားမွာ ခဏ ရ ပ္သြားတယ္ … ဖတ္ဆို … ခ် စ္ခ် စ္ အဖုတ္ျ ကီးက … က်ေနာ့ဒုတ္ ထိပ္ ဖ် ားကို … ငုံအု ပ္လ ိုက္တယ္ … က ် ေနာ ္ ၿမ မ င္ ရပါ ဘူး … ဒါ ေပမယ့္ … ခံ စားထိေတြ႕ေ နရတယ္ … လိုးပါ          ေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ … သြင္းလိုက္ပါေတာ့ … က ် ေနာ ္ ခ်စ္ ခ် စ္ … ခါ းေလ းကို ကိုင္ျ ပီး … ဖိ ခ် လိုက္မိတယ္

“အိုး … အဟင့္ … ၾအ ကီးႀကီးပဲ …”
“အီးးးး … ခ ဏေလး … ခ ဏေလး …”

တကယ္တန္ း … သြင္းဆိုေတာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ ထိုင္ မ ခ် ရဲ ဘူးေလ … က်ေနာ့္ဒုတ္ က ထိပ္ ဖ်ား က ကြမ္းသီးလုံး က ျ ကီးတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ အဖုတ္ နဲ ့ ေ တ့ၿပီး … ႁပြတ္ဆို … က်ေနာ ္ ခ်စ္ ခ် စ္ ခါးကို ဆ ြဲခ် ရင္း …
ေအာ က္ကေန … ဒ ုတ္ကို အစြမ္းကို … ေက ာ့တင္ပ စ္လိုက္တယ္ …

“အား … မာ မားေ ရ … အံမေလး … ေသ ပါ ၿပီ … ေသပါျ ပီ …”

ဒုတ္ဒုတ္ … ဒုတ္ဒုတ္နဲ ့ … တထစ္ခ်င္း … က်ေနာ့္ လီးႀကီးက .. ခ် စ္ ခ် စ္အတ ြင္းသားေလးေတြကို …
ပြ တ္ဆ ြ ဲသြားတယ္ … စိကပ္ေနတဲ့ အတြ င္းလွိုဏ္ ေခါ င္းေလးကို … က် ေနာ ့္ ကြမ္းသီးေခါ င္းက ထိုးခြဲသ ြ ားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … က်ေနာ ့္ကို အတင္း ဖက္ထားတယ္ … က ားတက္ေနတဲ့ ခ် စ္ခ် စ္ ဖင္ ေလးက … လႈပ္ ေတ ာင္မလႈ ပ္ဘ ူး …
နာ မွာ ေပါ ့ … က်ေနာ့္ဒုတ္က … နဲ နဲ ေ တာ့ ျ ကီးတယ္ … အံၾက ိတ္ၿပီး … ေဆ ာင့္ထိုင္လို က္တာ … ၀ င္ ေတာ့ ဝင္သ ြ ာ းတ ယ္ … ဒါေပမယ ့္ မဆုံးေသ းဘူး … လ က္သုံးလုံးေလာက္လိုေသးတယ္ …

“အီးးး … ကိုရယ္ … တအာ းျ ကီးတာပဲ …”
“အရမ္းေကာင္းတယ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ ္ … ရွီးးးး …”
“ဟင့္ … တအားနာတယ္က ြ ာ … အို … အို … အို …”

က်ေနာ္ ေအာက္ကေန … ကပ္တိုးေလး … ေညာွင့္ေပးလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ထ ြ န႔္ထ ြန႔္လူးသြ ာ းတယ္ …

“ေျ ဖးေျ ဖး … ကိုရယ္ … တ အာ းန ာ တ ယ္ … ဟင့္ …”
“အရမ္းနာေနလားဟင္ …”
“အင္း …”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ … တင္ပါးလုံးလုံးေလးကို … ပြ တ္ေပးတယ ္ … လ က္ႏွ စ္ ဖက္နဲ ့ ဆ ုပ္န ယ္ေပးတယ္ … ဖြ ဖြ ေလ းပဲ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ နာ က်င္ မႈ ေတြ … ေျ ပေလ ်ာ့သ ြ ာ းေအာ င္ … ပြ တ္သပ္ ေပး လိုက္တယ္ … ျ ပီးေတာ ့မွ … က်ေနာ့္လက္ကို အားထည့္ျ ပီး … ခ်စ္ ခ်စ္ … တင္ပါးေလးကို … ဖိ ခ် ပ စ္လ ို က္တယ္ …

“အမေလး … မာမား ေရ … ဂ် ူလီယာ … မ ခံနို င္ဘ ူး … ေသၿပီ .. ေသၿပီ အားးးးးးးးးးး”

ခ် စ္ခ်   စ္ အဖု တ္ႀကီးထဲကို … က်ေနာ ့္ လီး ဝင္သြားၿပီ ဗ် … တကယ္ဝင္သ ြ ာ းျ ပီ … ၾကားမွာ ရွိတ ့ဲအတ ားအဆီးေတြကို … က ် ေနာ ့္ ကြမ္းသီးေခါ        င္းက … ထိုးခြဲသြားတယ္ … အပ် ိုဆိုတာ ေသခ်ာပါ တယ္ … ေလ်ာေလ် ာရႉ ရွ ူ
ဝင္သ ြ ာ းတ ာမွ မဟုတ္ပဲ … ထစ္ထစ္ ထစ္ထစ္နဲ ့ … ၀ င္သ ြာ းတာ … ၀ င္သြားေတာ့လဲ … အတင္း ပဲ ညႇစ္ထ ာ း တ ယ္ … အဆုံးထိ၀ င္သြားေတာ့ … သ ူရဲ ့ဆီးခုံေလးနဲ႔ က ်ေ နာ့္ဆီးခုံ ကပ္သ ြ ာ းတ ယ္ … အေပၚမွာ ေ နေတာ့ … ခ်စ္ ခ် စ္ ပို နာမွာ ေပါ ့ … က ်ေနာ့္ကို အတင္း ဖက္ထ ာ းျ ပီး … ၿငီးတြ ာ းေနတယ္ … နာက ်င္ မႈေတ ြ ေျ ပ ေလ်ာ့သ ြာ း ေအာ င္ … က်ေနာ္ ဒီအတိုင္း ပဲ ၿငိ မ္ျ ငိ မ္ ေလး ေန လိုက္မိတယ္ … ၿပီးေတာ့ ခ် စ္ ခ်      စ္ ေက ်ာေလးကို အသ ာအယာ ပြ တ္သ ပ္ေ ပး မိတယ္ …

“ကိုရယ္ … အရ မ္း နာတယ္ … ဟင့္ …”
“အစမို႔ပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ ရယ္ေ နာ္ …”
“ဒီအတိုင္း ပဲ ေနမယ္ကြာ … မလ ႈပ္နဲ ့ … အ …”

က်ေနာ္ ေ ခါ င္းအုံးကို ဆြဲဖယ္လိုက္ၿပီး … ခ် စ္ ခ် စ္ ႏႈတ ္ခမ္းေလ းကိုလဲ ငုံ နမ္း လိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ နာ လြ န္းလ ို႔ထင္တယ္ … မ်က္ရည္ ေလးေတြေတာင္ ဝဲ ေ နတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ … တင္ ပဆုံက တင္သားလုံးလုံးေလးေတြကိုလဲ … ပြ တ္သပ္ ေခ် မြ ေ ပးလိုက္တယ္ … ေတာ္ေတာ္ၾက ာမွ … ခ် စ္ ခ်       စ္ လူးလြန႔္လ ာတယ္ … ခ်စ္ စိတ္ေလး ေသြးတက္ေနေတာ့ … သူလ ဲ တကယ္ခံ ခ်င္ ရွာာ မွာ ေပါ ့ … က်ေနာ္ ၿငိ မ္ျ ငိမ္ ပဲ ေနေပးလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ဆီးခုံေလး ကို ၾက ြတယ္ … ေျ ဖးေ ျ ဖး ေ လး … ၿပီး ေ တာ့ … ဟင့္ကနဲ … ျပန္အိက ်လာတ ယ္ … က်ေနာ့္ဒုတ္ရဲ ့ ပြ တ္တိုကက္မႈ ဒဏ္ကို … သူ တကယ္မ ခံ စားတတ္ေသ းဘ ူး … မခံစား နိုင္ ေသ းဘူးထ င္တ ယ္ … ဒါေပ မယ့္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ဇြဲမေလ်ာ ့ဘူး … ေနာက ္တတခါ ထပ္ျ က ြတယ္ … အိကနဲ … ဆီးခုံ ခ် င္း ျပန္ကပ္လ ာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ … ႏႈတ ္ခမ္ းေလးကို ကိုက္ … မ် က္ႏွ ာေလးက … အေပၚေမာ့ျ ပီ း … အားယူကာ … ထပ္ထတယ္ … ခ ပ္တင္းတ င္ းပဲ … အဖု တ္ႀကီးက ဆြဲည ွစ္ထားရင္း … ေအ ပၚ ကို ႂကြတက္လ ာတယ္ … ၿပီးေတာ့ … ဆတ္ကနဲ ထိုင္ ခ်လိုက္တ ယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ မ်က္ႏွာေလး ရႈံ႔ မဲ့သြားတယ္ … ဒါေပမယ ့္ … မ ရ ပ္ဘူး … ခံ စာ းခ် က္ေတ ြ က … တဒိန္းဒိန္းနဲ႔ … ေသြ းႂကြလာတယ္ …

“ဟင့္ … နာ လိုက္တာ …”
“အား … ေကာင္းလိုက္တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ရယ္ …”
“အို … နာ ပါ တယ္ဆို …”
“အီးး … အ ရ မ္းညႇစ္ထားတယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ … ေျဖး ေျ ဖး …”

ဆတ္ကနဲ ဆတ္ကနဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ … သုံးခ်က္ ဆင့္ျ ပီး ကပ္ေ ညႇာင့္ေပးတယ္ … တမ်ိဳ းျ ကီးပဲဗ်ာ … တကယ္က ို တမ်ိဳးၾက ီးပဲ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္ကို … အတင္းညႇစ္ၿပီး … က ပ္တ ိုးေ လး ေညႇာင့္ေ ပးတဲ့ ခ် စ္ ခ် စ္ရဲ ့ ေညႇာ င့္ ခ် က္မွာ … က်ေနာ္ ဘယ္လိုေ နရ မွ န္းမသ ိ ေတ ာ့ပါဘူး … က်ေနာ္ အတင္းပဲ ေက ာ့ေပးလိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ ထိသ ြ ာ းတ ယ္ …
ျပန္အက ် မွာ … ေကာ့ေ ပး လိုက္ေတာ့ … ႐ုတ္တရက္ ျပန္ႂကြတက္သ ြ ားတယ္ …

“အို … ကို႔ … နာ တယ္ … အီးးး …”
“ဟင့္ … ရွီးးး းးးးးး”

ျပန္ႂကြသြားၿပီး … ျပန္က်လာတယ္ … ဒီလ ိုနဲ႔ … စီး ခ်က္ေလးက မွ န္လ ာ တ ယ္ … ၿငီးသံေလးကေတာ့ …
ဆူညံေနတာေပါ့ … ဖီးလ္တအားတက္တ ယ္ဗ်ာ … ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ ့ အဖုတ ္ႀကီၚက … တကယ္ပဲ … ည ွစ္အား သန္တယ္ … ညႇစ္ည ွစ္ျ ပီး ေဆ ာင့္ ေဆာင့္ခ်တဲ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ရဲ ့ ေဆ ာင့္ ခ်က္ေတြ ေအာ က္မွာ … က ်ေ နာ္ကလဲ ေက ာ့ေကာ့ေပးၿပီး … စီး ခ်က္ညီေအာ င္ ညႇိေ ပးတ ယ္ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ခါး ေလးကို ကိုင္ျ ပီး … ခ် စ္ခ် စ္ ဖ င္ ေလ းက ုိ … ေ ဝ့သြားေအာင္ … ဆြ ဲဆြဲ ေမႊ႕ တယ္ …
“အာ … ဟင့္ …”

ခ် စ္ခ် စ္ … ဖင္ ေလးကို … ဆတ္ကနဲ … စေကာဝိုင္းလို ေ ဝ့လိုက္တယ္ … က်ေနာ ့္ဒုတ္ကို … အတင္းေကာ ့ထားေပးလ ိုက္တယ္ … ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ … စီးၾက ပ္ေ န တဲ့အဖုတ္ႀကီးက … က်ေနာ ့္ဒုတ္ကို … လိမ္ျ ပီး ညႇစ္ သြားတာ … အရမ္း မိုက္တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္က ေတာ ့ ေအ ပၚ မွာ ေကာ့ပ် ံေနတာ ပဲ …

“ကိုရယ္ … ကိုရယ္ … ဟင့္ …”
“ေကာင္းလိုက္တာ ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …”
“အီးးး “

ခ် စ္ခ်   စ္ … စေကာဝို င္းလို ေ မႊ႕လိုက္ … သုံးေလးခ်က္ေလာ က္ … ဆက္တိုက္ေဆာ င့္လို က္ … ျပန္ ေမႊ႕လိုက ္နဲ႔ … က်ေနာ့္အေပၚမွာ … ျမင္ းစီးေနတာ … အရည္ေတြ … ရႊဲ ရႊဲ စိုျ ပီး ထ ြ က္က်တဲ့အထ ိပါ ပဲ … က ်ေနာ္လဲ ဖီးလ္တ အာ း တ က္တယ္ဗ် ာ … ၿပီး ေတ ာ့မယ္ … ၿပီးေတာ့မယ္ … ၿပီး ခါ နီးေလး … က်ေနာ ့္ဒုတ္က အ စြ မ္း ကုန္ ႀကီးပြလာေလ … ခ် စ္ခ် စ္ ေ အာ္ဟစ္ျ ငီး တ ြ ာ းရင္း … ခ ပ္ျ ပ င္း ျ ပ င္း ေလး … ေဆာ င့္ခ် လိုက္တယ္ …

“အားးးး … ေကာ င္းတယ္ … ေကာင္းလ ိုက္တာ … ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ …” “ႁပြတ္ …”
“အားးး … မာမာ းေ ရ … ဂ်ဴလီယာ … ေၾသ ပီ … ေၾသ ပီ … အီးး းးးးး”

ဖတ ္ဇတ ္တုန္ေအာ      င္ … က်ေနာ ္ ယမ္းခါရင္း … လီး ျ ကီးကို … အစြ မ္းကုန္ ေကာ့ထာ းေပးရ င္း … ဒုတ္ထ ဲ က အရည ္ ေတ ြ တႁပြတ္ျ ပြ တ္နဲ႔ ထြက္သ ြ ာ းတ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ နာလြ န္း တ ာ လာ း ေကာင္းလြန္းတာလားမသိ … က်ေနာ ့္ကို က်စ္က်စ္ပါ ေ အာင္ … အတင္းဖက္ထားရင္း … သူ႔အဖုတ ္ႀကီးကို … အားကုန္ညႇ စ္ခ် လိုက္တယ္ … ေက ာင္းလ ိုက္တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ ရယ္ … အရည္ေတြ တစက္မက် န္တဲ့အထိ … ခ် စ္ ခ်စ္ ေလ … ည ွစ္ထားဆဲ … အေပး ေကာင္းလြန္းတဲ့ ခ် စ္ ခ်စ္ကို … က်ေနာ္ တအားခ်စ္ မိသြားတယ္ … ခ်စ္ခ် စ္လဲ ၿပီး သြ ားတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … အ႐ု ပ္ၾက ိုးျပတ္ … က်ေနာ့္ေပ ၚမွာလဲ လဲက်ၿပီး … ဖုတ္လွိုက္ဖု တ္လ ိႈက္ .. အသက ္ငင္ ေ န ရွာတယ္ … ေမာ မွာေပါ့ … က ် ေနာ ္ … နီ ရဲ တြ တ္ေနတဲ့ ခ်   စ္ ခ်စ္ ပါးျ ပင္ ေလးကို … က ် ေန ာ္ ရႊတ္ကနဲ န မ္းလ ိုက္တယ္ …

“အရမ္းခ်စ္ တယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရယ္ …”
“အတူတူပဲ … ကိုရယ္ … ခြ ဲ မသ ြာ း ရဘ ူးေ နာ္ …” “အင္း …”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ …”
“ဂတိေ ပး ပါ တ ယ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ရယ္”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စက္ို အသ ာအယာ ဖက ္ထားရင္း … ေအ မာ ေျ ဖ လိုက္မိတယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ေ လ … က ် ေန ာ ့္ရင္ ခြ င္ထဲမွာ
… ပါးအပ္ထ ားရင္း … က ်ေ နာ့္ကို ခြ ်ဲေနတယ္ … ခ်စ္ သူႏွ စ္ ဦးရဲ ့ အဆုံးစြန္ ခရီး ကို အတူတကြေရာက္သြားေတာ့ … ခ် စ္ရည ္ ရႊမ္း တဲ့ စိတ္ေတြ … ျ ပည ့္ေနတ ာေပါ့ … က်ေနာ့္ရဲ ့ နို႔သီးထိပ္ဖ်ား ေလးကို … ခ်စ္ ခ် စ္ လက္ည ွိုးေလးနဲ႔ တို႔ၿပီး ကစားတယ္ … က်ေနာ ္ … ယားမိတယ္ … က ် ေနာ ့္ ဒုတ္က မာ န္မက် ေသးဘူး … အခ် စ္ စိတ္ တက္ကာ …

“ကို …”
“ခ် စ္ …”
“ကို … ခ် စ္ ခ်စ္ကို ခ်စ္လ ာ းဟ င္”
“ခ် စ္တာေပါ့ … ခ် စ္ခ် စ္ ရ ယ္ …”
“အရမ္းခ်စ္ တ ာ ပဲ လ ာ း …”
“အင္း … ခ် စ္တယ ္ ခ် စ္ တယ္ …”
“အင့္ … က ိုေနာ ္ … ျ ငိမ္ျ ငိ မ္ေ န …”
“ေ နဘ ူး … ေနဘူး …”
“အ … နာ တယ္ …”
“ခ ဏေလးပါ … ခ်စ္ ခ် စ္ရ ယ္ …”
“အိုး … ေတာ ္ပါေတာ့ဆို … အာ … အီးးး … ဟင့္ … ဟ င့္ …” “ေကာင္းလိုက္တာ ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …”
“ခ ဏေလး … ခ ဏေလး … ခ်စ္ ခ် စ္ အေပၚမွာ ေမ န နို င္ဘ ူးက ြ ာ … မ်က္စိ ေတြ ျ ပာ ေ ၿန ပီ …” “အို ေက … ဒါဆို ေအာ က္မွာ ေ နေလ …”
“ဟြန႔္ …”

က်ေနာ္တို႔ … ဖက္ထ ာ းရင္း အေပၚေအာက္ … ေနရာ ေျ ပာင္းလိုက္တယ္ … ေကာင္းလိုက္တ ာဗ်ာ … တင္း ျ ပီး ႂကြ ေနတဲ့ … နို႔အုံ ေတြ က က်ေနာ့္က ို ဖိတ္ေ ခၚ ေနသလိုပဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ အၾက ည့္ေတြ က … ေအ ရာ င္ေတ ာ က္ေနတယ္ … တင္းႂကြ ေနတဲ့ ခ် စ္ ခ် စ္ နို႔ ေတြ ကို က်ေနာ္ ေလးငါး ခါေလာ က္ နယ္ၿပီ … နို႔သီးေခါ င္းေလးကို … ဆတ္ကနဲ စို႔လ ိုက္တယ္ …

“အို … ဟင့္ …”

ေက ာ့တက္လ ာ တဲ့ အဖု တ္ျ ကီးကို … ျပန္က်သြားေအာင္ … က ် ေနာ ္ ခ ပ္ျ ပင္းျပင္း ေလး … ေဆာ င့္ထည့္လိုက္တယ္

“အ … မာ မ ားေရ … ဟီးးး …” “ဟင့္ …”
“အ …” “အ… “
“အ…”

ခပ္ျပင္း ျ ပ င္းေလ း တခ်က္ခ်င္း ေဆာ င့္ တ ယ္ … ခ် စ္ ခ် စ္ … ေအာက္မွာ ေကာ့ပ် ံေနတာ ပဲ … ခ် စ္ခ်  စ္က တကယ္ အိုး ေက ာင္းတ ယ္ … အေပၚက ေန ေဆာ င့္သမၽွ … အင့္က နဲ အင့္ က နဲ … တခ်       က္ျခင္း …
ျပန္က န္တ ကလ္ာတယ္ … က်ေနာ့္အၾက ိုက္ေပါ့ … စိတ္ႀကိဳက္ ေဆာ င့္ တ ာ … ဆယ္ခါ ဆယ့္ငါးခါေလာက ္ ေဆ ာင့္ ပစ္လို က္ေတ ာ့ … ပိုျ ပီး ၾကမ္းလာတယ္ … က်ေနာ့္ ေသြ းေတြ ပြ က္ပြ က္ဆူေနၿပီ … က်ေနာ္ ခ် စ္ခ်          စ္ ေပါ င္ ေလးကို … ဆြဲေျမႇာက ္လိုက္ၿပီး … ရင္ ဘ တ္မွာ ကပ္လိုက ္တယ္ … အဖုတ္ျ ကီးက မတ ရာ း ေက ာ့တက္လာေတာ့မွ … က်ေနာ္ အာ းရပါ ရ … ေဆာင့္ေတ ာ ့တာပဲ …

“အံ မေလး … နာတယ ္ … နာ တယ္ … ကို … ကို … ေျဖး ေျ ဖး”

ေျ ဖးေျ ဖးဆို လဲ … က် ေနာ ္ စ ပိကို ေလၽွာ ့လို႔မ ရေတ ာ့ ဘူး … မာ န္ တက္ေနၿပီ … အားကုန္ေဆ ာင့္ေတာ့တ ာ ပဲ … ခ် စ္ခ်        စ္ … က်ေနာ ့္ကို တြန္းတယ္ … ပ ခုံးေတ ြ ကို ကုတ္တ ယ္ … မရဘူး … မ ရဘူး … ဟုန္းဟ ုန္းထ ေနတဲ့ က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ က ေဇာင္းကလႊတ္တဲ့ ျမင္းလိုပဲ … ဒုန္း စိုင္း က်ဳံ းေတာ ့တာပဲ …

“အား … အား … အား …”
“ကို … ကို … ေသၿပီ … ေသၿပီ “
ေဆ ာင့္ ေန ရ င္းနဲ႔က ို … က ်ေနာ့္ ဒုတ္ကို … ဆြ ဲဆြဲ ေ မႊ႕ပစ္လိုက ္တယ္ … တင္းၾကပ္ေနတဲ့ …
ခ် စ္ခ် စ္အတ ငြ္း သ ာ းေ တ ြ ကို … က ်ေန ာ့္ဒုတ္နဲ ့ ထိုးေႏွာက္ ေမႊ ပ စ္ လိုက္တယ္ … အရ မ္း စီးတ ယ္ဗ်ာ …
ခ် စ္ခ် စ္က ေတ ာ့ ေအာ္တ ာေပါ့ … ေအာ ္ေလ ပို ေ မႊ ေ လ … ထမနဲ ထိုးသလိုပဲ … အားအရ မ္းကုန္ေ ပ မယ့္ … က်ေနာ္ တက္ႂကြေနမိသည္ … ရ ပ္လဲမရပ္ ရဲ ဘူး … ရ ပ္လိုက္တာနဲ ့ … က်ေနာ့္ဒ ုတ္ကို … သူ လႈပ္ မ ရ ေအာ င္ … ညႇစ္ထားေတာ့မွာ … ၾကာၾကာေတာ့ … မ ေ နနိုင္ ပါဘ ူးဗ် ာ … က်ေနာ့္ဒုတ ္လဲ ေပါက္ကြဲမတတ္ … တင္းကားေနၿပီး … က ် ေနာ ္ ၿပီးေတာ့မယ္ … ၿပီး ေတာ့မ ယ္ …

“အား …”
“ေတာ္ … ေတာ္ပါ ေတာ ့ … ကိုရယ္ … အီးးးး …”
“ထြက္ၿပီ .. ထြက္ၿပီ … ရွီ းးးးးးးးး …. ”  ကာမအထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္သ ြ ားေတာ့လဲ … ဖ တ္ဖတ္ကို ေမာ သြ ားတာပဲ … ႏွစ္ ေယ ာက္သ ာ း … ဖ က္ထ ာ း ရင္း … မွိ န္းေနလို က္မိတယ ္ … စက ားလဲ မေျပာနို င္ ေတာ့ဘူး … မီးကုန္ယ မ္းက ုန္ ခ် စ္ႂကြမ္းဝင္ ေတာ ့ … အားအေတ ာ္ကုန္သြားတယ္ … အာ းကို မ ရွိေတာ့ တာ … ခ် စ္ ခ်စ္ က်ေနာ့္ လက္ေမာ င္း ေ ပၚ မွာ ေခါ င္ းအုံးၿပီး …
ေခြ ေ ခြ ေလး လဲ ေနရွာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္လဲ … အေတ ာ္ေမာရွာ မွ ာေပါ့ … ၾအ ပ င္မွာလဲ မိုးေတြက ရြ ာ တယ္ … ရြ ာ တယ္ … အခ န္းထဲမွာ ေအ အးဓါတ ္က … စိ မ့္ဝ င္ လာတယ္ … က်ေနာ္ ဂြ မ္း ေ စာ င္ႀကီးကို ႏွ စ္ ေယာက္လုံးေ အာ င္ ျခဳံလိုက္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ကို ခပ္တ င္ းတ င္းေလး ဖ က္ထ ာ း ရင္း … က်ေနာ္တ ို႔ ေမွးကနဲ အိ ပ္ ေပ်ာ ္သြားတယ္ …

ဘယ္ေလာက္ေတာ င္ ၾကာ တယ္မ သိ … မိုးကလဲေအး … အိပ္ကလဲ အိပ္ ခ် င္ဆ ိုေတာ့ … တုံးကနဲ ပဲ …

“ဒိန္း ဂ်လိန္း …”

မိုးခ်ိ န္းသံၾက ားမွ … လ န႔္နိုး လ ာ တ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္က ေတာ့ … အိပ္ ေနဆ ဲ … ပ င္ ပန္းရွာ တ ယ္ေလ …
မ် က္ေ စာ င္ ေက ာ့ေကာ့ေလးေတြက … မ်က္လ ုံးပိတ္ထ ားေတာင္ မွ … ေကာ့ညြတ္ေနတ ယ္ … မ်က ္ႏွ ာ ေလ းက ပန္းေသြးေရာင္ ေျ ပးရ င္း … ကေလးေလ းလို အိ ပ္ ေ ပ် ာ္ေနတဲ့ ခ်စ္ ခ်စ္ကို … က်ေနာ္ ၾကည ့္မဝ ျဖစ္ေနေတာာ့တာပဲ … တစိမ့္ စိ မ့္ နဲ ့ ထိုင္ၾကည့္ေ နမိတယ္ … မ်က္ခုံး ေကာင္းေကာင္း … ႏွာ တံေပၚ ေပၚ ေကာင္ မ ေလ းက … က်ေနာ့္ခ် စ္ သူဆိုတာ ေသခ်ာ သြ ားၿပီ … လူမ်ိဳ း မတူတာကေတာ့ … မတတ္နို င္ဘူးေလ … ဖူး စာ ေ ပါ့ … သူတို႔အိမ္က သေဘာမတ ူလဲ … ခိုး ေျ ပးမွာ ပဲ … က်ေနာ္ ခ်     စ္ ခ် စ္ နဲ ့ မ ရဘူးဆိုရ င္ … က်ေနာ္ ေသနို င္ တယ္ … တကယ္ေသ နို င္တယ္ … မ ခြဲ နိုင္ ေတာ့ဘူးဗ် ာ … ေစာ င္ေလးကို လွပ္ၾကည ့္လိုက္ေတာ့ … က်ေနာ ္တို႔
ႏွ စ္ေယာက ္ၾကားမွာ … အနီ ေရာင္ အ က ြ က္တကြက္ … ေမြ႕ယ ာ ခင္း ေ ပၚ မွာ စြ န္းထင္းေနတယ္ … က်ေနာ ္
ေက ်ေက်န ပ္ န ပ္ျ ကီး … ၿပံ ုးလိုက္မိတယ္ … ဘာေၾကာင့္မွ န္းမသိပါဘူး … က်ေနာ္ေတာ္ ေတာ ္ေက်န ပ္သြားတယ္ … ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ သကူ အပ် ိုျဖစ္ေနတာ … က်ေနာ္က ံေက ာင္းတာေပါ့ … ပ န္းဦ းပန္ခြ င့္ေ ပး တ ့ဲ ခ်စ္ ခ် စ္ ကိုလဲ တအားခ်စ္ မိ သြားတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ပါ းေလးကို နမ္း လိုက္တယ္ … ခ် စ္တယ္ ခ်စ္ ခ် စ္ ရယ္ … အခ် စ္ နဲ ့ အတူေ နရင္ အခ် ိ န္က ုန္ ျ မ န္တ ယ္တဲ့ … နာ ရီၾကည ့္လိုက္ေတာ့ … ၅ နာရီ ေလာက္ရွိေတ ာ ့မယ္ေ ရာ … ခ်  စ္ ခ် စ္ကို မႏွိုးရက္ေ ပ မယ့္ … ႏွိုး ရ အုံးမယ ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ အိမ္ျ ပန္ရ အုံး မယ္ … အိမ္ျ ပန္ ေနာက္က်ရင္ … အဆူခံ ၿရ ပီး … ေနာ က္ေန႔ မ ထ ြ က္ရရ င္ ဒုကၡ … က် ေနာ ္ ခ် စ္ခ် စ္ ပါး ေလးကို ဖြ ဖြ ေလ း နမ္းလို က္တယ္ …
 ခ် စ္ခ်  စ္ မ်က္ လုံးေလး … ဖ်ပ္က နဲ ပြ င့္ လ ာတယ္ … ခ် စ္ ခ်စ္ … က်ေနာ့္က ို ၿပံ ုးျပဳံ း ေလ း … လွမ္းၾက ည့္တယ္ …

“ဘာၾကည့္တ ာ လဲ …”
“ခ် စ္ ခ်စက္ လဲ … စြ ာလိုက္တ ာ …”
“လာအိပ္လာ …”
“အင္း …”

က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ်စ္ ေဘးမွာ … ကပ္ၿပီးအိ ပ္လိုက္တယ္ … ပူေ ႏြ းတ ဲ့ ခ်စ္ ခ် စ္ ရဲ့ အထိအေတြ႕ေတြေၾကာင့္ … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ … ျပန္ လႈပ္ ရာွးလာတယ္ …

“ကို … ဘယ္ႏွ နာ ရီ ရွိ သြားၿပီလ ဲဟင္ …”
“၅ နာရီ …”
“အန္ … တ ကယ္ႀကီး ၅ နာရီလား …”
“အင္းေလ …”
“ထ … ထ … ခ် စ္ခ် စ္ … ၿပ န္မွ ျ ဖစ္မယ္ …”
“ေ နပါ အုံးဆ ုိ …”
“ေ နလ ို႔မရ ေ တ ာ့ဘ ူး … ျပန္မွ ရ မယ္ … ကိုရယ္ … “
“အင္း … အင္း …”

ခ် စ္ခ်   စ္ … အိပ္ယာ ေပ ၚ ကေန ဝုန္ဒို င္ းထ … ကုတင္ ေအာက္မွာ ျ ပန႔္က ်ဲ ေ နတ ့ ဲ အက်ႌေတြ … အတငြ္းခံ ေတြ ကို လိုက္ေကာက္တ ယ္ …

“ေ နာ က္မွ ေကာက္ေလ … သ န႔္ရွင္း ေ ရးသြ ာ းလုပ္ အုံး … “
“အင္း … အင္း …”

ခ် စ္ခ်   စ္ … သုတ ္သုတ္ေလး … ေရခ်ိဳ းခန္းထဲ ေျ ပး ၀ င္သြားတယ္ … ဖ င္တုံးလုံးေလးနဲ႔ … သုတ္သုတ္ေလး ေျ ပးသြ ာ းေတ ာ့ … တင္သားေတြက … ရ မ္းခါတာေပါ့ … ခ် စ္ခ် စ္က အိုးေက ာင္းတယ္ … တင္းၿပီး … တုန္က နဲ တုန္က နဲ လႈပ္ ခါသြ ားတာမ်ား … က်ေနာ့္စိတ္ ေတြ လွိုင္းထသြားတယ္ … လိုက္သြ ားတာေပါ့ … ေနာက္က ေန …

ေရခ်ိဳ း ခ န္းထဲမွာ … ခ် စ္ခ် စ္ သန႔္ရွ င္း ေရးလုပ္ ဖို႔ … ေရခြ က္ေလး ကိုင္ ေ နတ ုန္း … က ် ေနာ ္ ခြ က္ကို လုလိုက္တယ္ …

“ေပးပါ … ခ် စ္ ခ်စ္ကလဲ … ကို သန႔္ရွ င္ းေရး လုပ္ ေပးပါ့မယ္ …”
“အို … ကိုေ နာ ္ … ရွက ္စရာျ ကီးကြာ … ခ် စ္ခ် စ္ဘာ ့သာ လုပ္ ပါ ့မယ္ …” “မ ရဘ ူး … ေပါင္က ာ းလ ုိက္”

က်ေနာ္ … ခ်စ္ခ် စ္ ေပါ င္ေလးကို ဆြဲဟၿပီး … အဖု တ္ႀကီး ေအ ပၚ နားကေန … ေရေလာ င္းခ်လ ိုက္တယ္ …

“အ … အ … စ ပ္တယ္ … ကိုရယ္”
“ကြဲသြားလို႔လ ားဟင္”
“မကြဲပါဘူး … အထဲ မွာ စ ပ္ ဖ်ငး္ ဖ် င္း ျဖစ္ ေနတာ “
“အပ်ိဳေျမႇး ေ ပါက္သြားလို႔ ေ နမွာ ေပါ ့”
“အင္ … ဟ ုတ္လား”

တအံ့တၾသ ၿဖ စ္ေနတဲ့ ပုံေလးက … ခ်စ္ စရာ ေလး … ဘယ္လိုေလးမွန္း မသ ိပါ ဘူး … ပိုခြ ် ဲ လာသလိုပဲ … က်ေနာ္ သေဘာက်မိတ ယ္ … အဖုတ ္ႀကီးကို ဆ ပ္ျ ပာ ရည္နဲ ့ ပြ တ္ၿပီး … ေဆးေပး ရ င္ း … ေရေလာင္းခ်လိုက္လိုက္တယ္ …
ျမန္ျ မန္လ ု ပ္မွ … နို႔မို႔ ရင္ … က ် ေနာ ့္စိ တ္ေတ ြ ျပန္ ထလာၿပီး … ေနာက္တ ခ် ီ ဆ ြ ဲ မိလိမ့္ မ ယ္ … ခ် စ္ခ် စ္လဲ သိတယ္ထင္ ပါရဲ ့ … ခပ္ သြက္သ ြက္ပဲ သန႔္ ရွင္း ေ ရးလုပ္တယ္ …

“ကို … ၾအ ပ င္ မွာ ခဏ ေ စာ င့္ေ န ေ နာ္ …”
“ဘာလုပ္ မ လို႔လဲ …”
ွ”ရွ ူရႉး ေပါ က္မလို႔ …”
“ေ အာ္ “

က်ေနာ္ မ်က ္ႏွာ သုတ္ပ ၀ါ ေလ း ကိုင္ျ ပီး … အၿပ င္ မွာ … ေစာ င့္ေန လိုက ္တယ္ … ခ်စ္ ခ် စ္ သန႔္ ရွင္းေရးလုပ္ျ ပီး … ၾအ ပင္ထ ြ က္လာမွ … က်ေနာ္ ခ် စ္ ခ် စ္ ကိုယ္လုံးေလးကို … တယုတယ နဲ႔ … သုတ္ေပးလိုက္တ ယ္ …

“ကို … ခ် စ္ ခ်စ္ … ေနာ က္က်ေၿန ပီသိလ ာ း …”
“အင္း … ခ ဏ ေလး ဟိုဘက္လွည့္ …”
“အို … ကိုကလဲ … ခ် စ္ ခ်စ္ကို အ႐ု ပ္ ေလး က်ေနတာပဲ …” “ခ် စ္တာကိုးလို႔ … “
“ကိုနဲ ့ ခ်စ္ ခ် စ္က … အခု ဆို ဘ ာ လဲဟ င္ …”
“လင္မယာေ ပါ့လို႔ …”
“ဟြန႔္ … သူ႔ကို ဘယ္သူက လ က္ထပ္ မယ္ေျ ပာလဲ …”
“ဘာကြ …”
“အဟိ … ခ် စ္လို႔ စတာေ နာ္”
“စိတ္ဆိုးတယ္ကြာ … အိမ္ ၿမ ပ န္ နဲ ့ေတာ့ “
“အင္ … ၿမ ပန္ ရင္ … ပါ ပါ သတ္မွာေပါ့ …”္
“ကိုနဲ ့ပဲ တသက္လုံးေနေတာ့ …”
“အာာ … ဒုကၡပါ ပဲ …”

အက်ႌေတြ ၀ တ္ရ င္း … က်ေနာ္ … ခ်စ္ခ် စ္ကို စ ေ န မိသ ည္ … ခ်စ္ ခ် စ္ကလဲ က ်ေနာ္ တမ င္ စ မွန္းသ ိ ေတ ာ့ …
ျပန္ေနာက ္သည္ … ခ်စ္ ခ်စ္ ရဲ ့ အတြ င္း သ ာ း ေတ ြ လုံလုံျ ခုံ ျ ခုံ ျ ဖ စ္သ ြ ားေတာ့မွ … က်ေနာ္ ခ်      စ္ ခ် စ္က ို တခ်က္နမး္လိုက္တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ကိုတို႔ လက္ထပ္ၾကမယ္ေလ …”
“အင္း … ဘယ္ေတ ာ့လဲ …”
“မ နက ္ျဖန္ …”
“အင္ … ျ မန္ လိုက္တာ …”
“မ ေက ာ င္းဘူးလ ား …”
“ေကာင္းသားပဲ …”

အားလုံး သပ္သပ္ ရ ပ္ရပ္ ဝတ္ျ ပီးသြ ာ းေတ ာ့ … ခ်စ္ ခ်စ္ ပုံ ေလးက … တမ် ိုးေလး ျဖစ္ေ နသ ည္ … မ်က္ႏွာ ေလ း က … နဲ နဲ ေလ းေ တာ့ ႏြ မ္းေန တာေပါ့ … ဒါ ေပမယ့္ ပိုလ ွ ေနသလ ိုပဲ … က်ေနာ ္တို႔ ေအာက္ထ ပ္ ဆ င္း လ ာ တယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … နာ ေန ေသးလာ း …”
“အင္း … နာ တာ ေပါ့ … တမ်ိဳးၾက ီး ျဖစ္ ေနတ ယ္ …”
“အကိုက္အခဲေပ် ာက္ေဆး ေသာက္အုံးေနာ ္ “
“အင္းပါ …”
 က်ေနာ္တို႔ လ က္ခ်င္းတြဲၿပီး … ခ်         စ္ ခ် စ္အိ မ္ကို ျပန္ ဖို႔ … လမ္းေလၽွာ က္ၾကတယ္ … တိုက္ဆိုင္တ ာ ပဲ လ ား … ကံဆိုးတာပဲလားမသိ … လမ္းထိပ္ေရာက္လို႔ … ဟိုဘ က္အေကြ႕ … ကုလားႀကီးတ ေယ ာက္က …

“ဂ် ူလီယာ …”
“အင္ … ပါ ပါ း …”

ဆတ္ကနဲ … က်ေနာ္ လန႔္ျ ပီး … လက္ခ် င္းခ် ိတ္ထားတာ ျဖဳတ္ဖို႔ ႀကိဳ းစာ း လိုက ္မိတ ယ္ … ဒါေပ မယ္ ခ်စ္ ခ် စ္ က …
လက္တြဲထားတုန္း … လက္က ို အတ င္းဆုပ္ထားတယ္ … ခ်စ္ ခ်စ္ မ်က္ႏွာ သိသိသ ာ သာ ကြက္ကနဲ
ပ် က္သြားတယ္ … ဒါက သူ႔ေအ ဖထင္ ပါရဲ ့ … ခ် စ္ ခ် စ္ အေဖက ေထာ င္ ေထာ င္ ေမာ င္းေမာင္းနဲ႔ … မ်က ္ႏွာ ေၾကာက တင္းေ နတာပဲ …

“သူက ဘ ယသ္ူလဲ … ဂ် ူ လီယာ …”
“သူငယ္ခ် င္းပါ … ဂ် ူလီယာ ေခ် ာ္လဲလို႔ … အိ မ္ျပန္လိုက္ပို႔ေ ပး ေ နတာ …”
“ေ အာ္ … ေအး … ငါ ေ တာ့ မယုံဘူး … လာခဲ့ … အိ မ္ျ ပ န္မယ ္ …”
“ဟင့္အင္း … ဟင့္အင္း … ဂ် ူလ ီယာ … မလိုက္ာခ်င္ဘ ူး … မ လိုက္ေတာ ့ဘူး …” “ဘာ …”
“ဂ် ူလီယာ … သူနဲ ့ မ ခြ ဲ နို င္ ဘူး”
“ငါ သေဘာမတ ူဘူး …”

ဆတ္ကနဲ … က်ေနာ္တို႔ ခ်ိတ္ထ ာ းတဲ့လက္ကို အတင္းျဖဳတ္ၿပီး … ဂ် ူလီယာ့ကို ဆြဲေခၚ သ ြ ားတယ္ … က ် ေနာ ္ ျပန္ဆ ြ ဲ မလ ုိ့ပါ ပဲ … သူ႔ တပည့္ေတြ လားမသ ိဘူး … ကုလား သုံးေလးေယာက္ … က ်ေန ာ့္ေဘးမွာ ၀ိုင္ းလာတယ္ … ေတ ာက္ …

“ညီေလး … မ င္း မလိုက ္သြ ားပါနဲ႔ …”
“ငါ့ကို ဆ ရာ လာမလုပ္ နဲ ့ …”
“အကိုတို႔ ေတာ င္းပန္ ပါ တယ္က ြ ာ … အက်ယ္အက ်ယ္ ၿမ ဖစ္ ခ်င္ဘူး …”
“လိုက္မယ္ဗ် ာ … ေဘးဖယ္ …”
“ဂ် ူလီယာ့မွ ာ … ေစ့ စပ္ ထားတ့ ဲလူ ရွိျ ပီး သ ာ း … ညီေလး မသိ ဘူးလား …”
“ဘာဗ် …”
“စိတ္မ ေက ာ င္း ပါ ဘူးကြာ … မ ပတ္သက္ပါ နဲ႔ေတာ့ … အကိုတ ုိ့ ေတာင္းပန္ ပါ တယ္ကြာ”

က်ေနာ္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး … ခ် စ္ခဲ ့ၾကတဲ့ … ေပ် ာ ္ရႊင္ ခဲ ့ၾကတ ့ဲ အခ်ိ န္ ေတြ … အရည ္ေတ ြ ေပ်ာ္က ် သ ြ ားသ လိုပဲ …
က်ေနာ္ အံ ကိုျ ကိတ္ၿပီး … လက္သီးကို က်စ္က ် စ္ပါ ေအာ င္ …. ဆုပ္ျ ပီး … အႀကံထုတ္ေန မိသည္ …

ဘာလုပ္ရ မ လ ဲ … ဘာလုပ္ ရမလဲ … ဖု န္းကို အာ းျပည့္ေအာင္ ျ ဖည့္ထားၿပီး … ခ် စ္ခ် စ္ ဆက္သြယ္လာမယ့္အခ်ိ န္ကို ေစာ င့္ ေ နမိ၏ … တကယ္ကို မ ေနတတ္ဘူးဗ် ာ … ရ င္ ေတြ လဲ ပူေနတယ္ … ခ် စ္ခ် စ္
… ဘယ္ေရာက္ေနလဲ … က်ေနာ ္ အ ရ မ္းသိခ် င္တ ယ္ … သူ႔အိမ္ နာ းကိုလဲ … ရ စ္သ ီရစ္ သီနဲ ့ လ ာေစ ာင့္ေန မိသည ္ … ခ် စ္ခ် စ္ မ် က္ႏွာ ေလ း ကို အရိပ္ ၾအ ခည ္ေတာင္ မေတြ႕ … စိ တ္ဓါတ္က် ေနတုန္း မွာပဲ … ဖုန္းထဲကို SMS ဝင္လ ာ သ ည္ …
 ကို …

မနက္ျ ဖန္ … ဂ် ူလီယာ ့ကို လ ာ ခိုးပါ … ပါပါ က … ဟိုလူႀကီးနဲ႔ ေ ပး စာ း ေတာ့မယ္ … လွည္းတန္းသင္တန္းဆင္းတဲ့အခ် ိ န္ တခါထဲလိုက္ခဲ့မယ္ … ကို႔ကို မ ခြ ဲ နိုင္ဘူ း …

ကို႔ရဲ ့
ဂ် ူလ ီယာ

ဟိုက္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလး အိမ္က … သသ ြ ာ းလို႔ ျဖစ္မယ္ … သူ႔အေဖ သေဘာတူထ ားတဲ့ တေယာက္နဲ ့ ေပးစား ေတာ့မွာပါလား … ဒုကၡပါပဲ … ဘယ္ကို ခိုးေ ျပး ရမလဲ … ရန္ကုန္ မွာဆို ျပန္ မိသ ြ ားနိုင္တ ယ္ … နယ ္ဘက္ကို ခိုး ေျ ပး မွ … ဟုတ္ၿပီ … ဟိုလူၾက ီး … ကိုဟိတ္ ရွိ တယ္ … က်ေနာ ္ ဖုန္းၾအ မန္ဆက ္လိုက္တယ္ … ဖု န္းမအားဘူး … အေျရး ကီးပါ တယ္ဆိုမွ … ဒီလူျ ကီးက ဘယ္ေကာ င္ မေလ းနဲ႔ က်ဴေနလဲ မသိ … က်ေနာ္ … ထပ္ခါ ထပ္ ခ ါ ထ ပ္ခါ ဆက္မိတယ္ … ကိုးခါေလာ က္ေ ခၚ ရတ ယ္ … အဲ ဒီေတ ာ့မွ ဖု န္းဝင္တယ္ …

“ဟယ္လို …”
“အကို … က်ေနာ္ ေသ ာ္ဇင္ ပါ … အကို …”
“ေ အး … ေျပာ … ည ီေလး …”
“တခုေလာ က္ အကူအညီေတာင္းမလို႔ …”
“အင္း … ဘ ာ ကူညီရမလဲ …”
“က်ေနာ္ … မိ န္းမခိုး မလို႔ .. ဘယ္ကို ခိုးေျပးရမလဲ …”
“ေသာက္ပ လုတ္တုတ္ … နင့္ ေကာ င္ မေလးက … အသက္ျ ပည ့္ၿပီလား …”
“အသက္ ၂၀ ေလာ က္ရွိ ေတ ာ့မယ္ …”
“အင္း … ေအာင္ ပ န္းက … လိေမၼာ ္ျ ခံ ထဲမွာ … သြားေန မလား …”
“ဟုတ္ကဲ့ … အကို …”
“အဲ ဒီမွာလဲ … လူလိုေနတယ္ … မ င္းလ ဲ ၿခံအလုပ္ ၀ါသနာ ပါ တ ယ္ဆို”
“သိၿပီ … က်ေနာ္ ၿခံအလု ပ္လုပ္တတ္ပါတယ္ …”
“အို ေက …မ င္း ေတာင္ျ ကီး ကားလက္မွတ ္ဝယ္ျ ပီးသ ာ … သြားေတာ့ … ငါ ဖု န္းဆက္ထ ားေပးမယ္ … ဘ ာ မွ စိတ ္မပူ နဲ ့ …”
“ဟုတ္ကဲ့ … ေက် းဇူးပါခင္ ဗ် …”
“ေ အာ္ ဒါနဲ႔ …”
“ဟုတ္ကဲ့ အကို …”
“မ င္း လ ိေမၼာ ္ ၿခံထဲ ေရာက္ရ င္ … ေျဖးေ ျ ဖး ေတာ့ လုပ္ ေနာ ္ … ငါ ့ လိေ မၼာ္သီးေတြ ငလ် င္လႈပ္လို႔ …
အပင္က ေျ က ြက ်ကုန္ မ ယ္ …”
“ဟာဗ်ာ …”
“ဟား ဟ ား ဟ ာ း …”

ဂြ ပ္ကနဲ … ဖုန္းခ် သြ ားတယ္ … က်ေနာ္ … ျ ကိတ္ၿပီ း ရီ မိတယ္ … ေတာ္ေတာ ္ေ နာ က္တဲ့လူျ ကီး … က်ေနာ္မိ န္းမခိုးေျပးတာနဲ႔ … သူ႔လိေ မၼာ္ၿခံထဲက … အသီးေတြ ေျ ကြက်တ ာနဲ႔ … ဘာဆိုင္ လို႔လဲ … အဟိ …
ေျ ပာ သာေၿပ ာ ရတ ယ္ … က်ေနာ့္ေကာ င္ မေလးရဲ ့ အိုးေတာင့္ ေ တ ာ င့္ေလးကို … မ်က ္စိ ထ ဲ မွာ ျမင္ျ ပီး …
ကိုဟိတ္ေ ရ … စိတ ္သာခ် … ခင္ ဗ် ား လိေ မၼာ္သ ီးေ တြ အကုန္ေျ ကြ ေအာင္ လုပ္ျ ပ မယ္ … စိတ္ထဲက ျ ကိတ္ျ ပီး ႀကိမ္းဝါးလိုက္ေသးတယ္ … က ် ေန ာ ္ … အဝတ္အစား ေတြ ထည့္ … ကားဂိတ္ကို ဖုန္ းဆက္ … လက္မွတ ္နစွ္ ေစာင္
ျဖတ္ … ၿပီး ေတ ာ့ … လွည္းတန္းက သ င္တ န္းနား မွာ သြားေစာင့္ ေနလိုက ္တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ သင္တန္းေပၚတကသ္ ြာ းတာ ေတြ႕တယ္ … ေခၚ ေ တာ့ ေမ ခၚ ဘူ း … က်ေနာ ္ နားလည္ပါ တယ္ …
သင္တန္းဆ င္းခ်ိ န္ ေတာင္ မေရာက္ေသးဘူး … က ် ေနာ ္လိုက္ၾကည့္ေ နတ ာ ေ ပါ ့ … ခ် စ္ခ် စ္ကို ေတြ႕တယ္ … ခ် စ္ခ် စ္ ဆင္းလာ တယ္ … က ် ေန ာ ္ အရမ္း ေ ပ် ာ္သ ြားၿပီး ၾအ မ န္ကားငွားလိုက ္တယ္ … ေစ် းလဲ မဆစ္မိဘူး … ခ် စ္ခ် စ္လ ဲ အနာ းေ ရာက္ေရာ … က ားေပၚတ င္ ျ ပီး အေဝးေျ ပးဂိတ္ကို အျမန္ေ မာ င္းခို င္းတာေပါ ့ … ေပ်ာ ္လိုက္တာ … ခ် စ္ခ် စ္ ရယ္ …

“ခ် စ္ ခ်စ္ … ကို အရ မ္းေပ်ာ ္တယ္ကြာ”
“ဟြန႔္ … ခ် စ္ ခ် စ္က ေတာ့ ရ င္ေတြ အရ မ္းတုန္တယ္ သိလ ား”
“တကယ္ မွ န္းစမ္း”
“အို လက္ျ ကီးက ေတာ္ေတ ာ္သရမ္းတ ယ္ … ကိုေ နာ္ … ကားဆရာၾကည့္ေနတယ္””
“ကားဆရာႀကီး … ေရွ႕ ကိုၾက ည့္ေမာ င္းေ နာ္ “
“ေ အးပါ က ြ … တ ခါ ပဲ လွည့္ျ က ည့္မိပါ တယ္”
“ဟိုက္”

က်ေနာ္နဲ ့ ခ်စ္ ခ်စ္ တေယာက္ကိုတေယာက္ မ်က ္ၿစိ ပူးျပရင္း … ခိကနဲ ရီလိုက္မိၾကတယ္ …
 ၿပီးပါၿပီ